Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Dagnija Staķe

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Par studiju kursu
Kursa kods:LUSDK_002LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Pedagoģija; Vispārīgā pedagoģijaMērķauditorija:Sociālā labklājība un sociālais darbs
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Dagnija Staķe
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Labklājības un sociālā darba katedra
Struktūrvienības vadītājs:Lolita Vilka
Kontaktinformācija:Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, socdkatrsu[pnkts]lv, socdkatrsu[pnkts]lv, +371 67061575
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (numurs)2Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas4
Kopā kontaktstundas4
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
zināšanas pedagoģijā, attīstības, saskarsmes un sociālajā psiholoģijā, sarunu vadīšanā.
Mērķis:
veicināt studējošo izpratni par pedagoģiskā procesa norisi un pilnveidot akadēmiskās kompetences
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Kontakta ar auditoriju veidošana. Auditorijas ieinteresēšana par doto tēmu. Mērķu un uzdevumu lekcijas tēmai izvirzīšana. Zināšanu par doto tēmu demonstrēšana. Audiovizuālo līdzekļu un uzskates materiālu izmantošana. Interaktīvo metožu iekļaušana lekcijā.Nodarbības2.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Literatūras studijas, teorētiskā materiāla izpēte un atlase. Lekcijas tēmas izvēle, satura un prezentācijas veidošana.
Vērtēšanas kritēriji:
Pārbaudes metode: Ieskaite: iesniegta prakses dokumentācija ar prakses vadītāja vērtējumu un lekcijas/nodarbības satura izklāsts
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:studiju kursa apguves rezultātā studenti spēs: - klasificēt un secīgi sakārtot nepieciešamos materiālus; - definēt komunikācijas ar auditoriju veidošanas principus
Prasmes:kursu beidzot studenti pratīs: - demonstrēt pedagoģiskās kompetences; - izstrādāt lekcijas/nodarbības plānu; - sagatavot nepieciešamos materiālus; - veidot kontaktu ar auditoriju; - izmantot audiovizuālos līdzekļus.
Kompetences:Sagatavos un novadīs konkrētā auditorijā lekciju par noteiktu tēmu
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1atbilstoša studenta izvēlētajai prakses vietai, mērķauditorijai un tēmai