Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Solveiga Čeirane

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:19.02.2018
Par studiju kursu
Kursa kods:VC_051LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:1.00ECTS:1.50
Zinātnes nozare:ValodniecībaMērķauditorija:Medicīnas pakalpojumi
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Solveiga Čeirane
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Valodu centrs
Struktūrvienības vadītājs:Dace Žibala
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, valodasatrsu[pnkts]lv, valodasatrsu[pnkts]lv, +371 67061586
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)1Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas2
Nodarbības (numurs)7Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas14
Kopā kontaktstundas16
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Iegūtās zināšanas fonētikā bakalaura studiju programmā „Audiologopēdija”.
Mērķis:
Veicināt pamatzināšanu apguvi akustiskajā fonētikā un apgūt skaņu akustiskās analīzes pamatus, aktivizēt speciālās terminoloģijas apguvi un izmantošanu turpmākā darbā.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Akustiskā fonētika kā zinātnes nozare. Akustiskās fonētikas jēdziens. Akustiskā fonētika citu valodniecības zinātņu vidū. Akustiskās fonētikas izveidošanās un attīstība Latvijā. Akustiskās fonētikas pētnieki Latvijā.Lekcijas1.00auditorija
2Skaņu akustiska apraksta veidošanas pamati. Akustiskās fonētikas pamattermini (frekvence, skaņas vilnis, spektrs, spektrogramma, oscilogramma, formantu struktūra, eksplozija, līdzartikulācija, runas sintēze u.c.). Skaņas spektrs, tā atkarība no runātāja dzimtes, vecuma un anatomiskajām īpatnībām. Skaņu akustiskai analīzei izmantojamā aparatūra un datorprogrammas.Nodarbības1.00auditorija
3Skaņu spektrālā analīze. Latviešu valodas patskaņi un divskaņi - to akustiskās īpašības. Praktiska vokāļu analīze pēc to spektrālajām īpašībām. Patskaņu un divskaņu nošķiršana.Nodarbības1.00auditorija
4Skaņu spektrālā analīze. Latviešu valodas spraudzeņu troksneņu akustiskās īpašības. Praktiska spraudzeņu troksneņu analīze pēc to spektrālajām īpašībām. Līdzskaņu un vokāļu nošķiršana.Nodarbības1.00auditorija
5Skaņu spektrālā analīze. Latviešu valodas slēdzeņu troksneņu akustiskās īpašības. Praktiska slēdzeņu un spraudzeņu analīze pēc to spektrālajām īpašībām.Nodarbības1.00auditorija
6Skaņu spektrālā analīze. Latviešu valodas skaneņu akustiskās īpašības. Visu latviešu literārās valodas skaņu atpazīšana pēc to spektrālajām īpašībām, izmantojot spektrogrāfijas metodi. Problēmas dažādu skaņu nošķiršanā.Nodarbības2.00auditorija
7IeskaiteNodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Latviešu valodas skaņu spektrālā analīze, izmantojot spektrogrāfijas metodi.
Vērtēšanas kritēriji:
Nodarbību apmeklējums, aktīva līdzdalība praktiskajās nodarbībās, sekmīgi nokārtota ieskaite.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Pēc sekmīgi apgūtas studiju kursa programmas studējošais spēs: izskaidrot un izprast speciālo akustiskās fonētikas terminoloģiju; izprast skaņas akustisko kvalitāti, uz kuras pamata nošķir valodas skaņas citu no citas; aprakstīt skaņas fizikālos lielumus; analizēt un izskaidrot ar skaņu akustisko analīzi saistītās problēmas.
Prasmes:Veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti spēs: izmantot skaņu akustisko analīzi profesionāliem nolūkiem audiologopēdijas specialitātē; izmantot datorprogrammu skaņu akustiskās analīzes veikšanai; lietot speciālo akustiskās fonētikas terminoloģiju; formulēt savu viedokli.
Kompetences:Pēc sekmīgas kursa apguves studenti spēs analizēt visas latviešu valodas skaņas pēc to spektrālajām pazīmēm.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Markus D., Grigorjevs J. Fonētikas pētīšanas un vizualizēšanas metodes. I. Fonētikas pētīšanas metodes. R.: Rasa ABC, 2002.
2Grigorjevs J. Spektrogrāfijas metode un tās loma mūsdienu akustiskajā fonētikā. Baltu filoloģija VIII, 619. sēj. Rīga: LU, 1998., 34.-42.lpp.
3Latviešu valodas gramatika. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2013.
Papildus literatūra
1Laua A. Latviešu literārās valodas fonētika. 4. izd., pārstr. un papildin. R.: Zvaigzne, 1997.
2Strautiņa V., Šulce Dz. Latviešu literārās valodas fonētika, ortoepija un ortogrāfija. Liepāja: LiePA, 2004.
3Stevens K. N. Acoustic Phonetics. Cambridge, MA: The MIT Press, 1998.
4Kent R. D., Read C. The Acoustic Analysis of Speech. San Diego, California: Singular Publishing Group, Inc., 1992.
5Fant G. Acoustic Theory of Speech Production. The Hague: Mouton, 1970.
6Ladefoged P. Elements of Acoustic Phonetics. The University of Chicago Press, Ltd. London, 1996.
Citi informācijas avoti
1https://www.youtube.com/watch?v=MyNrmiJQ4dI
2https://www.youtube.com/watch?v=-m-gudHhLxc