Pārlekt uz galveno saturu

Grāmatas

Pluralism Anxiety. Acting Socially in Latvia

Sergejs Kruks, red., Xavier Landes, Jeļena Ļevina, Kristīne Mārtinsone, Ritma Rungule, Silva Seņkāne, Diāna Kalniņa, Aija Kažoka, Kristīne Rolle, Klāvs Sedlenieks, Ilva Skulte, Normunds Kozlovs, Anda Rožukalne
Rīgas Stradiņa universitāte, 2018

Darba pieredze

1999 - pašlaik

Asociētais profesors, studiju programmas vadītājs

RSU, Komunikācijas fakultāte, Socioloģijas un psiholoģijas katedra

2005 - 2017

Viespasniedzējs

Latvijas Kultūras akadēmija

1990 - 2012

Vadošais pētnieks

LU Filozofijas un socioloģijas institūts

1975 - 1990

Zinātniskais līdzstrādnieks

ZRA "Silava" Mežsaimniecības problēmu institūts

Izglītība

1992

Socioloģijas doktors (Dr.sc.soc.), nostrificējot filozofijas zinātņu kandidāta grādu

LZA Apvienotā habilitācijas un promocijas padome

1987

Filozofijas zinātņu kandidāts (disertācija "Pilsētnieku atpūta dabā, tās sociālā nozīme", vad. Dr.hab.phil. O.N.Jaņickis)

PSRS ZA Socioloģisko pētījumu institūts

1970 - 1975

Marksistiski-ļeņiniskās filozofijas un sabiedrības mācības pasniedzējs, sociologs

Latvijas Valsts universitātes Vēstures un filozofijas fakultāte

Sasniegumi

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

 

2012. Programma "Zinātnisko rakstu sagatavošana publicēšanai recenzētajos izdevumos"(5 stundas), RSU Tālākizglītības fakultāte

2005.​ Seminārs "Metodes un stratēģijas plaisas mazināšanai starp sabiedrības veselības zinātni un praksi."

2003-2004. Profesionālās attīstības programma Centrālās Eiropas augstskolu pasniedzējiem, 3 moduļi (katrs 20 stundas): "Mācīšana un mācīšanās Boloņas kontekstā"; "Mācību kursu veidošana Boloņas procesa kontekstā"; "Akadēmisko prasmju seminārs"

2003.​ Semināri "Paškaitējošas narkotiku lietošanas aprēķināšana: iespējamie informācijas avoti un ieteicamās metodes" un "Pētniecisko datu apstrāde, izmantojot SPSS programmatūru" PHARE projekta ietvaros

 

Pētniecības darbības virzieni

 

- Jaunatnes socioloģija

- Sociālā nevienlīdzība, nabadzība, sociālā atstumtība

 

 

Izstrādātās studiju programmas

 

 

Rīgas Stradiņa universitāte, maģistra studiju programma "Sociālo procesu analīze un vadība"​​

 

Vadītās studiju programmas

 

Rīgas Stradiņa universitāte, maģistra akadēmiskā studiju programma, pilna laika klātiene​ Sociālo procesu analīze un vadība

 

Docētie studiju kursi

Jaunatnes socioloģija

Kvalitatīvās pētījumu metodes

Kvalitatīvo pētījumu metodoloģija

Mūsdienu sabiedrības tendences un problēmas

Mūsdienu sociālās teorijas I

Mūsdienu sociālās teorijas II

Novecošanas socioloģija

Sociālā nevienlīdzība un stratifikācija

 

Globalizācija un tautas attīstība

 

Sociālās teorijas

Socioloģija

 

Socioloģijas klasiskās teorijas

 

Ievads socioloģijā

Vispārīgā socioloģija I

Vispārīgā socioloģija II

Globalizācija un tautas attīstība

Socioloģijas teorijas

Socioloģiju klasiskās teorijas

Studējošo pētniecisko darbu ​vadīšana un recenzēšana

 

Promocijas darbu vadīšana: 8, aizstāvēti 6

Vents Sīlis „Latvijas iedzīvotāju veselības uzvedība un dzīves kvalitāte", aizstāvēts 2011.gada 16.martā RSU.

