Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Silvija Umbraško

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Par studiju kursu
Kursa kods:MK_049LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:5.00ECTS:7.50
Zinātnes nozare:Medicīna; AnatomijaMērķauditorija:Rehabilitācija
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Silvija Umbraško
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Morfoloģijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Māra Pilmane
Kontaktinformācija:Rīga, Kronvalda bulvāris 9, aaiakatrsu[pnkts]lv, aaiakatrsu[pnkts]lv, +371 67061551
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)6Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas12
Nodarbības (numurs)14Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas28
Kopā kontaktstundas40
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
visas bioloģijas disciplīnas vidusskolas programmas apmērā.
Mērķis:
Dot iespēju iegūt zināšanas un izpratni par cilvēka ķermeņa anatomiju, pievēršot lielāku uzmanību perifērai nervu sistēmai, pasīvā un aktīvā kustību aparāta uzbūvei, it īpaši muskuļiem, kuri veic smalkas motoriskas kustības.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1I semestra lekciju plāni: 1. lekcija - Kustību asis un plaknes. Kaulu savienojumu veidi. Locītavu uzbūve, klasifikācija. 2. lekcija - Kaulu uzbūve, attīstība, augšana, klasifikācija. Galvaskausa vecuma izmaiņas. 3. lekcija - Muskulatūras veidi. Šķērssvītrotās muskulatūras uzbūve, saraušanās mehānisms, muskuļu spēks. 4. lekcija - Diafragma. Elpošanas akts. Serozie apvalki. Perikards. 5. lekcija - Pleira. Orgānu sienas uzbūves principi. Vēderplēve I. 6. lekcija - Vēderplēve II. Starpene.Lekcijas6.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
2I semestra praktisko nodarbību plāni: 1.nod. - Rumpja kauli. 2. nod. - Augšējās ekstremitātes kauli. Apakšējās ekstremitātes kauli. 3. nod. - Rumpja kaulu, augšējās ekstremitātes kaulu savienojumi. 4. nod. - Apakšējās ekstremitātes kaulu savienojumi. Galvaskausa smadzeņu daļas kauli. 5. nod. - Galvaskausa sejas daļas kauli. Savienojumi. Topogrāfija. 6. nod. - Kolokvijs par skeletu. 7. nod. - Galvas, kakla muskuļi. Krūškurvja virspusējie muskuļi. 8. nod. - Krūškurvja dziļie muskuļi. VēNodarbības14.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
3II semestra lekciju plāni: 1. lekcija - Asinsrites loki, asinsvadu iedalījums, asinsvadu sieniņu uzbūve. 2. lekcija - Limfātiskā sistēma. 3. lekcija - Nervu sistēmas funkcijas iedalījums, uzbūve. Vadīšanas ceļi. 4. lekcija - Veģetatīvā nervu sistēma I. 5. lekcija - Veģetatīvā nervu sistēma II. 6.Redzes un dzirdes orgāniLekcijas6.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
4II semestra lekciju plāni: 1. lekcija - Asinsrites loki, asinsvadu iedalījums, asinsvadu sieniņu uzbūve. 2. lekcija - Limfātiskā sistēma. 3. lekcija - 4. lekcija - Nervu sistēmas funkcijas iedalījums, uzbūve. Vadīšanas ceļi. 5. lekcija - Veģetatīvā nervu sistēma I. 6. lekcija - Veģetatīvā nervu sistēma IILekcijas6.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
5II semestra lekciju plāni: 1. lekcija - Asinsrites loki, asinsvadu iedalījums, asinsvadu sieniņu uzbūve. 2. lekcija - Limfātiskā sistēma. 3. lekcija - Nervu sistēmas funkcijas, iedalījums, uzbūve. Vadīšanas ceļi. 4. lekcija - 5. lekcija - Veģetatīvā nervu sistēm Limfātiskā sistēma.a I. 6. lekcija - Veģetatīvā nervu sistēma II Limfātiskā sistēma.Lekcijas6.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
