Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Agnese Ivane

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:21.01.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:KSK_001LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Komunikācijas zinātneMērķauditorija:Komunikācijas zinātne
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Agnese Ivane
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Komunikācijas studiju katedra
Struktūrvienības vadītājs:Anda Rožukalne
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, kfkoatrsu[pnkts]lv, +371 67409183
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)6Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas12
Nodarbības (numurs)4Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas8
Kopā kontaktstundas20
Nepilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)5Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas10
Nodarbības (numurs)3Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas6
Kopā kontaktstundas16
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Nav.
Mērķis:
Iepazīstināt studentus ar animācijas, video un citu audiovizuālo mediju rīkiem, metodēm un tehnikām, kā arī mūsdienu audiovizuālās kultūras kopainu un nozarēm. Veidojot pārskatu par šo digitālo mediju pielietojumu un tehnikām, tiks uzsvērta tematika par tēlu un naratīva veidošanu, pašiem nozīmīgākajiem elementiem attēlu un skaņu veidošanā un to savstarpējo mijiedarbību, attēla kompozīciju un digitālo montāžu, kā arī interaktivitāti. Studenti tiks iepazīstināti ar audiovizuālo vēstījumu veidošanas pamatiem dažādiem mērķa pielietojumiem un vidēm, kā arī to realizācijas procesa norisi. Kursa ietvaros tiks attīstīta prasme strādāt komandā.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Animācija, tās tehnikas un audiovizuālo elementu lietojums.Lekcijas1.00auditorija
2Video un citi audiovizuālie un interaktīvie mediji digitālās kultūras kontekstā.Lekcijas1.00auditorija
3Video tehniskie parametri un formāti.Lekcijas1.00auditorija
4Kustīga attēla produkcijas, reprodukcijas un reprezentācijas tehnikas un programmas.Lekcijas1.00auditorija
5Tēlu un naratīva veidošana. Attēls un skaņa.Lekcijas1.00auditorija
6Kompozīcija un digitālā montāža.Lekcijas1.00auditorija
7Scenārija ideju veidošanas principi. Audiovizuālā projekta idejas un koncepcijas prezentācija un apspriešana.Nodarbības2.00auditorija
8Projekta realizācijas plānošana. Kadru plāna un citu nepieciešamo sagatavošanās materiālu izstrāde. Audiovizuālā projekta sagataves materiālu prezentācija. Analīze un diskusijas.Nodarbības2.00auditorija
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
3Video tehniskie parametri un formāti.Lekcijas1.00auditorija
4Kustīga attēla produkcijas, reprodukcijas un reprezentācijas tehnikas un programmas.Lekcijas1.00auditorija
5Tēlu un naratīva veidošana. Attēls un skaņa.Lekcijas1.00auditorija
6Kompozīcija un digitālā montāža.Lekcijas1.00auditorija
7Scenārija ideju veidošanas principi. Audiovizuālā projekta idejas un koncepcijas prezentācija un apspriešana.Nodarbības2.00auditorija
8Projekta realizācijas plānošana. Kadru plāna un citu nepieciešamo sagatavošanās materiālu izstrāde. Audiovizuālā projekta sagataves materiālu prezentācija. Analīze un diskusijas.Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Lekcijās un semināros sniegtās zināšanas aprobēt, studentu grupās izstrādājot un realizējot audiovizuālu projektu.
Vērtēšanas kritēriji:
Līdzdalība lekcijās. Līdzdalība un aktivitātes semināros. Radošais projekts – audiovizuālais projekts, tā atbilstība kursa saturam.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studējošie spēs raksturot animācijas kā vizuālās komunikācijas veida būtību un tās tipus. Pārzinās, kā salīdzināt un analizēt animācijas vēstījumus un un pieejas. Pārzinās animācijas elementus, kompozīciju un montāžas principus.
Prasmes:Spēs izstrādāt animācijas stāstījumu un izmantot naratīvu veidolus. Pratīs praktiski izmantot teorētiskās zināšanas par animāciju. Spēs patstāvīgi veidot vizuālās komunikācijas darbus animācijā. Spēs autonomi sakārtot animācijas elementus, pielietojot galvenās kompozīcijas un naratīva veidošanas likumsakarības.
Kompetences:Autonomi un profesionāli spēs kritiski izvērtēt pieejamos resursus audiovizuālā projekta iecerei un realizācijai. Atbildīgi un ētiski spēs animācijas ražošanas uzsākšanai iegūt un producēt atbilstošus nepieciešamos materiālus. Spēs kompetenti izvēlēties vēstījumam atbilstošas audiovizuālās tehnoloģijas. Demonstrēs kritisku attieksmi pret naratīva struktūru, vēstījumu, tēlu izvēli un audiovizuālo elementu pielietojumu, radot kustīgā attēla darbu.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Furniss M. The Animation Bible: A Practical Guide to the Art of Animating from Flipbooks to Flash. – New York: Abrams, 2008.
2Williams R. The Animator's Survival Kit. – Faber & Faber, 2012.
3Bourriaud N. Postproduction: Culture as Screenplay: How Art Reprograms the World. – Lukas & Sternberg, 2005.
4Spielmann Y. Video: The Reflexive Medium. – MIT Press, 2008.
5Li Z.N., Drew M.S. Fundamentals of Multimedia. - Prentice Hall, 2004.
6Reisz K., Milar G. Technique of Film Editing. – Focal Press, 2009.
7Rubin M. Nonlinear - A Field Guide to Digital Video and Film Editing. – Triad Pub Co, 4.ed., 2000.
8Wands B. Art of the Digital Age. – Thames & Hudson, 2007.
Papildus literatūra
1Long, B. Schenk, S. The Digital Filmmaking Handbook. – Charles River Media Inc., 2000.
2Harryhausen R., Dalton T. A Century of Stop Motion Animation: From Melies to Aardman First. – Watson-Guptill Publications, 2008.
3Arnheim R. Film as Art. - Los Angeles: University of California Press, 1957.
4Daniel N., Altmans R. Broken Screen: Expanding the Image, Breaking the Narrative. – Distributed Art Publishers, 2006.
5Sexton J. Music, Sound and Multimedia: From the Live to the Virtual - Edinburgh University Press, 2008
6Hoffert, P. Music for new media: composing for videogames, web sites, presentations, and other interactive media. – Boston, Berklee Press, 2007.
Citi informācijas avoti
1http://www.aec.at