Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Ināra Ābelīte

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:3.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:07.02.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:VC_048LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:ValodniecībaMērķauditorija:Medicīnas pakalpojumi
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Ināra Ābelīte
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Valodu centrs
Struktūrvienības vadītājs:Dace Žibala
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, valodasatrsu[pnkts]lv, valodasatrsu[pnkts]lv, +371 67061586
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (numurs)16Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas32
Kopā kontaktstundas32
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
A/B/C/D līmenis valsts centralizētajā angļu valodas eksāmenā.
Mērķis:
Veidot studiju programmā studējošo izpratni par medicīnas terminoloģijas pareizu lietošanu angļu valodā izvēļētajā specialitātē;veicināt tās praktisku izmantošanu; Attīstīt studējošo komunikatīvās prasmes studiju un turpmākā darba nolūkam.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Sarunu tēma: IZGLĪTĪBA (Augstākās mācību iestādes; RSU - tās vēsture; mācību spēki; mācību kursi; Anatomikums - vēsture) Studiju programmas un fakultātes. Individuāli referāti par attiecīgajām tēmām pēc studējošo izvēles. Eseja par kādu no minētajām tēmām (gramatikas un valodas struktūru pārbaudei).Nodarbības3.00auditorija
2Sarunu tēma: CILVĒKA ĶERMENIS (Kaulu sistēma;iekšējie orgāni; elpošanas un asinsrites sistēmas orgāni, to funkcijas) Mutes dobums. Dzirdes aparāts. Anatomijas terminu uzbūve, terminu lietošana. Individuāli referāti pēc studējošo izvēles par dotajām tēmām.Nodarbības4.00auditorija
3Sarunu tēma: VESELĪBAS APRŪPE. (Veselības centri, poliklīnikas, slimnīcas Rīgā un reģionos - individuāli studējošo ziņojumi). Speciālās iestādes bērniem ar īpašām vajadzībām.Nodarbības3.00auditorija
4Individuālas studējošo prezentācijas. Tēmu apspriešana grupā, prezentāciju vērtēšana, ņemot vērā valodas prasmes, saturu un uzstāšanās veidu. Vērtējums ar atzīmi.Nodarbības1.00auditorija
5Sarunu tēma: SLIMĪBAS, SIMPTOMI, ĀRSTĒŠANA. (slimnieku izmeklēšanas metodes; disleksija; dažādi valodas defekti; zīmju valoda) Individuāli studējošo referāti par izvēlēto tēmu. Video materiāli, to komentēšana.Nodarbības3.00auditorija
6Sarunu tēma:AUDIOLOGOPĒDA LOMA UN UZDEVUMI. (audiologopēda darba lauks un iespējas valodas defektu koriģēšanā. Studējošo individuāli ziņojumi par praktisko pieredzi studiju laikā.)Nodarbības1.00auditorija
7Rakstveida tests ar uzdevumiem speciālās terminoloģijas pārbaudei,uzdevums teksta izpratnei; definīcu skaidrojumi; vairākizvēļu tests. Vērtējums ar atzīmi.Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Pēc savas izvēles studējošie var sagatavot referātu/ziņojumu par kādu no aktuālām audiologopēdijas problēmām/tēmām. Tas tiek prezentēts praktisko nodarbību laikā (5-7 min.) reizi mēnesī; individuālā speciālo terminu (glosārija) izveide par prezentēto tēmu.
Vērtēšanas kritēriji:
Nodarbību apmeklējums un līdzdalība; atbilžu kvalitāte praktiskajās nodarbībās; Referātu prezentācijas; sekmīgi uzrakstīti pārbaudes darbi (gramatikas un leksikas pārbaude); Eksāmens: 1) rakstveida valodas lietojuma pārbaudes darbs; 2) sagatavota izvēlētās tēmas prezentācija (7 -10 min.); Atbilžu vērtējums pēc noteiktās punktu sistēmas (skalā no 4-10 punktiem).
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Pēc sekmīgi apgūtas studiju kursa programmas studējošais spēs: -atpazīt un interpretēt medicīnas terminu lietošanu; -izprast un analizēt medicīniska satura tekstus; -izklāstīt savas domas un argumentēt savu viedokli, lietojot atbilstošas valodas struktūras.
Prasmes:Pēc sekmīgi apgūtas studiju kursa programmas studējošais spēs: -prasmīgi lietot medicīnas terminus profesionālos nolūkos; -lasīt/tulkot (ja nepieciešams) tekstus specialitātē; -sniegt norādījumus svešvalodā par runas defektu korekciju klientiem; -sagatavot referātu un uzstāties ar tā prezentāciju svešvalodā.
Kompetences:Pēc sekmīgi apgūtas studiju kursa programmas studējošais spēs: -pareizi lietot un praktiski izmantot apgūtās zināšanas un prasmes studiju procesā un praktiskajā profesionālajā darbībā.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Nav vienota tekstu un uzdevumu krājuma Audiologopēdijas kursa programmai, bet leksiskais materiāls ir izmantojams no sekojošiem izdevumiem:
2Chabner, D.-E. The Language of Medicine. W.B. Saunders Co, 2007
3(terminu analīze, pamatelementi medicīnas terminoloģijas veidošanā, latīņu un grieķu valodas elementi,u.c.)
4Glendinning, E., Howard, R. (2007) Professional English in Use, Medicine. UK:Cambridge University Press, 2007 (uzdevumi terminoloģijas pārbaudēm)
Papildus literatūra
1Alison Pohl, Test your Professional English, Penguin English, 2003 (uzdevumi studējošo individuālajam darbam).
2The Alternative Advisor - The Complete Guide to Natural Therapies and Alternative Treatments, Alexandria, Virginia (tēmas: earache, hearing problems, etc.)
3Check your English Vocabulary for Medicine (3rd edition), A&C Black, London, 2009
4Teksti, audio un video materiāli; http://kidshealth.org./kid/feeling (materiāli par runas un dzirdes defektiem; materiāli par runas un dzirdes aparāta anatomiju, utt.)
Citi informācijas avoti
1Studējošie materiālus referātu prezentācijām var izmantot no Interneta avotiem, vai profesionālo medicīnas asociāciju publikācijām.