Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:3 / 4.5
Kursa vadītājs:Indulis Vanags
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Ārstniecība
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Anestezioloģija un reanimatoloģija

Mērķis

Veicināt zināšanu apguvi par anestēzijas etapiem un veidiem, operācijas un anestēzijas risku, par intensīvo terapiju biežāk sastopamās situācijās iekšķīgo slimību, neiroloģijas un ķirurģijas klīnikās, kā arī iemācīties padziļinātās kardiopulmonālās reanimācijas pamatus. Sniegt zināšanas par katastrofu medicīnas organizatoriskiem pamatiem, materiāli-tehnisko nodrošinājumu, cietušo vispārējā stāvokļa novērtējumu, medicīniskās šķirošanas un ārstēšanas pamatprincipiem, ķīmiskām katastrofām un to seku likvidācijas īpatnībām, kā arī sniegt zināšanas par akūtu eksogēnu intoksikāciju epidemioloģiju, toksikokinētiku un ārstēšanas īpatnībām, atsevišķu saindēšanās veidu klīnisko norisi, ieteiktiem ārstēšanas principiem un aktuālākām indīgām vielām.

Priekšzināšanas

Nepieciešamas priekšzināšanas studiju kursos, kas apgūti iepriekšējos studiju gados par ķirurģisko operāciju veidiem, topogrāfisko anatomiju, klīnisko farmakoloģiju, patoloģisko fizioloģiju, klīniski laboratoriskajiem izmeklējumiem, kā arī pirmajā palīdzībā par pacienta primāro un sekundāro izmeklēšanu notikuma vietā, kardiopulmonālās reanimācijas pamatalgoritmu, šoka pamatelementiem.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studenti spēs nosaukt un raksturot anestezioloģijas un intensīvās terapijas metodes, atpazīs un raksturos šoku (īpaši hipovolēmisko, anafilaktisko, septisko), spēs veikt padziļināto kardiopulmonālo reanimāciju, pratīs nosaukt un raksturot patofizioloģisko un bioķīmisko procesu pārmaiņas ķirurģiskās traumas ietekmē, sāpju sindroma postošo ietekmi uz organismu un nociceptīvās impulsācijas pārvadi uz CNS, raksturos sāpju sindroma blokādes veidus reflektorā loka posmos, anestēzijas pamata principus, veidus, to priekšrocības un blakusefektus, ķirurģiskā pacienta pirmsoperācijas izmeklēšanas īpatnības, ķirurģiskā pacienta fizikālā stāvokļa vērtēšanas metodi ar ASA skalu, kā arī ķirurģiskā pacienta pirmsoperācijas sagatavošanas pamata principus un perioperatīvo aprūpi, kritiskos stāvokļus un intensīvās terapijas pamatus. Studiju kursa apguves rezultātā studenti iegūs pamatzināšanas par katastrofu medicīnisko seku likvidācijas principiem, sniedzot neatliekamo palīdzību pēc iespējas lielākam cietušo skaitam iespējami īsākā laikā, ievērojot prioritātes principu, kā arī iegūs pamatzināšanās klīniskā toksikoloģijā – toksisko vielu iekļūšanas ceļi organismā, toksikokinētiskie apsvērumi, saindēšanās klīniskā gaita un ārstēšanas iespējām un īpatnībām.
Spēs raksturot Civilās aizsardzības sistēmas organizāciju valstī, valsts institūciju pienākumus civilās aizsardzības sistēmā, raksturot individuālo rīcību, izdzirdot trauksmes signālu, aprakstīt individuālos aizsardzības līdzekļus, katastrofu gadījumos, raksturot evakuācijas pasākumus, katastrofu gadījumos.

