Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Indulis Vanags

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:5.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:28.02.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:AURK_040LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:3.00ECTS:4.50
Zinātnes nozare:Medicīna; Anestezioloģija un reanimatoloģijaMērķauditorija:Ārstniecība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Indulis Vanags
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Anestezioloģijas un reanimatoloģijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Indulis Vanags
Kontaktinformācija:Rīga, Pilsoņu iela 13, VSIA P.Stradiņa KUS, 32. korpuss, arkatrsu[pnkts]lv, +371 67069452
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (numurs)15Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas60
Kopā kontaktstundas60
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Nepieciešamas priekšzināšanas studiju kursos, kas apgūti iepriekšējos studiju gados par ķirurģisko operāciju veidiem, topogrāfisko anatomiju, klīnisko farmakoloģiju, patoloģisko fizioloģiju, klīniski laboratoriskajiem izmeklējumiem, kā arī pirmajā palīdzībā par pacienta primāro un sekundāro izmeklēšanu notikuma vietā, kardiopulmonālās reanimācijas pamatalgoritmu, šoka pamatelementiem.
Mērķis:
Veicināt zināšanu apguvi par anestēzijas etapiem un veidiem, operācijas un anestēzijas risku, par intensīvo terapiju biežāk sastopamās situācijās iekšķīgo slimību, neiroloģijas un ķirurģijas klīnikās, kā arī iemācīties padziļinātās kardiopulmonālās reanimācijas pamatus. Sniegt zināšanas par katastrofu medicīnas organizatoriskiem pamatiem, materiāli-tehnisko nodrošinājumu, cietušo vispārējā stāvokļa novērtējumu, medicīniskās šķirošanas un ārstēšanas pamatprincipiem, ķīmiskām katastrofām un to seku likvidācijas īpatnībām, kā arī sniegt zināšanas par akūtu eksogēnu intoksikāciju epidemioloģiju, toksikokinētiku un ārstēšanas īpatnībām, atsevišķu saindēšanās veidu klīnisko norisi, ieteiktiem ārstēšanas principiem un aktuālākām indīgām vielām.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Katastrofu medicīna: katastrofās un masu negadījumos cietušo šķirošanas principi un metodika prehospitālā etapā, “zelta stunda” katastrofu medicīnā, medicīniskā dokumentācija, situācijas uzdevumu risināšana.Nodarbības0.25klīniskā bāze
2Toksikoloģija: ievads, vispārējie diagnostikas un ārstēšanas principi, saindēšanās informācijas centrs, akūto saindēšanos intensīvā terapija, saindēšanās ar alkoholu un tā surogātiem.Nodarbības1.00klīniskā bāze
3Toksikoloģija: saindēšanās ar sedatīvi-hipnotiskajām vielām.Nodarbības1.00klīniskā bāze
4Toksikoloģija: saindēšanās ar kairinošām un kodīgām vielām; saindēšanās ar oglekļa monoksīdu.Nodarbības1.00klīniskā bāze
5Anestezioloģija un intensīvā terapija: padziļinātā kardiopulmonālā atdzīvināšana. Defibrillācija.Nodarbības2.00MITC
6Anestezioloģija un intensīvā terapija: anestēzijas standarta noteikumi un dokumentācijas paraugi, pacienta piekrišana anestēzijai, anesteziologa konsultācija pirms anestēzijas, pacienta fiziskā stāvokļa izvērtēšana pēc ASA skalas. Klīniski laboratorisko izmeklējumu apjoms, ko jāveic pacientam pirms anestēzijas. Elpceļu novērtēšana pirms anestēzijas. Premedikācija.Nodarbības0.75klīniskā bāze
7Anestezioloģija un intensīvā terapija: vispārējās anestēzijas etapi un veidi, tās praktiskais nodrošinājums, izmantojamie medikamenti. Pacienta stāvokļa standarta un paplašinātais monitorings anestezioloģijā. Klīnisko, bioķīmisko, ūdens-elektrolītu analīzes, asins gāzu sastāva un skābju-sārmu līdzsvara rādītāju izvērtēšana un interpretācija. Pacientu pēcoperācijas analgēzija.Nodarbības1.00klīniskā bāze
8Anestezioloģija un intensīvā terapija: reģionālā anestēzija, tās veidi (centrālā neiroaksiālā blokāde – spinālā un epidurālā anestēzija, perifērisko nervu pinumu un nervu blokāde) un realizācijā izmantojamie medikamenti.Nodarbības1.00klīniskā bāze
