Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Sniedze Vilde

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:4.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:30.01.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:VC_048LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:ValodniecībaMērķauditorija:Medicīnas pakalpojumi
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Sniedze Vilde
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Valodu centrs
Struktūrvienības vadītājs:Dace Žibala
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, valodasatrsu[pnkts]lv, valodasatrsu[pnkts]lv, +371 67061586
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (numurs)16Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas32
Kopā kontaktstundas32
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Angļu valodas zināšanas vidusskolas kursa apjomā.
Mērķis:
Veidot studiju programmā studējošo izpratni par medicīnas terminoloģijas pareizu lietošanu angļu valodā izvēlētajā specialitātē; veicināt tās praktisku izmantošanu; attīstīt studējošo komunikatīvās prasmes studiju un turpmākā darba nolūkam.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ievads: pamattermini. Cilvēka ķermenis: elpošanas orgāni, gremošanas sistēma, runas orgāni, dzirdes orgāni.Nodarbības3.00auditorija
2Fonētika/Fonoloģija: pamattermini, skaņu radīšana, latviešu un angļu skaņu sistēmu un skaņu radīšanas salīdzinājums, transkripciju rakstīšana.Nodarbības4.00auditorija
3Slimības un to simptomi saistīti ar mācīšanās traucējumiem, to ārstēšana.Nodarbības2.00auditorija
4Slimības un to simptomi, saistīti ar runas traucējumiem, to diagnoztika un ārstēšana.Nodarbības3.00auditorija
5Zīmju valodas. Runas un dzirdes palīgierīces.Nodarbības1.00auditorija
6Audiologopēda, audiologa darba pienākumi un sadarbība ar saistītajām medicīnas nozarēm.Nodarbības1.00auditorija
7Pacienta izmeklēšanas metodes, medicīniska atzinuma rakstīšana, pacienta raksturojums.Nodarbības2.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Glosārija izveide apkopojot kursā apgūto terminoloģiju, sadalot to attiecīgi pa kursa plāna tēmām.
Vērtēšanas kritēriji:
Nodarbību apmeklējums un līdzdalība; atbilžu kvalitāte praktiskajās nodarbībās; Eksāmens: 1) rakstveida pārbaudes darbs, kurā tiek vērtēts gan valodas lietojums, gan saturiskais attainojums; 2) sagatavota prezentācija par izvēlētajiem runas vai mācību traucējumiem (7 – 10 min.).
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Pēc sekmīgi apgūtas studiju kursa programmas studējošais spēs: • atpazīt un interpretēt medicīnas terminu lietošanu; • izprast un analizēt medicīniska satura tekstus; • izklāstīt savas domas un argumentēt savu viedokli, lietojot atbilstošas valodas struktūras.
Prasmes:Pēc sekmīgi apgūtas studiju kursa programmas studējošais spēs: • prasmīgi lietot medicīnas terminus profesionālos nolūkos; • lasīt/tulkot (ja nepieciešams) tekstus specialitātē; • sniegt norādījumus svešvalodā par runas defektu korekciju klientiem; • sagatavot referātu un uzstāties ar tā prezentāciju svešvalodā.
Kompetences:Pēc sekmīgi apgūtas studiju kursa programmas studējošais spēs: • pareizi lietot un praktiski izmantot apgūtās zināšanas un prasmes studiju procesā un praktiskajā profesionālajā darbībā.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Nav vienota tekstu un uzdevumu krājuma Audiologopēdijas kursa programmai, bet leksiskais materiāls ir izmantojams no sekojošiem izdevumiem:
2Chabner, D.-E. The Language of Medicine. W.B. Saunders Co, 2007 (terminu analīze, pamatelementi medicīnas terminoloģijas veidošanā, latīņu un grieķu valodas elementi, u.c.)
3Glendinning, E., Howard, R. (2007) Professional English in Use, Medicine. UK:Cambridge University Press, 2007 (uzdevumi terminoloģijas pārbaudēm)
Papildus literatūra
1Alison Pohl, Test your Professional English, Penguin English, 2003 (uzdevumi studējošo individuālajam darbam).
2The Alternative Advisor - The Complete Guide to Natural Therapies and Alternative Treatments, Alexandria, Virginia (tēmas: earache, hearing problems, etc.)
3Check your English Vocabulary for Medicine (3rd edition), A&C Black, London, 2009
4Teksti, audio un video materiāli; http://kidshealth.org./kid/feeling (materiāli par runas un dzirdes defektiem; materiāli par runas un dzirdes aparāta anatomiju, utt.)
Citi informācijas avoti
1Studējošie materiālus referātu prezentācijām var izmantot no Interneta avotiem, vai profesionālo medicīnas asociāciju publikācijām.