Prasmes

Varēs veikt sirds elektrisko defibrilāciju, padziļinātās kardiopulmonālās reanimācijas pamatpasākumus, nodrošināt elpceļu caurlaidību ar instrumentālām metodēm (elpvadi, balsenes maska, balsenes caurule, trahejas intubācija, krikotireotomija), spēs izvērtēt komatoza pacienta stāvokli. Varēs veikt cietušo šķirošanu notikuma vietā un slimnīcās, spēs nodrošināt cietušajiem dzīvībai svarīgās funkcijas un nepieciešamo neatliekamo terapiju, atbilstoši katastrofas un ievainojuma raksturam, spēs izmantot individuālos aizsardzības līdzekļus; balstoties uz anamnēzes datiem, pacienta sūdzībām, klīniskiem simptomiem un laboratoriskiem izmeklējumiem spēs diagnosticēt akūtas intoksikācijas, novērtēt to smaguma pakāpi un nepieciešamās terapijas apjomu.

Kompetences

Studenti spēs izmantot aprakstītās zināšanas un prasmes, veicot padziļināto kardiopulmonālās reanimāciju, analizēt vispārējās un reģionālās anestēzijas veidus un etapus, operācijas un anestēzijas risku, analizēt intensīvo terapiju biežāk sastopamās situācijās, kompetences interpretēt klīniskās, bioķīmiskās, ūdens-elektrolītu analīzes, asins gāzu sastāva un skābju-sārmu līdzsvara rādītājus, koagulācijas rādītājus, attiecināt tās uz konkrētu klīnisko situāciju un sasaistīt to ar kopēju izmeklēšanas procesu, interpretēt klīniskās un laboratorās nieru un aknu mazspējas pazīmes, saistot tās ar vispārējo stāvokli un izstrādāt kompetentas rīcības plānu, attiecināt centrālās hemodinamikas rādītājus uz konkrētu klīnisko situāciju un sasaistīt tos ar kopēju izmeklēšanas procesu, spēt izstrādāt savas tūlītējas darbības plānu un tālejošu rīcības taktiku attiecībā uz sarežģītām un ilgstošām veselības problēmām pacientiem, un saskaņot to ar citu veselības aprūpes sistēmas dalībnieku darbību, veikt situācijas analīzi, demonstrēt individuālu attieksmi pret pacientu, balansēti pielietojot vispārējas darbības vadlīnijas un radošu pieeju katrā klīniskā gadījumā, pieņemt uz argumentiem balstītus, pārbaudāmus un zinātniskas domāšanas ceļā izstrādātus lēmumus attiecībā uz pacientu veselību vai dzīvību. Iegūs kompetenci par katastrofas izraisīto medicīnisko seku izvērtējumu un iespējamiem draudiem, par cietušo šķirošanu un neatliekamās palīdzības apjomu dažādos katastrofu medicīnisko seku likvidācijas etapos, pastāvot ierobežotiem medicīniskiem resursiem; kompetences pieņemt individuālus rīcības lēmumus, atbilstoši situācijai, vienlaikus darbojoties komandā un sekojot vispārīgiem katastrofu seku likvidācijas pārvaldības norādījumiem; kompetences par akūto eksogēno intoksikāciju riska faktoriem, epidemioloģiju, par akūta toksikoloģiskā pacienta argumentiem pamatota diagnostikas, diferenciāldiagnostikas tūlītējas darbības plāna un tālejošas rīcības taktikas sastādīšanu.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna, MF10MaģistrsObligātsBiruta Mamaja, Marina Šarkele, Roberts Stašinskis, Eva Strīķe, Indulis Vanags, Irina Evansa
Medicīna, SSNMFz9MaģistrsObligātsArta Bārzdiņa, Irina Evansa, Sigita Kazūne, Māra Klibus, Agnese Ozoliņa, Rihards Pēteris Ročāns, Marina Šarkele, Valdis Skotelis
Pediatrija, MFp10MaģistrsObligātsBiruta Mamaja, Marina Šarkele, Roberts Stašinskis, Eva Strīķe, Indulis Vanags, Irina Evansa
Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna, MF9MaģistrsObligāts
Medicīna, SSNMF9MaģistrsObligāts