Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:4 / 6
Kursa vadītājs: Kristaps Circenis
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Māszinības
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna; Veselības aprūpe

Mērķis

Veicināt un attīstīt izpratni par aprūpes profesionāļu lomu uz pierādījumiem balstītā veselības aprūpes sistēmā, praksē, aprūpes organizācijā un izglītībā, veicināt zināšanu un prasmju apguvi uz pierādījumiem balstītas politikas un prakses īstenošanā, attīstīt spēju kritiski analizēt un pielietot praksē jaunākos pētījumus mūsdienu aktuālajās problēmās.

Priekšzināšanas

Medicīnas ētika, aprūpes diagnozes un aprūpes process, māszinību teorijas, mikrobioloģija, epidemioloģija, infekciju slimības, medicīnas un aprūpes zinātnes vēsture, aprūpes darba organizācija un vadība.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studējošie zina un izprot māsu un veselības aprūpes praksi un izglītību veidojošos komponentus, ietekmējošos apstākļus, regulējošos mehānismus un attīstības perspektīvu. Studējošais spēj raksturot un salīdzināt infekciju kontroles politikas un veidošanas principus dažādos līmeņos, izprot pacientu/sabiedrības locekļu atšķirības informācijas uztverē, izprot un spēj raksturot PVO aktīvu vecumdienu politiku, spēj raksturot dažādu faktoru mijiedarbību novecošanas procesā. Zina pacientu drošības sistēmas elementus.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā studējošie prot identificēt un analizēt galvenās problēmas māsu un veselības aprūpes prakses attīstībā, piedāvāt risinājumus. Studējošais prot pielietot infekciju kontroles vadlīnijas un nozokomiālo infekciju attīstību un ierobežojošos pasākumus ārstniecības iestādēs. Spēj analītiski izvērtēt un veidot pacientu/sabiedrības izglītošanas procesu. Prot pielietot PVO aktīvu vecumdienu politikas pamatprincipus personas situācijas raksturošanai. Orientējas pacientu drošības normatīvajos aktos un sistēmās.

Kompetences

Studiju kursa apguves rezultātā studējošie attīstīs kompetenci – iespēju veiksmīgi darboties māsu un veselības aprūpes prakses attīstības kontekstā, integrējot un lietojot situācijai atbilstošas prasmes, zināšanas, attieksmi. Spēs izstrādāt nozokomiālo infekciju profilakses pasākumu plānu ārstniecības iestādei. Spēs apkopot literatūru, jaunākos pierādījumos balstītos avotus, analizēt un integrēt zināšanas par aktuālām problēmām aprūpē Latvijā un pasaulē.

Plānojums

Plānošanas periods:2015. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Māszinības1MaģistrsObligātsKristaps Circenis, Lilija Antoņēviča, Ilona Zariņa
Plānošanas periods:2016. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Māszinības1MaģistrsObligātsKristaps Circenis, Lilija Antoņēviča, Ilona Zariņa
Plānošanas periods:2017. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Māszinības1MaģistrsObligātsIlona Zariņa, Kristaps Circenis, Lilija Antoņēviča, Eva Cela, Inga Millere
Plānošanas periods:2018. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Māszinības1MaģistrsObligātsLilija Antoņēviča, Inga Millere, Eva Cela, Kristaps Circenis, Ilona Zariņa
Plānošanas periods:2019. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Māszinības1MaģistrsObligātsIlona Zariņa, Lilija Antoņēviča, Eva Cela, Kristaps Circenis, Agita Melbārde-Kelmere, Gunta Bēta, Signe Tomsone, Dita Raiska
Plānošanas periods:2020. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Māszinības1MaģistrsObligātsDita Raiska, Agita Melbārde-Kelmere, Eva Cela, Gunta Bēta, Ilona Zariņa, Kristaps Circenis, Lilija Antoņēviča, Signe Tomsone