Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

1999 - pašlaik

Asociētais profesors, studiju programmas vadītājs

RSU, Komunikācijas fakultāte, Socioloģijas un psiholoģijas katedra

2005 - pašlaik

Viespasniedzējs

Latvijas Kultūras akadēmija

1990 - 2012

Vadošais pētnieks

LU Filozofijas un socioloģijas institūts

1975 - 1990

Zinātniskais līdzstrādnieks

ZRA "Silava" Mežsaimniecības problēmu institūts

Izglītība

1992

Socioloģijas doktors (Dr.sc.soc.), nostrificējot filozofijas zinātņu kandidāta grādu

LZA Apvienotā habilitācijas un promocijas padome

1987

Filozofijas zinātņu kandidāts (disertācija "Pilsētnieku atpūta dabā, tās sociālā nozīme", vad. Dr.hab.phil. O.N.Jaņickis)

PSRS ZA Socioloģisko pētījumu institūts

1970 - 1975

Marksistiski-ļeņiniskās filozofijas un sabiedrības mācības pasniedzējs, sociologs

Latvijas Valsts universitātes Vēstures un filozofijas fakultāte

Papildu informācija

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

 

2012. Programma "Zinātnisko rakstu sagatavošana publicēšanai recenzētajos izdevumos"(5 stundas), RSU Tālākizglītības fakultāte

2005.​ Seminārs "Metodes un stratēģijas plaisas mazināšanai starp sabiedrības veselības zinātni un praksi."

2003-2004. Profesionālās attīstības programma Centrālās Eiropas augstskolu pasniedzējiem, 3 moduļi (katrs 20 stundas): "Mācīšana un mācīšanās Boloņas kontekstā"; "Mācību kursu veidošana Boloņas procesa kontekstā"; "Akadēmisko prasmju seminārs"

2003.​ Semināri "Paškaitējošas narkotiku lietošanas aprēķināšana: iespējamie informācijas avoti un ieteicamās metodes" un "Pētniecisko datu apstrāde, izmantojot SPSS programmatūru" PHARE projekta ietvaros

 

Pētniecības darbības virzieni

 

- Jaunatnes socioloģija

- Sociālā nevienlīdzība, nabadzība, sociālā atstumtība

 

 

Izstrādātās studiju programmas

 

 

Rīgas Stradiņa universitāte, maģistra studiju programma "Sociālo procesu analīze un vadība"​​

 

Vadītās studiju programmas

 

Rīgas Stradiņa universitāte, maģistra akadēmiskā studiju programma, pilna laika klātiene​ Sociālo procesu analīze un vadība

 

Docētie studiju kursi

 

Informācijas sabiedrības teorijas

 

Jaunatnes socioloģija

Kvalitatīvās pētījumu metodes

Kvalitatīvās pētniecības metodes

Kvalitatīvo pētījumu metodoloģija

Mūsdienu sabiedrības tendences un problēmas

Mūsdienu sociālās teorijas I

Mūsdienu sociālās teorijas II

Mūsdienu socioloģijas teorijas

Novecošanas socioloģija

Sociālā nevienlīdzība un stratifikācija

 

Globalizācija un tautas attīstība

 

Sociālās teorijas

Socioloģija

 

Socioloģijas klasiskās teorijas

 

Ievads socioloģijā

Mediju auditorijas

Vispārīgā socioloģija I

Vispārīgā socioloģija II

Studējošo pētniecisko darbu ​vadīšana un recenzēšana

 

Promocijas darbu vadīšana: 8, aizstāvēti 5

Vents Sīlis „Latvijas iedzīvotāju veselības uzvedība un dzīves kvalitāte", aizstāvēts 2011.gada 16.martā RSU.

Ilze Koroļeva „Subjektīvā labklājība: apmierinātības un dzīves sasniegumu vērtējums jauniešu pārejā uz pieaugušo statusu", aizstāvēts 2011.gada 29.aprīlī LU SZF.