9Anestezioloģija un intensīvā terapija: elpošanas ceļu caurlaidības nodrošināšanas metodes (manuālās metodes, nazo- un orofaringeālie elpvadi, laringeālā maska, laringeālā caurule, trahejas intubācija, ekstrēmā krikotireotomija). Mākslīgā plaušu ventilācija anestezioloģijā un intensīvajā terapijā.Nodarbības1.00klīniskā bāze
10Anestezioloģija un intensīvā terapija: kritiski slimo pacientu izmeklēšana un novērtēšana (Glazgovas, APACHE II, SOFA u.c. skalas). Pacientu monitorings (ieskaitot asins gāzu analīzi) un intensīvās terapijas principi. Komas pacientu un to intensīvās terapijas praktiskais demonstrējums ITN.Nodarbības1.00klīniskā bāze
11Anestezioloģija un intensīvā terapija: šoks. Šoku patoģenētiskā klasifikācija (hipovolēmiskais, kardiogēnais, obstruktīvais, distributīvais šoks). Intensīvā terapija šoka gadījumā. Infūzu terapija. Transfuzioloģijas pamati.Nodarbības1.00klīniskā bāze
12Anestezioloģija un intensīvā terapija: sepses definīcija III, diagnostiskie kritēriji, ārstēšana un sākumstāvokļa stabilizācija. ARDS.Nodarbības1.00klīniskā bāze
13Anestezioloģija un intensīvā terapija: hemostāzes traucējumi intensīvajā terapijā un anestezioloģijā. Koagulācijas sistēmas novērtējums. Traucējumu korekcija. DIKS.Nodarbības1.00klīniskā bāze
14Anestezioloģija un intensīvā terapija: Enterālā un parenterālā barošana intensīvās terapijas nodaļu praksē. MODS. Aizstājterapijas principi.Nodarbības1.00klīniskā bāze
15Klīnisko situācijas uzdevumu risināšana. Sagatavošanās eksāmenam.Nodarbības1.00klīniskā bāze
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Iepriekšēja sagatavošanās attiecīgās nodarbības tēmai, izmantojot rekomendēto literatūru un interneta avotus, ar to sekojošo izvērtējumu un praktisko pielietojumu praktiskajās nodarbībās. Studentu sagatavoto tēmu PowerPoint prezentācijas studiju kursā.
Vērtēšanas kritēriji:
Eksāmens (daudzatbilžu tests; klīnisko gadījumu analīze veicot cietušo medicīnisko šķirošanu, kā arī analizējot akūtos saindēšanās gadījumus; OSCE tipa eksāmens par padziļināto kardiopulmonālo reanimāciju, ieskaitot defibrilāciju; elpceļu caurlaidības nodrošināšanas metodēm un pacientu mākslīgo plaušu ventilāciju). Vērtēšanas kritēriji teorētiskajā daudzatbilžu testā: vairāk kā 75% pareizu atbilžu. Vērtēšanas kritēriji, veicot padziļināto kardiopulmonālo reanimāciju, ieskaitot defibrilāciju manekenam – jāzina un praktiski jāizpilda atdzīvināšanas pamatalgoritms, vērtējot apkārtnes drošību, reakcijas pārbaudi, palīdzības izsaukšanu, elpceļu atbrīvošanu, elpošanas pārbaudi, krūšu kurvja kompresiju, mākslīgo plaušu ventilāciju ar manuālo ventilatoru, turpmāk defibrilatora sagatavošanu darbam, sirds ritma analīzi, defibrilatora uzlādi, defibrilācijas drošības pārbaudi, praktisko defibrilāciju, 2 minūtes kardiopulmonālo reanimāciju, atkārtotu sirds ritma analīzi, pulsa un elpošanas pārbaudi, medikamentu intravenozo ievadi, kā arī turpmākās taktikas aprakstu. Kopumā jāiegūst pēc speciālas novērtēšanas tabulas vismaz 28 punkti, kas atbilst 70% precīzi realizēto manipulāciju. Nodrošinot elpceļu caurlaidību, jāzina izmantojamo ierīču praktiskais pielietojums, ātra un atraumatiska ievade pareizi elpceļos, ventilācijas kontrole un nodrošināšana, kā arī ievadītās caurules fiksācija.