Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Tatjana Zakutajeva

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:3.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:14.02.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:VC_079LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:ValodniecībaMērķauditorija:Rehabilitācija
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Tatjana Zakutajeva
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Valodu centrs
Struktūrvienības vadītājs:Dace Žibala
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, valodasatrsu[pnkts]lv, valodasatrsu[pnkts]lv, +371 67061586
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (numurs)8Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas16
Kopā kontaktstundas16
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (numurs)8Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas16
Kopā kontaktstundas16
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Angļu valodas zināšanas vidusskolas programmas līmenī.
Mērķis:
Attīstīt angļu valodas lietošanas komunikatīvās iemaņas un prasmes studiju nolūkiem un darbam turpmākajā specialitātē un veicināt profesionālās terminoloģijas apguvi un tās praktisko pielietošanu.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Efektīva komunikācija.Nodarbības1.00auditorija
2Atklājumi medicīnā.Nodarbības1.00auditorija
3Cilvēka ķermenis: orgāni un sistēmas. Kontroldarbs.Nodarbības2.00auditorija
4Slimnīca un slimnīcas personāls. Pacientu iestāšanās slimnīcā.Nodarbības1.00auditorija
5Pazīmes un simptomi. Sāpju novērtējuma sistēma un sāpju novēršana.Nodarbības1.00auditorija
6Dzīvnieku izmantošana terapijā. Mūzikas terapija. Deju terapija. Mākslas terapija.Nodarbības1.00auditorija
7Ergoterapijas gadījumu prezentācijas.Nodarbības1.00auditorija
8Uzturs, aptaukošanās un veselīgs dzīvesveids.Nodarbības1.00auditorija
9Procedūras un norādījumi pacientam. Fiziskā un garīgā veselības stāvokļa pārbaude.Nodarbības1.00auditorija
10Rūpes par vecāka gadagājuma cilvēkiem. Speciālās palīgierīces.Nodarbības1.00auditorija
11Vecāki un mazie bērni. Infekcijas slimības.Nodarbības1.00auditorija
12Insulta pacienti. Ikdienas darbības indekss.Nodarbības1.00auditorija
13Pacientu aprūpe ar garīgās veselības traucējumiem.Nodarbības1.00auditorija
14Medikamentu lietošana. Veidlapu, kurās tiek apkopota informācija par pacientu, aizpildīšana. Kontroldarbs.Nodarbības1.00auditorija
15Ergoterapijas gadījumu prezentācijas.Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Individuālais un pāru darbs - prezentāciju sagatavošana, darbs ar vārdnīcu – terminu skaidrošana; kopsavilkumu, vēstuļu rakstīšana, izmantojot dotos izveidošanas principus.
Vērtēšanas kritēriji:
Aktīva līdzdalība praktiskajās nodarbībās; laikus iesniegti, kvalitatīvi izpildīti rakstiskie mājas darbi, mutisko atbilžu kvalitāte. Kontroldarbi – apgūtās terminoloģijas zināšanu un praktiskā pielietojuma pārbaude. Prezentācija atbilstoši semestra tēmai reizi semestrī. Prezentācijā students parāda savas mutvārdu prasmes un izpratni angļu valodā: sagatavots monologs (informācijas apkopošana, sava viedokļa izklāsts), dialogs (atbildes uz jautājumiem, jautājumu uzdošana). Kursa beigās rakstisks eksāmens, kurā tiek pārbaudītas terminoloģijas zināšanas un tās praktiskais lietojums, vispārējā teksta un specifiskas informācijas izpratne un rakstu valodas lietojums.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti: atpazīs profesionālo terminoloģiju dažāda veida tekstos; nosauks ergoterapijas jomā visbiežāk izmantojamās terminoloģijas ekvivalentus angļu valodā; aprakstīs dažādas ar ergoterapijas jomu saistītas parādības, izmantojot profesionālo terminoloģiju angļu valodā.
Prasmes:Veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti pratīs: atlasīt un pareizi izmantot terminoloģiju mutvārdu saziņai (piemēram, prezentāciju veidošanai, diskusijām) un rakstos (piemēram, ārsta ierakstos, vēstulēs konsultantam, medicīnisku rakstu recenzijās) ergoterapijas jomā; izmantot piemērotus valodas izteiksmes līdzekļus, lai paustu savu viedokli gan mutiskajā, gan rakstiskajā komunikācijā; sniegt iegūtās informācijas apkopojumu gan mutiski, gan rakstveidā, izmantojot atbilstošu terminoloģiju; atstāstīt teksta vispārējo saturu un atrast konkrētu informāciju dažāda veida tekstos no dažādiem informācijas avotiem.
Kompetences:Veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti spēs praktiski izmantot apgūto terminoloģiju dažādās komunikatīvās situācijās.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Medicine, Sam McCarter, Oxford University Press, 2013.
2Nursing, Tony Grice, Oxford University Press, 2013.
3Cambridge English for Nursing, Virginia Allum, Patricija McGarr, Cambridge University Press, 2008.
4Professional English in Use. Medicine, Eric H. Glendinning, Ron Howard, Cambridge University Press, 2007.
Papildus literatūra
1Oxford Concise Medical Dictionary. E. Martin, Oxford University Press, 2008.
2Oxford Practice Grammar, John Eastwood, Oxford University Press, 2006.
3Occupational therapy: principles and practice, A. J. Punwar, S. M. Peloquin, Williams & Wilkins, Philadelphia, 2000.
Citi informācijas avoti
1www.oup.com/elt
2www.answers.com
3The British Journal of Occupational Therapy