Anda Laķe „Novērtējuma pētījums kā sabiedrības racionalitātes izpausme, tā izmantošana Latvijas politikas veidošanā", aizstāvēts 2012.gada 9.februārī RSU

Iveta Briška "Ekoloģiskie riski Latvijas iedzīvotāju vērtējumā", aizstāvēts 2013.gada 18.septembrī RSU.

Maruta Pranka "Biogrāfiskā pieeja biogrāfiskā pārrāvuma individuālo un sociālo aspektu analīzē", aizstāvēts 2015.gada 31.martā RSU

Promocijas darbu recenzēšana: 10

 

Projekti

 

Vadošais pētnieks, projekts "Uz vērtībām un uzticību balstītas, iekļaujošas, solidāras Eiropas attīstība ar sociālo investīciju palīdzību" (Re-InVEST) Nr.649447

Vadošais pētnieks, Valsts Pētījumu programma 5.2. EKOSOC – LV, projekts Refleksija par vērtībām un rīcības modeļi sociālo un ekonomisko pārmaiņu laikā.​

 

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

 

Starptautiskā sociologu asociācija

Eiropas sociologu asociācija

Latvijas sociologu asociācija

 

Publikācijas

 

Raksti​​

 

Koroļeva, Ilze. Jaunatnes socioloģija Latvijā / I.Koroļeva, R.Rungule, I.Trapenciere // Socioloģija Latvijā / sast. un zin. red. T.Tisenkopfs. - Rīga, 2010. - 303.-328.lpp.

Rungule, Ritma. Attieksme pret veciem cilvēkiem un viņu diskriminācija Latvijas darba tirgū / R.Rungule, T.Lāce // Zinātniskie raksti : 2009.g. sociālo zinātņu nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 2.sēj., 208.-214.lpp.

Rungule, Ritma. Dažādu sociāli demogrāfisko grupu diskriminācijas riski Latvijas darba tirgū / R.Rungule, T.Lāce // Zinātniskie raksti : 2009.g. sociālo zinātņu nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 98.-110.lpp.

Briška, Iveta. Sustainable development : changes in the evaluation of environmental risks in Latvia / I.Briška, R.Rungule // Management Theory and Studies for Rural Business and Infrasctructure Development. - N 1(25)(2011), p.36-43. - Kopsav. lietuviešu val.

Information sources regarding common cold medicines in Latvia / I.Salmane-Kulikovska, S.Mezinska, S.Dobelniece, R.Rungule // Filosofija. Sociologija. - Vol.22, N 2 (2011), p.198-206. - Starptautiski citējamā izdevumā. -

Salmane-Kuļikovska, Ieva. Latvijas iedzīvotāju medikamentu lietošanas paradumi saaukstēšanās slimību gadījumos / I.Salmane-Kuļikovska, S.Dobelniece, R.Rungule // Zinātniskie raksti : 2010.g. sociālo zinātņu nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 96.-109.lpp.

Key factors contributing to quality of life for breast cancer patients in Latvia : supplementing quantitative surveys with qualitative interviews / A. Dzervite, M. Pranka, T. Lace, R. Rungule, E. Miklasevics, J. Gardovskis // Acta Chirurgica Latviensis. - No.12 (2012), p.3-10.

Rungule, Ritma. Latvijas jauniešu sociāli teritoriālā piederība : etniskā un nacionālā identitāte / R.Rungule, I.Koroļeva // Identitātes, kopienas, diskursi / [zin. redaktores B.Bela, B.Zepa]. - Rīga, 2012. - 27.-44.lpp.

Initial findings of breast cancer risk factors from a survey conducted at Pauls Stradins Clinical University Hospital / A. Dzervite, M. Pranka, T. Lace, R. Rungule, J. Gardovskis, E. Miklasevics // Acta Chirurgica Latviensis. - No.13 (2013), p.34-38.