6II semestra lekciju plāni: 1. lekcija - Asinsrites loki, asinsvadu iedalījums, asinsvadu sieniņu uzbūve. 2. lekcija - Limfātiskā sistēma. 3. lekcija - Nervu sistēmas funkcijas, iedalījums, uzbūve. Vadīšanas ceļi. 4. lekcija - 5. lekcija - Veģetatīvā nervu sistēm I 6. lekcija - Veģetatīvā nervu sistēma IILekcijas6.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
7II semestra lekciju plāni: 1. lekcija - Asinsrites loki, asinsvadu iedalījums, asinsvadu sieniņu uzbūve. 2. lekcija - Limfātiskā sistēma. 3. lekcija - Nervu sistēmas funkcijas, iedalījums, uzbūve. Vadīšanas ceļi. 4. lekcija - Veģetatīvā nervu sistēm I 5. lekcija - Veģetatīvā nervu sistēm II 6. lekcija - Redzes un dzirdes orgāniLekcijas6.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
8II semestra lekciju plāni: 1. lekcija - Asinsrites loki, asinsvadu iedalījums, asinsvadu sieniņu uzbūve. 2. lekcija - Limfātiskā sistēma. 3. lekcija - Nervu sistēmas funkcijas, iedalījums, uzbūve. Vadīšanas ceļi. 4. lekcija - Veģetatīvā nervu sistēm I 5. lekcija - Veģetatīvā nervu sistēm II 6. lekcija - Veģetatīvā nervu sistēma IILekcijas6.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
9II semestra praktisko nodarbību plāni: 1. nod. - Gremošanas sistēma (kuņģis, zarnas, aknas, aizkuņģa dziedzeris). Vēderplēve. Liesa. 2. nod. - Urīnsistēma. Dzimumsistēma. 3. nod. - Kolokvijs par iekš. orgāniem. Maņu orgāni. 4. nod. - Muguras smadzenes. Iegarenās smadzenes. Tilts. 5. nod. - Vidussmadzenes. Smadzenītes. Starpsmadzenes. 6. nod. - Gala smadzenes. Apvalki. Galvas smadzeņu nervi (I, II, III, IV, VI). 7. nod. - Galvas smadzeņu nervi (V, VII-XII). 8. nod. - Muguras smadzeņu nNodarbības16.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
darbs ar studiju materiāliem un mācību literatūru.
Vērtēšanas kritēriji:
lekciju un nodarbību apmeklējums; darbs ar mācību materiāliem un literatūru; mutiska, rakstiska un praktiska zināšanu kontrole nodarbību laikā; piedalīšanās grupu darbos un grupu darbu prezentācijās. Pārbaudes metode: 1. semestra beigās teorētiskā ieskaite (I); 2. semestra beigās eksāmens (E)
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:studiju kursa apguves rezultātā students zinās aprakstīt cilvēka ķermeņa orgānu sistēmas, pratīs raksturot to uzbūvi, novietojumu, funkcijas, apasiņošanu un inervāciju; anatomijas terminus zinās nosaukt latviešu un latīņu valodā.
Prasmes:students atpazīs un pratīs parādīt skeleta kaulus, locītavas, muskuļus, orgānus un citas anatomiskas struktūras dabīgajos preparātos un citos uzskates līdzekļos; varēs strādāt ar speciālo literatūru.
Kompetences:students spēs izmantot iegūtās teorētiskās un praktiskās zināšanas speciālajos ergoterapijas priekšmetos, darbā ar invalīdiem
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Anatomijas studiju nodaļas metodiskās rekomendācijas e-studijās Rīga, RSU, 2015
2Netter, Atlas of Human Anatomy, 2010
3Cинельников Р. Д., Синельников Я. Р., Синельников А. Я. Атлас Анатомии человека.1, 2, 3, 4, ч., 1996, 2007, 2010
Papildus literatūra
1Eglīte K. Anatomija. Skelets un muskuļi. LU Akadēmiskais apgāds, 2004.
2Eglīte K. Anatomija. 2. daļa. LU Akadēmiskais apgāds, Rīga, 2010.
Citi informācijas avoti
1Anatomijas Web resursi, licencētas programmas, mācību CD un DVD
2Moore K. Clinically Oriented Anatomy. – Lippincott Wiliams and Wilkins, 2006, 464 p.
3Standring S. Gray`s Anatomy: the Anatomical Basis of Clinical Practice. – 40th edition, Edinburgh: Elsevier Churchill Livingstone, 2008, 1576 p.