Ilze Koroļeva „Subjektīvā labklājība: apmierinātības un dzīves sasniegumu vērtējums jauniešu pārejā uz pieaugušo statusu", aizstāvēts 2011.gada 29.aprīlī LU SZF.

Anda Laķe „Novērtējuma pētījums kā sabiedrības racionalitātes izpausme, tā izmantošana Latvijas politikas veidošanā", aizstāvēts 2012.gada 9.februārī RSU.

Iveta Briška "Ekoloģiskie riski Latvijas iedzīvotāju vērtējumā", aizstāvēts 2013.gada 18.septembrī RSU.

Maruta Pranka "Biogrāfiskā pieeja biogrāfiskā pārrāvuma individuālo un sociālo aspektu analīzē", aizstāvēts 2015.gada 31.martā RSU.

Andrejs Ivanovs. "Riska faktoru analīze saslimšanai ar tuberkulozi Latvijā", līdzvadītāja Dr.hab.med. profesore Ludmila Vīksna, aizstāvēts 2016.gada30.novembrī RSU.

Promocijas darbu recenzēšana: 10

 

Projekti

 

Vadošais pētnieks, HORIZONT 2020 projekts "Uz vērtībām un uzticību balstītas, iekļaujošas, solidāras Eiropas attīstība ar sociālo investīciju palīdzību" (Re-InVEST) Nr.649447 (2014-2019).

Vadošais pētnieks, Valsts Pētījumu programma 5.2. EKOSOC – LV, projekts Refleksija par vērtībām un rīcības modeļi sociālo un ekonomisko pārmaiņu laikā. (2014-2018).

Vadošais pētnieks Valsts pētījumu programmas projektā "Latvijas valsts un sabiedrības izaicinājumi starptautiskā kontekstā" (INTERFRAME-LV) (2019-2021).

 

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

 

Starptautiskā sociologu asociācija

Eiropas sociologu asociācija

Latvijas sociologu asociācija

 

Publikācijas

 

Raksti​​

 

 

Rungule, Ritma, Koroļeva, Ilze. Jauniešu iekļaušanās sabiedrībā: pēckara paaudžu salīdzinājums. - Akadēmiskie raksti "Latvieši un Latvija" IV sēj. Latvijas kultūra, izglītība un zinātne, 2013, Rīga, Latvijas Zinātņu Akadēmija, 645.-678.lpp.

 

Assessment of life quality factors by breast cancer patients / M.Pranka, A.Dzervite, R.Rungule, T.Lace, E.Miklasevics, J.Gardovskis // SHS Web of Conferences : Proceedings. - Vol.10 (2014) : 4th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" (Riga, Latvia, Nov.22-23, 2012) / Rīga Stradiņš University. - 00034-p.1-00034-p.10. - Pieejams arī tiešsaistē: http://www.shs-conferences.org/

Initial findings of breast cancer risk factors from a survey conducted at Pauls Stradins Clinical University Hospital / A. Dzervite, M. Pranka, T. Lace, R. Rungule, J. Gardovskis, E. Miklasevics // Acta Chirurgica Latviensis. - No.13 (2013), p.34-38.

 

Tēzes​​

 

Rungule, Ritma. In-work poverty in Latvia / R.Rungule, T.Lāce // Rīga Stradiņš University International Interdisciplinary Conference on Social Sciences "Places" (Riga, Latvia, Apr.2, 2019) : Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Rīga, 2019. - P.35.

Lāce, Taņa. Aktīvie nodarbinātības pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti sociālo investīciju pieejas kontekstā / T.Lāce, R.Rungule // 2018.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2018.g. 22.-23.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2018. - 294.lpp.

Rungule, Ritma. Sociālās politikas pasākumu ideoloģiskais pamatojums : aktīvie nodarbinātības pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti / R.Rungule, T.Lāce // 2017.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 349.lpp.

Lāce, Taņa. Cilvēku ar invaliditāti sociālās rīcībspējas ierobežojumi un to mazināšana / T.Lāce, R.Rungule // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 278.lpp.