Assessment of life quality factors by breast cancer patients / M.Pranka, A.Dzervite, R.Rungule, T.Lace, E.Miklasevics, J.Gardovskis // SHS Web of Conferences : Proceedings. - Vol.10 (2014) : 4th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" (Riga, Latvia, Nov.22-23, 2012) / Rīga Stradiņš University. - 00034-p.1-00034-p.10. - Pieejams arī tiešsaistē: http://www.shs-conferences.org/

Lāce, Taņa. Vai ekonomiskā krīze veicinājusi sabiedrības saliedētību? : [par Rīgas Stradiņa universitātes veikto pētījumu] / T.Lāce, R.Rungule // Logs. - Nr.11/12 (2015, dec.), 61.-63.lpp.

 

Tēzes​​

 

Changes in the structure of leisure time and it's impact on addictions among youth / I.Koroleva, R.Rungule, A.Aleksandrovs, S.Snikere // XVII ISA (International Sociological Association) World Congress of Sociology "Sociology on the Move" (Gothenburg, Sweden, July 11-17, 2010) : Conference Abstracts. - USA : ProQuest, 2010. - P.250.

Rungule, Ritma. Nabadzība un sociālā atstumtība : subjektīvo raksturojumu izmantošana pētniecībā / R.Rungule // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 375.lpp.

The problem of social exclusion in Latvia : analysis of risk factors and future challenges / R.Rungule, I.Karklina, I.Koroleva ...[et al.] // XVII ISA (International Sociological Association) World Congress of Sociology "Sociology on the Move" (Gothenburg, Sweden, July 11-17, 2010) : Conference Abstracts. - USA : ProQuest, 2010. - P.231.

Dzīves kvalitātes mērījumi krūts vēža slimniecēm Paula Stradiņa Klīniskajā universitātes slimnīcā / M. Pranka, A. Dzērvīte, R. Rungule, T. Lāce, J. Gardovskis, E. Miklaševičs // 2011. gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14. - 15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 316.lpp.

Rungule, Ritma. Attieksme pret vecumu un veciem cilvēkiem sabiedrībā : Eiropas sociālā pētījuma datu analīze / R.Rungule, I.Koroļeva // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 405.lpp.

Rungule, Ritma. Integration of youth into society : social and territorial belonging in young people of latvian and russian ethnicity / R.Rungule, I.Koroleva, I.Trapenciere // 10th Conference of the European Sociological Association (ESA) "Social relations in turbulent times" (Geneva, Switzerland, Sept.7-10, 2011) : Abstract Book. - Geneva, 2011. - P.632.

Sociological dimensions in breast cancer multidisciplinary research/ M.Pranka, A.Dzervite, R.Rungule, T.Lace, A.Irmejs // 10th Conference of the European Sociological Association (ESA) "Social relations in turbulent times" (Geneva, Switzerland, Sept.7-10, 2011) : Abstract Book. - Geneva, 2011. - P.374-375.

Socioloģisko aspektu izpēte krūts vēža pētījumā / M. Pranka, A. Dzērvīte, R. Rungule, T. Lāce, J. Gardovskis, E. Miklaševičs // 2011. gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14. - 15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 415.lpp.

Assessment of life quality factors by breast cancer patients / M. Pranka, A. Dzervite, R. Rungule, T. Lace, J. Gardovskis, E. Miklasevics // 4th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" & 1st Conference of Speech Therapists (Riga, Nov.22-23, 2012) : Abstracts / Rīgas Stradiņa universitāte ...[u.c.]. - Riga, 2012. - P.89-90.

Biographical experience of women with cancer [Elektroniskais resurss] : [abstract] / R.Rungule, M.Pranka, T.Lace, A.Dzervite, E.Miklasevics // 2nd ISA (International Sociological Association) Forum of Sociology "Social justice and democratization" (Buenos Aires, Argentina, Aug.1-4, 2012) [Elektroniskais resurss]. - Abstr. N 198.5. - Resurss aprakstīts 2013.g. 21.maijā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://isaconf.confex.com/isaconf/forum2012/webprogram/Pape…

Rungule, Ritma. Jauniešu pāreja no izglītības uz darbu : paaudžu salīdzinājums / R.Rungule // Jaunatne Latvijā, Eiropā, pasaulē: iespējas un riski : starptautiska konference : tēzes, programma = Youth in Latvia, Europe, Globe: opportunities and risks : international conference : abstracts, programme (Rīga, 2012.g. 1.-2.jūn.) / Latvijas Universitāte. - Rīga, 2012. - 22.-23.lpp.

