Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:3 / 4.5
Kursa vadītājs:Juris Zīvarts
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Tiesību zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Tiesību zinātnes

Mērķis

Iepazīstināt studējošos ar administratīvo tiesību definīcijām, terminiem un apspriest administratīvo tiesību avotus, tajā skaitā tiesu spriedumus, literatūru. Iepazīstināt ar valsts pārvaldes institucionālo uzbūvi, darbības procedūrām. Nodrošināt ieskatu galvenajās administratīvo tiesību nozarēs. Veidot sapratni par administratīvo tiesību vietu un lomu demokrātiskas valsts ietvaros. Veicināt teorētisko zināšanu kopuma izveidi par jautājumiem, kuri saistīti ar Administratīvo procesu kopumā, administratīvo procesu valsts un pašvaldību iestādēs, administratīvā procesa izskatīšanas stadijām, administratīvā procesa termiņiem, lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.

Priekšzināšanas

Ievads tiesību zinātnē un civiltiesībās, Konstitucionālās tiesības un tiesību teorija, Juridiskās metodes un tiesību teorijas aktualitātes.

Rezultāti

Zināšanas

Studējošie izprot administratīvā pārkāpuma tiesību uzdevumus un to īstenošanas nosacījumus.
Zināšanas par administratīvā procesa jēdzienu, administratīvā procesa sistēmu. Norobežot administratīvos aktus no citiem tiesību aktiem.

Prasmes

Prot patstāvīgi apkopot kursam nepieciešamos avotus, veikt patstāvīgus pētījumus, prezentēt savu darbu un analizēt citu studējošo prezentācijas administratīvo tiesību jomā.
Prasmes analizēt, sintezēt un izvērtēt Administratīvā procesa tiesību vietu un lomu kopējā tiesību sistēmā.

Kompetences

Spēj atpazīt un sastādīt administratīvo aktu, spēj piemērot un pamatot administratīvo tiesību principus, spēj sastādīt juridiskos tekstus administratīvo tiesību jomā.
Spēja veikt konkrētus ar administratīvā procesa saistītus uzdevumus, spēja izmantot zināšanas un prasmes profesionālajā un personīgajā attīstībā.

Plānojums

Kursa plāns patreiz nav pieejams.