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (OSKE)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studiju kursa apguves rezultātā studenti spēs nosaukt un raksturot anestezioloģijas un intensīvās terapijas metodes, atpazīs un raksturos šoku (īpaši hipovolēmisko, anafilaktisko, septisko), spēs veikt padziļināto kardiopulmonālo reanimāciju, pratīs nosaukt un raksturot patofizioloģisko un bioķīmisko procesu pārmaiņas ķirurģiskās traumas ietekmē, sāpju sindroma postošo ietekmi uz organismu un nociceptīvās impulsācijas pārvadi uz CNS, raksturos sāpju sindroma blokādes veidus reflektorā loka posmos, anestēzijas pamata principus, veidus, to priekšrocības un blakusefektus, ķirurģiskā pacienta pirmsoperācijas izmeklēšanas īpatnības, ķirurģiskā pacienta fizikālā stāvokļa vērtēšanas metodi ar ASA skalu, kā arī ķirurģiskā pacienta pirmsoperācijas sagatavošanas pamata principus un perioperatīvo aprūpi, kritiskos stāvokļus un intensīvās terapijas pamatus. Studiju kursa apguves rezultātā studenti iegūs pamatzināšanas par katastrofu medicīnisko seku likvidācijas principiem, sniedzot neatliekamo palīdzību pēc iespējas lielākam cietušo skaitam iespējami īsākā laikā, ievērojot prioritātes principu, kā arī iegūs pamatzināšanās klīniskā toksikoloģijā – toksisko vielu iekļūšanas ceļi organismā, toksikokinētiskie apsvērumi, saindēšanās klīniskā gaita un ārstēšanas iespējām un īpatnībām. Spēs raksturot Civilās aizsardzības sistēmas organizāciju valstī, valsts institūciju pienākumus civilās aizsardzības sistēmā, raksturot individuālo rīcību izdzirdot trauksmes signālu, aprakstīt individuālos aizsardzības līdzekļus katastrofu gadījumos, raksturot evakuācijas pasākumus katastrofu gadījumos.
Prasmes:Varēs veikt sirds elektrisko defibrilāciju, padziļinātās kardiopulmonālās reanimācijas pamatpasākumus, nodrošināt elpceļu caurlaidību ar instrumentālām metodēm (elpvadi, balsenes maska, balsenes caurule, trahejas intubācija, krikotireotomija), spēs izvērtēt komatoza pacienta stāvokli. Varēs veikt cietušo šķirošanu notikuma vietā un slimnīcās, spēs nodrošināt cietušajiem dzīvībai svarīgās funkcijas un nepieciešamo neatliekamo terapiju, atbilstoši katastrofas un ievainojuma raksturam, spēs izmantot individuālos aizsardzības līdzekļus; balstoties uz anamnēzes datiem, pacienta sūdzībām, klīniskiem simptomiem un laboratoriskiem izmeklējumiem spēs diagnosticēt akūtas intoksikācijas, novērtēt to smaguma pakāpi un nepieciešamās terapijas apjomu.
Kompetences:Studenti spēs izmantot aprakstītās zināšanas un prasmes veicot padziļināto kardiopulmonālās reanimāciju, analizēt vispārējās un reģionālās anestēzijas veidus un etapus, operācijas un anestēzijas risku, analizēt intensīvo terapiju biežāk sastopamās situācijās, kompetences interpretēt klīniskās, bioķīmiskās, ūdens-elektrolītu analīzes, asins gāzu sastāva un skābju-sārmu līdzsvara rādītājus, koagulācijas rādītājus, attiecināt tās uz konkrētu klīnisko situāciju un sasaistīt to ar kopēju izmeklēšanas procesu, interpretēt klīniskās un laboratorās nieru un aknu mazspējas pazīmes, saistot tās ar vispārējo stāvokli un izstrādāt kompetentas rīcības plānu, attiecināt centrālās hemodinamikas rādītājus uz konkrētu klīnisko situāciju un sasaistīt tos ar kopēju izmeklēšanas procesu, spēt izstrādāt savas tūlītējas darbības plānu un tālejošu rīcības taktiku attiecībā uz sarežģītām un ilgstošām veselības problēmām pacientiem, un saskaņot to ar citu veselības aprūpes sistēmas dalībnieku darbību, veikt situācijas analīzi, demonstrēt individuālu attieksmi pret pacientu, balansēti pielietojot vispārējas darbības vadlīnijas un radošu pieeju katrā klīniskā gadījumā, pieņemt uz argumentiem balstītus, pārbaudāmus un zinātniskas domāšanas ceļā izstrādātus lēmumus attiecībā uz pacientu veselību vai dzīvību. Iegūs kompetenci par katastrofas izraisīto medicīnisko seku izvērtējumu un iespējamiem draudiem, par cietušo šķirošanu un neatliekamās palīdzības apjomu dažādos katastrofu medicīnisko seku likvidācijas etapos, pastāvot ierobežotiem medicīniskiem resursiem; kompetences pieņemt individuālus rīcības lēmumus, atbilstoši situācijai, vienlaikus darbojoties komandā un sekojot vispārīgiem katastrofu seku likvidācijas pārvaldības norādījumiem; kompetences par akūto eksogēno intoksikāciju riska faktoriem, epidemioloģiju, par akūta toksikoloģiskā pacienta argumentiem pamatota diagnostikas, diferenciāldiagnostikas tūlītējas darbības plāna un tālejošas rīcības taktikas sastādīšanu.
