Skip to main content

Ķirurģijas studentu zinātniskais pulciņš darbojas kopš 1945. gada, kad to izveidoja un vadīja profesors Pauls Stradiņš. Patlaban tas apvieno vecāko un jaunāko kursu Medicīnas fakultātes un citu ar veselības aprūpi saistīto fakultāšu studentus, kam ir padziļināta interese par ķirurģiju un kas vēlas apliecināt sevi zinātniskajā darbā.

Mūsu mērķis – radīt interesi par ķirurģiju studentu vidū, dot papildu iespēju attīstīt savas praktiskās iemaņas un teorētiskās zināšanas, kā arī veicināt zinātniskās darbības attīstību.

Teorētiskās un praktiskās sēdes notiek reizi mēnesī, kurās tiek veikta patstāvīgo darbu un prezentāciju izveide ar kādas konkrētas tēmas apskatu un klīniskā gadījuma demonstrāciju. Pulciņa teorētiskajās sēdēs tiek pieaicināti mentori, kas sniedz komentārus par prezentētajām tēmām, dalās savā praktiskajā pieredzē un atbild uz studentu jautājumiem. Gada beigās tiek prezentēti arī pulciņa biedru veiktie zinātniski pētnieciskie darbi, kā arī tiek apgūtas pamatiemaņas praktiskajā darbā.

Ik gadu Ķirurģijas katedra rīko studentu olimpiādi Zelta skalpelis, kurā piedalās visi studenti, kas iesaistījušies pulciņa darbībā. Olimpiāde ir multidisciplinārs pasākums, kas sastāv no teorētiskās un vairākām praktiskajām daļām, un tās mērķis ir atbalstīt studentu interesi par ķirurģiju, kā arī radīt iespēju pārbaudīt savas zināšanas, praktiskās iemaņas, atjautību un ātrumu.

Katra mācību gada beigās aktīvākie pulciņa dalībnieki saņem sertifikātu par pulciņa sēžu apmeklētību, ja to skaits veido vismaz 75 % no kopējā pulciņa sēžu skaita, kā arī jaunā pulciņa vadītāja vēlēšanas.

Precīzāka informācija par ikmēneša sēdēm un citām aktualitātēm pulciņa dalībniekiem tiek izsūtīta e-pastā, kā arī tiek paziņots pulciņa interneta vietnēs.

Blogs

Pulciņa Facebook lapa

Kontaktinformācija

Grupas e-pasts: kirurgijaspulcinsatgmail[pnkts]com

Pulciņa vadītāja

Mentors