Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Lidija Rozentāle

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:6.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:27.02.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:JF_389LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:3.00ECTS:4.50
Zinātnes nozare:Tiesību zinātneMērķauditorija:Tiesību zinātne
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Lidija Rozentāle
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Juridiskā fakultāte
Struktūrvienības vadītājs:Andrejs Vilks
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, jfatrsu[pnkts]lv, +371 67409218
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)12Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas24
Nodarbības (numurs)6Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas12
Kopā kontaktstundas36
Nepilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)6Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas12
Nodarbības (numurs)2Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)1Kopā nodarbību kontaktstundas2
Kopā kontaktstundas14
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Ievads tiesību zinātnē un civiltiesībās, Konstitucionālās tiesības un tiesību teorija, Juridiskās metodes un tiesību teorijas aktualitātes.
Mērķis:
Iepazīstināt studējošos ar administratīvo tiesību definīcijām, terminiem un apspriest administratīvo tiesību avotus, tajā skaitā tiesu spriedumus, literatūru. Iepazīstināt ar valsts pārvaldes institucionālo uzbūvi, darbības procedūrām. Nodrošināt ieskatu galvenajās administratīvo tiesību nozarēs. Veidot sapratni par administratīvo tiesību vietu un lomu demokrātiskas valsts ietvaros. Veicināt teorētisko zināšanu kopuma izveidi par jautājumiem, kuri saistīti ar Administratīvo procesu kopumā, administratīvo procesu valsts un pašvaldību iestādēs, administratīvā procesa izskatīšanas stadijām, administratīvā procesa termiņiem, lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Administratīvo tiesību ģenēze. Avoti, attīstība un sistēma. • Administratīvo tiesību vēsturiskā attīstība. • Administratīvo tiesību avoti. • Administratīvo tiesību sistēma. • Administratīvo tiesību aktu sistēma, tās saikne ar administratīvo tiesību zinātni. • Administratīvi tiesiskās regulēšanas galvenie virzieni valsts pārvaldē. • Sabiedriskās attiecības, kuras reglamentē administratīvās tiesības. • Administratīvo tiesību pētīšanas metodes. Literatūra.Lekcijas2.00auditorija
2Administratīvās tiesības – publisko tiesību nozare. Saikne ar citām tiesību nozarēm. Administratīvo tiesību principi. • Tiesību iedalījums: privātās un publiskās tiesības. • Saikne ar citām tiesību nozarēm. • Administratīvo tiesību principa jēdziens. Principu iedalījums. • Administratīvo tiesību patstāvīgie (substantīvie) principi. • Administratīvo tiesību procesuālie (administratīvo tiesību normu realizācijas) principi. Valsts pārvaldes principi.Lekcijas2.00auditorija
3Administratīvās tiesiskās attiecības. Valsts pārvaldes akti. • Administratīvi tiesiskās attiecības jēdziens. • Administratīvi tiesiskās attiecības struktūra. • Vertikālās administratīvi tiesiskās attiecības. • Horizontālās administratīvi tiesiskās attiecības. • Valsts pārvaldes akta jēdziens. • Valsts pārvaldes akts un administratīvais akts. Pārvaldes lēmums. • Valsts pārvaldes aktu iedalījums. • Valsts pārvaldes aktu izstrādāšanas un pieņemšanas vispārīgie noteikumi.Nodarbības2.00auditorija
4Administratīvā atbildība un pārkāpums. • Administratīvā pārkāpuma jēdziens. • Administratīvā pārkāpuma sastāvs. • Administratīvās atbildības jēdziens. • Administratīvais sods un administratīvais ietekmēšanas līdzeklis, to veidi. • Administratīvās atbildības piemērošanas vispārējie noteikumi.Lekcijas2.00auditorija
5Administratīvais akts un faktiskā rīcība. Publisko un privāto tiesību nošķiršana. Publisko tiesību juridiskā persona. Tiesībspēja un rīcībspēja. Administratīvā procesa dalībnieki.Nodarbības1.00auditorija
6Administratīvais process tiesā – pušu tiesības procesā, pierādījumi un pierādīšana. Administratīvā procesa virzība iestādē. Informācijas iegūšana. Apstrīdēšana. Administratīvā akta atcelšana. Administratīvā procesa uzsākšana no jauna.Lekcijas2.00auditorija
7Administratīvā procesa tiesā būtība. Pieteikuma veidi administratīvajā tiesā. Administratīvās tiesas kompetence. Pagaidu aizsardzības līdzekļi administratīvajā procesā. Administratīvā procesa dalībnieki tiesā. Pārstāvība administratīvajā procesā.Lekcijas2.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
8Objektīvās izmeklēšanas princips. Tiesas spriedumi un lēmumi. Objektīvā izmeklēšanas principa realizācijas problemātika Administratīvajā procesā tiesā. Apelācijas un kasācijas tiesvedība.Nodarbības2.00auditorija
9Prettiesiska administratīvā akta vai faktiskās rīcības rezultātā nodarītā zaudējuma atlīdzinājuma pienākums. Informācijas atklātības likums. Informācijas pieprasījuma dokumenta noformēšana. Iesniegumu likums.Lekcijas2.00auditorija
