Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Sniedze Vilde

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:6.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:31.01.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:VC_002LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:4.00ECTS:6.00
Zinātnes nozare:ValodniecībaMērķauditorija:Tiesību zinātne
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Sniedze Vilde
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Valodu centrs
Struktūrvienības vadītājs:Dace Žibala
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, valodasatrsu[pnkts]lv, +371 67061586
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (numurs)18Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas36
Kopā kontaktstundas36
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (numurs)18Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas36
Kopā kontaktstundas36
Nepilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā lekciju kontaktstundas
Nodarbības (numurs)9Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas18
Kopā kontaktstundas18
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Angļu valodas zināšanas vidusskolas programmas apjomā.
Mērķis:
Attīstīt angļu valodas lietošanas iemaņas un prasmes studiju nolūkiem un darbam specialitātē, veicināt speciālās terminoloģijas apguvi un tās praktisku lietošanu tiesību zinātnes jomā angļu valodā.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ievads tiesību zinātnē: tiesību sistēma, galvenās nozares, pamatjēdzieni.Nodarbības3.00auditorija
2Tiesību avoti.Nodarbības2.00auditorija
3Juridiskā izglītība un karjera.Nodarbības1.00auditorija
4Anglosakšu tiesību sistēma.Nodarbības2.00auditorija
5Romāņu-Ģermāņu tiesību sistēma.Nodarbības2.00auditorija
6Gramatisko laiku lietojuma atkārtojums.Nodarbības1.00auditorija
7Krimināltiesības.Nodarbības2.00auditorija
8Civiltiesības.Nodarbības2.00auditorija
9Prezentāciju veidošana.Nodarbības3.00auditorija
10Ciešamās un darāmās kārtas lietojums juridiskajos tekstos.Nodarbības1.00auditorija
11Tiesu sistēmas.Nodarbības3.00auditorija
12Valodas lietojums lietišķajā sarakstē.Nodarbības2.00auditorija
13Juridisko dokumentu tulkošana.Nodarbības3.00auditorija
14Latvijas tiesību avoti.Nodarbības2.00auditorija
15Modālo darbības vārdu lietojums juridiskajos tekstos.Nodarbības1.00auditorija
16Eiropas Savienības tiesības.Nodarbības2.00auditorija
17Eiropas Savienības tiesa.Nodarbības2.00auditorija
18Eiropas tiesiskās sadarbības tīkls.Nodarbības2.00auditorija
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ievads tiesību zinātnē: tiesību sistēma, galvenās nozares, pamatjēdzieni.Nodarbības1.00auditorija
2Tiesību avoti.Nodarbības1.00auditorija
7Krimināltiesības.Nodarbības1.00auditorija
8Civiltiesības.Nodarbības3.00auditorija
11Tiesu sistēmas.Nodarbības1.00auditorija
12Valodas lietojums lietišķajā sarakstē.Nodarbības1.00auditorija
13Juridisko dokumentu tulkošana.Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Individuālais, pāru darbs, terminu skaidrošana, kopsavilkumu, tulkojumu veikšana.
Vērtēšanas kritēriji:
• aktīva līdzdalība praktiskajās nodarbībās, laikus iesniegti, kvalitatīvi izpildīti rakstiskie mājasdarbi, mutisko atbilžu kvalitāte; • pāru vai individuālās prezentācijas, katrā semestrī viena, prezentācijā students parāda savas mutvārdu prasmes un izpratni angļu valodā. • I semestra beigās ieskaite – apgūtās terminoloģijas zināšanu un praktiskā lietojuma pārbaude; • II semestra beigās eksāmens. Eksāmenā tiek pārbaudītas terminoloģijas zināšanas un to praktiskais lietojums, vispārēja teksta un specifiskas informācijas izpratne un rakstu valodas lietojums. Kursa apguves gala vērtējumu veido: nodarbību apmeklējums – 5%, mājas darbi – 10%, kontroldarbi – 10%, prezentācijas – 20%, eksāmens – 50%, fakultatīvi kritēriji (attieksme, aktivitāte, sasniegumu dinamika) – 5%.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Eksāmens
Studiju rezultāti
Zināšanas:Sekmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti: • atpazīs tiesību zinātnes terminoloģiju mutvārdu runā un drukātos tekstos; • spēs izprast bieži sastopamu juridisku dokumentu saturu angļu valodā nun dažus no tiem pārtulkot no/uz latviešu valodu; • spēs aprakstīt dažādas ar tiesību zinātnes jomu saistītas parādības, izmantojot profesionālo terminoloģiju.
Prasmes:Veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti pratīs: • izmantot tiesību zinātnes terminus prezentāciju un citu ar profesionālo darbību saistītu runu veidošanā, kā arī rakstos; • konstruktīvi izteikt savas pārdomas un viedokli par konkrētu ar tiesību zinātni saistītu tēmu; • sniegt iegūtās informācijas apkopojumu gan mutiski, gan rakstveidā, izmantojot atbilstošu terminoloģiju akadēmiski pieņemamā formātā; • tulkot bieži sastopamus juridiskos dokumentus no/uz latviešu valodu.
Kompetences:Veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti praktiski izmanto apgūto terminoloģiju studijās un dažādās ar profesionālo jomu saistītās situācijās.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Borchardt Klaus-Dieter, The ABC of EU Law, Publications office of the EU, 2017
2Brieger Nick, Test Your Professional English: Law, Penguin English Guides, 2002
3G. D. Brown, S. Rice. Professional English in Use Law, Cambridge University Press, 2007
Papildus literatūra
1Bastiat Frederic, The Law, 2008
2Pound Roscoe, An Introduction to the Philosophy of Law, 2010
3Walsh, K., W. The Legal English Manual (2.ed.) Lawbility, Ltd. 2017
Citi informācijas avoti
1http://dictionary.law.com/
2http://dictionary.findlaw.com/
3http://www.lectlaw.com/def.htm
4http://www.law-dictionary.org/
5http://ec.europa.eu/
6http://europa.eu/index_en.htm
7http://eulaw.wordpress.com/
8http://www.civitas.org.uk/eufacts/OS/OS6.htm