Rungule, Ritma. Profesiju prestižs Latvijas jauniešu vidū : divu paaudžu salīdzinājums / R.Rungule, I.Koroļeva // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 403.lpp.

Koroļeva, Ilze. The dimensions of belonging and emigration plans of Latvian youth / I.Koroleva, A.Aleksandrovs, R.Rungule // 11th Conference of the European Sociological Association (ESA) "Crisis, critique and change" (Torino, Italy, Aug.28-31, 2013) : Abstract Book. - Torino, 2013. - P.1310.

Risk of hereditary breast cancer as biographical disruption / M. Pranka, A. Dzervite, R. Rungule, J. Gardovskis, E. Miklasevics // 11th Conference of the European Sociological Association (ESA) "Crisis, critique and change" (Torino, Italy, Aug.28-31, 2013) : Abstract Book. - Torino, 2013. - P.739-740.

Rungule, Ritma. Latvijas jauniešu sociālo un teritoriālo identitāšu salīdzinoša analīze / R.Rungule, I.Koroļeva // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 389.lpp.

Lāce, Taņa. Krīzes ietekme uz Latvijas sabiedrības saliedētību / T.Lāce, R.Rungule // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 405.lpp.

Patterns of transition from youth to adulthood in Latvia: comparison of four generations [Elektroniskais resurss] / I.Koroleva, R.Rungule, A.Aleksandrovs, I.Mierina // XVIII ISA World Congress of Sociology (Yokohama, Japan, July 13-19, 2014) : Book of Abstracts [Elektroniskais resurss]. - Yokohama, 2014. - P.516. - Resurss aprakstīts 2015.g. 14.martā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.isa-sociology.org/congress2014/isa-wcs2014-book-…

Lāce, Taņa. Ekonomiskās krīzes mācības dažādās sociāldemogrāfiskās grupās / T.Lāce, R.Rungule // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 392.lpp.

 

Grāmatas un brošūras​​

 

Rungule, Ritma. Latvijas jauniešu daudzveidīgās identitātes = Diverse identities of the youth in Latvia / R.Rungule, I.Koroļeva // Daudzveidīgās un mainīgās Latvijas identitātes = Multiple and changing Latvian identities / D.Bāra ... [u.c.] ; recenzenti: D.Hanovs, D.Stukuls-Eglītis - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2014. - 6.1.nod., 251.-269.lpp.

Grāmatas

Pluralism Anxiety. Acting Socially in Latvia

Sergejs Kruks, red., Xavier Landes, Jeļena Ļevina, Kristīne Mārtinsone, Ritma Rungule, Silva Seņkāne, Diāna Kalniņa, Aija Kažoka, Kristīne Rolle, Klāvs Sedlenieks, Ilva Skulte, Normunds Kozlovs, Anda Rožukalne
Rīgas Stradiņa universitāte, 2018

Kontakti

Kolēģi

Anda Rožukalne
Dekāne, Katedras vadītāja, Docētāja
Sergejs Kruks
Studiju programmas vadītājs, Docētājs
Sandra Mihailova
Katedras vadītāja, Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Ilva Skulte
Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Anda Laķe
Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Ivans Jānis Mihailovs
Studiju programmas vadītājs, Docētājs
Klāvs Sedlenieks
Studiju programmas vadītājs, Docētājs
Alnis Stakle
Studiju programmas vadītājs, Docētājs
Ruta Siliņa
Studiju programmas vadītāja, Docētāja, Valdes locekle
Ieva Puzo
Vecākā pētniece