Rungule, Ritma. Latvijas iedzīvotāju vērtības pēc Eiropas Sociālā pētījuma datiem / R.Rungule, S.Seņkāne // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 274.lpp.

Vasiļjeva, Sanita. Dažādu sociāldemogrāfisko grupu izmantotās nodarbinātības stratēģijas un to ietekme uz ekonomiskās krīzes vērtējumu / S.Vasiļjeva, T.Lāce, R.Rungule // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 276.lpp.

Lāce, Taņa. Ekonomiskās krīzes mācības dažādās sociāldemogrāfiskās grupās / T.Lāce, R.Rungule // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 392.lpp.

Lāce, Taņa. Krīzes ietekme uz Latvijas sabiedrības saliedētību / T.Lāce, R.Rungule // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 405.lpp.

Patterns of transition from youth to adulthood in Latvia: comparison of four generations [Elektroniskais resurss] / I.Koroleva, R.Rungule, A.Aleksandrovs, I.Mierina // XVIII ISA World Congress of Sociology (Yokohama, Japan, July 13-19, 2014) : Book of Abstracts [Elektroniskais resurss]. - Yokohama, 2014. - P.516. - Resurss aprakstīts 2015.g. 14.martā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.isa-sociology.org/congress2014/isa-wcs2014-book-…

Koroļeva, Ilze. The dimensions of belonging and emigration plans of Latvian youth / I.Koroleva, A.Aleksandrovs, R.Rungule // 11th Conference of the European Sociological Association (ESA) "Crisis, critique and change" (Torino, Italy, Aug.28-31, 2013) : Abstract Book. - Torino, 2013. - P.1310.

Risk of hereditary breast cancer as biographical disruption / M. Pranka, A. Dzervite, R. Rungule, J. Gardovskis, E. Miklasevics // 11th Conference of the European Sociological Association (ESA) "Crisis, critique and change" (Torino, Italy, Aug.28-31, 2013) : Abstract Book. - Torino, 2013. - P.739-740.

Rungule, Ritma. Latvijas jauniešu sociālo un teritoriālo identitāšu salīdzinoša analīze / R.Rungule, I.Koroļeva // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 389.lpp.

 

Grāmatas un brošūras​​

 

Rungule, Ritma. Values of Latvians across socio-demographic groups / R.Rungule, S.Seņkāne // Pluralism Anxiety: acting socially in Latvia / edited by S.Kruk ; Rīga Stradiņš University. - Riga : Rīga Stradiņš University, 2018. - Chapter 4, p.91-104.

Lāce, Taņa. Ekonomiskās krīzes ietekme uz sabiedrību un krīzes mācības / T.Lāce, R.Rungule // Ekonomiskā krīze Latvijā: veiksmes stāsta pēcgarša / S.Kruka redakcijā. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2016. - 5.nod., 97.-123.lpp.

Rungule, Ritma. Latvijas jauniešu daudzveidīgās identitātes = Diverse identities of the youth in Latvia / R.Rungule, I.Koroļeva // Daudzveidīgās un mainīgās Latvijas identitātes = Multiple and changing Latvian identities / D.Bāra ... [u.c.] ; recenzenti: D.Hanovs, D.Stukuls-Eglītis - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2014. - 6.1.nod., 251.-269.lpp.

Kontakti

Saistītās ziņas

Kolēģi

Sergejs Kruks
Studiju programmas direktors, Docētājs
Sandra Mihailova
Docētāja, Studiju programmas direktore
Viktorija Perepjolkina
Docētāja, Vadošā pētniece
Dite Liepa
Prodekāne, Docētāja
Ivans Jānis Mihailovs
Studiju programmas direktors, Docētājs
Alnis Stakle
Studiju programmas direktors, Docētājs
Vita Savicka
Docētāja, Docētāja
Ruta Siliņa
Docētāja, Valdes locekle
Sanita Šuriņa
Docētāja, Zinātniskā asistenta p. i. (doktorante), Pētniece
Ieva Puzo
Vecākā pētniece, Studiju programmas direktore
Lāsma Šķestere
Pētnieka p.i., Studiju programmas direktora p.i.