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Administratīvo tiesību ģenēze. Avoti, attīstība un sistēma. • Administratīvo tiesību vēsturiskā attīstība. • Administratīvo tiesību avoti. • Administratīvo tiesību sistēma. • Administratīvo tiesību aktu sistēma, tās saikne ar administratīvo tiesību zinātni. • Administratīvi tiesiskās regulēšanas galvenie virzieni valsts pārvaldē. • Sabiedriskās attiecības, kuras reglamentē administratīvās tiesības. • Administratīvo tiesību pētīšanas metodes. Literatūra.Lekcijas1.00auditorija
2Administratīvās tiesības – publisko tiesību nozare. Saikne ar citām tiesību nozarēm. Administratīvo tiesību principi. • Tiesību iedalījums: privātās un publiskās tiesības. • Saikne ar citām tiesību nozarēm. • Administratīvo tiesību principa jēdziens. Principu iedalījums. • Administratīvo tiesību patstāvīgie (substantīvie) principi. • Administratīvo tiesību procesuālie (administratīvo tiesību normu realizācijas) principi. Valsts pārvaldes principi.Lekcijas1.00auditorija
3Administratīvās tiesiskās attiecības. Valsts pārvaldes akti. • Administratīvi tiesiskās attiecības jēdziens. • Administratīvi tiesiskās attiecības struktūra. • Vertikālās administratīvi tiesiskās attiecības. • Horizontālās administratīvi tiesiskās attiecības. • Valsts pārvaldes akta jēdziens. • Valsts pārvaldes akts un administratīvais akts. Pārvaldes lēmums. • Valsts pārvaldes aktu iedalījums. • Valsts pārvaldes aktu izstrādāšanas un pieņemšanas vispārīgie noteikumi.Nodarbības1.00auditorija
4Administratīvā atbildība un pārkāpums. • Administratīvā pārkāpuma jēdziens. • Administratīvā pārkāpuma sastāvs. • Administratīvās atbildības jēdziens. • Administratīvais sods un administratīvais ietekmēšanas līdzeklis, to veidi. • Administratīvās atbildības piemērošanas vispārējie noteikumi.Lekcijas1.00auditorija
6Administratīvais process tiesā – pušu tiesības procesā, pierādījumi un pierādīšana. Administratīvā procesa virzība iestādē. Informācijas iegūšana. Apstrīdēšana. Administratīvā akta atcelšana. Administratīvā procesa uzsākšana no jauna.Lekcijas1.00auditorija
7Administratīvā procesa tiesā būtība. Pieteikuma veidi administratīvajā tiesā. Administratīvās tiesas kompetence. Pagaidu aizsardzības līdzekļi administratīvajā procesā. Administratīvā procesa dalībnieki tiesā. Pārstāvība administratīvajā procesā.Lekcijas1.00auditorija
8Objektīvās izmeklēšanas princips. Tiesas spriedumi un lēmumi. Objektīvā izmeklēšanas principa realizācijas problemātika Administratīvajā procesā tiesā. Apelācijas un kasācijas tiesvedība.Nodarbības1.00auditorija
9Prettiesiska administratīvā akta vai faktiskās rīcības rezultātā nodarītā zaudējuma atlīdzinājuma pienākums. Informācijas atklātības likums. Informācijas pieprasījuma dokumenta noformēšana. Iesniegumu likums.Lekcijas1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Patstāvīga rakstu darbu sagatavošana pēc nodarbībās dotajiem tematiem un izvirzītajām prasībām, patstāvīga norādītās juridiskās literatūras un prakses materiālu studēšana, patstāvīga prezentācijas sagatavošana par izvēlēto tēmu administratīvajā procesā.
Vērtēšanas kritēriji:
Eksāmens 25%, patstāvīgais darbs 25%, darbs nodarbībās 25%, divi patstāvīgi rakstu darbi 25%.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studējošie izprot administratīvā pārkāpuma tiesību uzdevumus un to īstenošanas nosacījumus. Zināšanas par administratīvā procesa jēdzienu, administratīvā procesa sistēmu. Norobežot administratīvos aktus no citiem tiesību aktiem.
Prasmes:Prot patstāvīgi apkopot kursam nepieciešamos avotus, veikt patstāvīgus pētījumus, prezentēt savu darbu un analizēt citu studējošo prezentācijas administratīvo tiesību jomā. Prasmes analizēt, sintezēt un izvērtēt Administratīvā procesa tiesību vietu un lomu kopējā tiesību sistēmā.
Kompetences:Spēj atpazīt un sastādīt administratīvo aktu, spēj piemērot un pamatot administratīvo tiesību principus, spēj sastādīt juridiskos tekstus administratīvo tiesību jomā. Spēja veikt konkrētus ar administratīvā procesa saistītus uzdevumus, spēja izmantot zināšanas un prasmes profesionālajā un personīgajā attīstībā.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Danovskis E. Valsts dienesta jēdziens. Grām.: Tiesību interpretācija un tiesību jaunrade – kā atrast pareizo līdzsvaru: Latvijas Universitātes 71. zinātniskās konferences rakstu krājums. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2013, 283.-287.lpp.
2Autoru kolektīvs. Administratīvā procesa likuma komentāri. – Rīga, Tiesu namu aģentūra, 2013, 1058.lpp.
3Briede J., Danovskis E., Kovaļevska A. Administratīvās tiesības. Mācību grāmata. Rīga, Tiesu namu aģentūra, 2016, 352.lpp.
Papildus literatūra
1Bite I. Jauns administratīvo pārkāpumu process: vai labāks?//Jurista Vārds. 2016.gada 15.novembris /NR. 46 (949)
Citi informācijas avoti
1Dažādi konstitucionālo un administratīvo tiesību jautājumi - http://tzpi.lu.lv/dazadi/
2Socrates, izdod Rīgas Stradiņa universitāte, http://www.rsu.lv/fakultates/juridiska-fakultate
3Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumi - http://www.echr.coe.int/echr
4Satversmes tiesas spriedumi. – http://www.satv.tiesa.gov.lv