Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Zita Goldšmite

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:3.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:27.08.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:VC_042LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:ValodniecībaMērķauditorija:Māszinības
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Zita Goldšmite
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Valodu centrs
Struktūrvienības vadītājs:Dace Žibala
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, valodasatrsu[pnkts]lv, valodasatrsu[pnkts]lv, +371 67061586
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (numurs)16Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas32
Kopā kontaktstundas32
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Angļu valodas zināšanas vidusskolas kursa programmas apjomā.
Mērķis:
Uzlabot angļu valodas lietošanas prasmes studiju un profesionāliem nolūkiem, kā arī sekmēt medicīniskās terminoloģijas apguvi un veicināt tās praktisku pielietošanu.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Kursa "Angļu valoda māszinībās" pārskats. Medmāsu un vecmāšu uzvedības kodekss Apvienotajā Karalistē. Lasīšanas stratēģijas – teksta pārskatīšana, virsraksti un apakšvirsraksti, shēmas, attēli, uzraksti pie attēliem.Nodarbības1.00auditorija
2Akadēmiskā angļu valoda: Prezentācijas: struktūra, prezentāciju valoda, vizuālie un audio līdzekļi. Grupu prezentācijas.Nodarbības1.00auditorija
3Slimnīcas. Slimnīcu specializācija. Nodaļas un darbinieki slimnīcās. Īss (1 teikuma) profesijas apraksts. Darbības vārdu vienkāršā tagadne un ilgstošā tagadne. Veselības aprūpes studenta apraksts.Nodarbības1.00auditorija
4Komandas darbs slimnīcā. Medmāsas profesija: mācības, kvalifikācija, pakāpes, darba stundas. Darba intervijas. Projekts: Atrast Interneta vietnē darba sludinājumu medmāsai un ziņot par nepieciešamo izglītību un kvalifikāciju, vispārīgajām prasmēm un specifiskajām prasmēm, darba pienākumiem un atalgojumu.Nodarbības1.00auditorija
5Iekārtas un instrumenti slimnīcā. 1 teikuma apraksts, kam katrs instruments ir paredzēts. Slimnīcas palāta. Virzienu norādīšana. Vietas un kustības prievārdi.Nodarbības1.00auditorija
6Uzņemšanas nodaļa slimnīcā. Sūdzības par veselības stāvokli. Vienkāršās pagātnes, ilgstošās pagātnes un saliktās tagadnes lietošana. Medicīnas vēsture. Veidlapu aizpildīšana. Tiešie un netiešie jautājumi. Pacienta apraksts pēc dotās informācijas slimības vēsturē.Nodarbības2.00auditorija
7Ģimenes ārsts. Doktorāts. Pieteiktas vizītes. Vizīšu pieteikumu saņemšana/atcelšana/mainīšana pa telefonu / e-pastu. Ģimenes ārsta norīkojums uz slimnīcu. Noteikumi pacientiem slimnīcās. Modālo darbība vārdu lietojums ieteikumiem un instrukcijām. Slimības pazīmes un simptomi.Nodarbības1.00auditorija
8Komunikācija ar pacientu. Vienkāršu procedūru veikšana un to izskaidrošana pacientam, lietojot ilgstošo tagadni. Pacienta piekrišanas saņemšana. Netiešā runa. E-pasts / vēstule informācijas iegūšanai.Nodarbības1.00auditorija
9Sāpes, to raksturojums un lokalizācija. Cilvēka ķermenis, tā daļas. Īpašības vārdu salīdzināmās pakāpes. Pretsāpju līdzekļi. Jautājumi, lai novērtētu sāpju stiprumu. Sāpju un pretsāpju līdzekļu salīdzinājums (īpašības vārda salīdzināmās pakāpes). Medikamentu devas un ievadīšana.Nodarbības2.00auditorija
10Nelaimes gadījumi un ārkārtas situācijas. Pirmā palīdzība. Instrukcijas pirmās palīdzības sniegšanai, lietojot pavēles izteiksmi. Sagatavot instrukcijas, kā rīkoties dažādās ārkārtas situācijās. Informācijas par negadījumiem saņemšana pa telefonu, instruēšana pa telefonu. Vārdu krājums saistībā ar negadījumā cietušo šķirošanu.Nodarbības2.00auditorija
11Dažādu vecumu pacientu aprūpe. Prognožu izteikšana, lietojot vienkāršo nākotni. Piedāvājumi un lūgumi. Dažādu izmeklējumu rādījumu aprakstīšana: mērījumi (skaitļa vārda lietošana), līkņu aprakstīšana, procedūras apraksts, lietojot darbības vārda ciešamo kārtu. Pacienta novērošanas kartes aizpildīšana un aprūpes plāns.Nodarbības2.00auditorija
12Higiēna. Pienākumi un saistības (modālie darbības vārdi). Aseptika. Pirmsoperāciju un pēcoperāciju higiēna.Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Studējošie gatavo prezentācijas par profesionāliem jautājumiem, strādā pie projektiem, meklējot informāciju internetā un ziņojot par rezultātiem klasē; gatavo profesionālās terminoloģijas vārdnīcas; pilda rakstiskos uzdevumus: aprakstus, instrukcijas, ziņojumus.
Vērtēšanas kritēriji:
1) Aktīva dalība nodarbībās, atbilstoši sagatavoti un laikus iesniegti darbi; kursa laikā īsi profesionālās terminoloģijas testi, sagatavota un pasniegta prezentācija – 30%. 2) Kursa noslēguma eksāmena mutiskā daļa – prezentācija – 35%. 3) Kursa noslēguma eksāmena rakstiskā daļa: pārbaudījums medicīniskās terminoloģijas izpratnē un lietošanā (ievietošanas uzdevumi; definīciju un terminu savietošanas uzdevumi) medicīniska rakstura teksts un jautājumi par to – 35%.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti: • atpazīs un spēs angliski izskaidrot vai iztulkot latviski profesionālo terminoloģiju; • spēs lasīt ar profesionālo jomu saistītu tekstu un atbildēt uz jautājumiem par tā saturu un/vai dot teksta kopsavilkumu.
Prasmes:Pēc sekmīgas kursa apguves studenti pratīs: • lietot atbilstošu medicīnisko terminoloģiju, runājot par profesionāliem jautājumiem; • sagatavot un sniegt prezentācijas par kursa laikā apskatītajiem profesionālajiem jautājumiem; • pastāstīt par dažādām ar pacientu aprūpi saistītām problēmām, izmantojot profesionālo terminoloģiju; • iegūt nepieciešamo informāciju no pacienta/klienta saistībā ar veselības stāvokli gan mutiskajā, gan rakstiskajā komunikācijā.
Kompetences:Studējošie spēs efektīvi lietot angļu valodu, runājot par profesionāliem jautājumiem ar citiem profesionāļiem un pacientiem; spēs uzstāties angļu valodā par jautājumiem saistībā ar savu profesionālo sfēru; spēs darboties komandā ar citiem kolēģiem, par saziņas līdzekli izmantojot angļu valodu.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Tony Grice. Oxford English for Careers. Nursing 1, OUP, 2013.
2Tony Grice and James Greenam. Oxford English for Careers. Nursing 2, OUP, 2013.
Papildus literatūra
1Virginia Allum and Patricia McGarr. Cambridge English for Nursing. CUP, 2008.
2Oxford Minidictionary for Nurses, 6th edition, 2008
Citi informācijas avoti
1http://www.macmillandictionary.com
2https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english
3www.nmc-uk.org