Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Ilze Klatenberga

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Par studiju kursu
Kursa kods:REK_001LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Medicīna; AnatomijaMērķauditorija:Medicīnas pakalpojumi
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Ilze Klatenberga
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Rehabilitācijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Anita Vētra
Kontaktinformācija:Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, rkatrsu[pnkts]lv, rkatrsu[pnkts]lv, +371 20271291
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)4Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā lekciju kontaktstundas16
Nodarbības (numurs)6Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas24
Kopā kontaktstundas40
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Ievads specialitātē, anatomija, normālā fizioloģija un pedagoģija.
Mērķis:
Iegūt zināšanas par: Runas, valodas un komunikācijas attīstību pirmajos trīs dzīves gados. Ieskats logopēdijas terminoloģijā.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ieskats valodas attīstības ontoģenēzē. Ekspresīvā un impresīvās valodas attīstība. Normālas runas un valodas attīstība no 0-1 gadam.Lekcijas2.00auditorija
2Normālas runas un valodas attīstība no 1-3 gadiem. Rotaļdarbības nozīme bērna valodas attīstībā.Lekcijas2.00auditorija
3Runas, valodas un komunikācijas novērtēšanas iespējas no 0-3 gadiem.Lekcijas2.00auditorija
4Ievads MFAD. Ievads Logopēdijā. Ieskats terminoloģijā. Teorētiskā ieskaite.Lekcijas2.00auditorija
5MFAD novērtēšanas metodoloģija.Nodarbības2.00auditorija
6MFAD no 0-1 gadam. Rotaļdarbība runas, valodas un komunikācijas spēju attīstīšanai.Nodarbības2.00auditorija
7MFAD no 1-2 gadiem. Rotaļdarbība runas, valodas un komunikācijas spēju attīstīšanai.Nodarbības2.00auditorija
8MFAD no 2-3 gadiem. Rotaļdarbība runas, valodas un komunikācijas spēju attīstīšanai.Nodarbības2.00auditorija
9Ieskaite. MFAD novērtēšanas iespējas praktiska demonstrācija.Nodarbības2.00auditorija
10Video ierakstu analīze. Praktisku uzdevumu demonstrēšana.Nodarbības2.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Individuālais darbs - praktisku uzdevumu sagatavošana un demonstrēšana. Gatavošanās ieskaitēm. Patstāvīgs darbs ar literatūras avotiem par dotajām tēmām, sagatavots referāts.
Vērtēšanas kritēriji:
- aktīva un rezultatīva līdzdalība lekcijās un praktiskajās nodarbībās; - aktīva dalība ieskaitē; - patstāvīgā praktiskā darba prezentācijas; - referāts par apgūstamo tēmu; - kursa beigās mutisks/rakstisks eksāmens.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:- spēs izklāstīt normālas runas un valodas attīstības posmus; - varēs nosaukt runas un valodas attīstības novērtēšanas vadlīnijas no 1-3 gadiem; - spēs izklāstīt runas un valodas attīstību ontoģenēzē līdz trīs gadu vecumam; - jaudās pielietot MFAD ieteikumus runas un valodas attīstības novērtēšanai; - spēs formulēt valodas attīstības iespējas un virzienus vecumā no 1-3 gadiem, izmantojot rotaļdarbību.
Prasmes:- spēs veikt runas un valodas attīstības skrīninga izvērtēšanu līdz trīs gadu vecumam; - novērtēs runas un valodas attīstību un varēs izvēlēties runu un valodu veicinošas rotaļas un uzdevumus izmantojot MFAD ieteikumus; - sastādīs plānu nepieciešamajām rotaļdarbībām valodas attīstīobas veicināšanai; - spēs plānot runas un valodas attīstīšanas, pilnveidošanas darbības virzienus.
Kompetences:veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti spēs praktiski izmantot iegūtās zināšanas par agrīno runas un valodas attīstības posmu no 0-3 gadiem un prasmes izmantojot MFAD ieteikumus, sastādīs plānu runas un valodas attīstīšanas nodarbībām
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Flēminga I. Zīdaiņa attīstība un attīstības traucējumi. Rīga : Zvaigzne ABC, 1999
2Geske Rita, Bērna bioloģiskā attīstība. Rīga : RaKa, c2005.
3Hellbrige T., Hermanis I., Von Vimfens . Pirmās 365 dienas bērna dzīvē. R.: Elpa, 2000
4Marilyn C. Agin, Lisa F. Geng, and Malcolm J. Nicholl. The late talker : what to do if your child isn’t talking yet. New York : St. Martin’s Press, c2003.
5Adam McAfee. Assessment in speech-language pathology: a resource manual, 3rd ed. Delmar Learning/Thomson, c2004.
Papildus literatūra
1Rūķe-Draviņa V. No pieciem mēnešiem līdz pieciem gadiem. Rīga, “Zvaigzne”, 1992
2Anna Bakisa, Kristiāns Romēns. .Rotaļas ar bērnu vecumā no 1 dienas līdz 6 gadiem. R.: Alberts XII, 1997.
3Piaget Jean, Bērna intelektuālā attīstība. Rīga : Pētergailis, 2002.
4Puškarevs Igors, Bērna attīstība, 1999
5Zīlītis Agris, Pirmsskolas bērna psihosociālā attīstība. Jelgava : LLU, 1999.
Citi informācijas avoti
1http://www.cplol.eu/
2http://www.asha.org/
3http://www.logopedi.lv/
4http://www.audiologopedi.lv/
5http://books.google.lv, Ross D. Parke, Alison Clarke-Stewart, Social Development