Klīniskās Prasmes:
Nr.SkillLevel
1Arteriālo asiņu gāzu analīzeA - Teorētiskais
2Augstas O2 koncentrācijas maskas izmantošanaB2 - Pre-klīniskais (simulāciju scenārijs)
3Elpceļu nodrošināšana ar laringeālo cauruliB1 - Pre-klīniskais (manekens)
4Kardiopulmonālā reanimācija (pamata)B2 - Pre-klīniskais (simulāciju scenārijs)
5Manuālā defibrilācijaB2 - Pre-klīniskais (simulāciju scenārijs)
6Nazofaringeālā elpvada ievadīšanaB1 - Pre-klīniskais (manekens)
7Orofaringeālā elpvada ievadīšanaB1 - Pre-klīniskais (manekens)
8Ventilācija ar elpināmo maisuB1 - Pre-klīniskais (manekens)
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Praktisko nodarbību materiāli un E-studiju resursi.
2Klīniskā anestezioloģija un intensīvā terapija. I.Vanaga un A.Sondores redakcijā. Medicīnas Apgāds, 2017, 1295 lpp.
3Klīniskā anestezioloģija un intensīvā terapija. I.Vanaga un A.Sondores redakcijā. Nacionālais Apgāds, 2008, 1232 lpp.
4V.Liguts. Intensīvās terapijas rokasgrāmata. Rīga: Medicīnas apgāds. 2008.
Papildus literatūra
1A.Sondore. Anestezioloģijas pamati vairāk kā 1000 jautājumos un atbildēs. Rīga: Nacionālais Apgāds, 2016.
2B.Mamaja. Anestēzija pediatrijā. - Rīga, RSU, 2008.
3E.Vasiļevskis. Reģionālās anestēzijas ABC. Nacionālais Apgāds, 2008.
4I.Vanags, E.Daugulis, P.Tominš. Anestezioloģija, reanimatoloģija un intensīvā terapija. Rīga: Nacionālais Apgāds, 2002.
5Neatliekamā palīdzība. Atdzīvināšana. Rīga: NMPC, D.Krieviņa redakcijā. 2004.
6Anesthesia. Miller R.D.(ed). New York: Churchill Livingstone, Seventh Edition, 2010.
7Aitkenhead A.R., Rowbotham D.J., Smith G. Textbook of anaesthesia. Edinburgh: Churchill Livingstone, 2007.
8Morgan G.E., Mikhail M.S. Clinical Anesthesiology. East Norwalk: Appleton&Lange, 1996.
9Clinical Anesthesia. Barash PG, Cullen BF, Stoelting RK (ed.). Fifth ed. Lippincott- Williams& Wilkins, 2006.
10Oxford Handbook of Anaesthesia. Allman KG, Wilson IH (ed.). Second ed. OXFORD University Press, 2007.
11Textbook of Critical Care, Fifth Edition. By Mitchell P. Fink, M.D., Edward Abraham, M.D., Jean-Louis Vincent, M.D., Ph.D., and Patrick M. Kochanek, M.D. Philadelphia, Elsevier Saunders, 2005.
12European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2015. Resuscitation(Elsevier), 2015, 95.
Citi informācijas avoti
1http://www.anest.lv/
2http://www.esahq.org/
3http://www.anaesthesiologists.org/
4http://www.shocksocieties.org/international/shockjournal/
5http://www.esicm.org/
6http://www.intensive.org/