Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Valodu centrs
Kredītpunkti / ECTS:4 / 6
Kursa vadītājs: Anna Jurčenko
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Psiholoģija
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Valodniecība

Mērķis

Attīstīt angļu valodas lietošanas komunikatīvās iemaņas un prasmes studiju nolūkiem un darbam turpmākajā specialitātē un veicināt profesionālās terminoloģijas apguvi un tās praktisku lietošanu.

Priekšzināšanas

Angļu valodas zināšanas vidusskolas programmas apjomā.

Rezultāti

Zināšanas

Pēc studiju kursa sekmīgas apguves studenti spēs:
• atpazīt, iztulkot un izskaidrot ar psiholoģiju saistīto terminoloģiju;
• nosaukt psiholoģijas un medicīnas jomā visbiežāk izmantojamās terminoloģijas ekvivalentus angļu valodā;
• noteikt un atstāstīt runātāja viedokli;
• aprakstīt dažādas ar psiholoģijas jomu saistītas parādības, izmantojot profesionālo terminoloģiju angļu valodā.

Prasmes

Veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti pratīs:
• lietot ar profesionālo jomu saistīto terminoloģiju atbilstoši to nozīmei gan mutvārdos, gan rakstiski (piemēram, prezentāciju veidošanā, diskusijās, vēstulēs/e-pastos);
• izteikt un pamatot savu viedokli, pielietojot atbilstošu vārdu krājumu;
• sagatavot dažāda veida jautājumus un intervēt cilvēkus;
• uzrakstīt akadēmisko eseju.

Kompetences

Studējošie spēs sekmīgi darboties komandā, pamatojot savu viedokli profesionālos jautājumos; spēs loģiski izteikt savu viedokli gan rakstiski, gan mutiski, izmantojot apgūto profesionālo terminoloģiju.

Plānojums

Kursa plāns patreiz nav pieejams.