Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Ilva Duļevska

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Par studiju kursu
Kursa kods:MK_013LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:1.00ECTS:1.50
Zinātnes nozare:Medicīna; UzturzinātneMērķauditorija:Rehabilitācija
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Ilva Duļevska
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Morfoloģijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Māra Pilmane
Kontaktinformācija:Rīga, Kronvalda bulvāris 9, aaiakatrsu[pnkts]lv, aaiakatrsu[pnkts]lv, +371 67061551
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (numurs)3Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)5Kopā nodarbību kontaktstundas15
Kopā kontaktstundas15
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
anatomijas un bioloģijas zināšanas iepriekšējo studiju gadu apmērā.
Mērķis:
iepazīstināt studentus ar antropoloģijas metodēm un praktisko pielietojumu cilvēka ķermeņa uzbūves pētīšanā.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1RFU, III, 5. SEMESTRIS. Ievads antropoloģijas vēsturē. Antropoloģijas attīstība Latvijā.Lekcijas1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
2Fiziskās attīstības rādītāji un to dinamika Latvijas populācijā 20. gadsimtā. Zinātniskās pētniecības metodes un programmas.Lekcijas1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
3Antropoloģiskais materiāls un tā apstrādes metodes: a) somatometrija un somatoskopija, somatometriskie instrumenti, b) kraniometrija un kranioskopija. Skolas vecuma bērnu fiziskās attīstības rādītāji gadsimta pārmaiņu procesos.Lekcijas1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
4Pubertātes perioda un sekundāro dzimumpazīmju novērtējums Latvijas populācijā un pasaulē. Ķermeņa satvars.Lekcijas1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
5Relatīvie mēri un indeksi, to noteikšana. Ādas taukaudu kroku noteikšana atsevišķās ķermeņa daļās.Nodarbības1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
6Normālas ķermeņa stājas un pēdas morfofunkcionālais raksturojums.Nodarbības1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
7RFUN, III, 6. SEMESTRIS. 1. nod. - Ievads antropoloģijas vēsturē. Antropoloģijas attīstība Latvijā. Fiziskās attīstības rādītāji un to dinamika Latvijas populācijā 20. gadsimtā. Zinātniskās pētniecības metodes un programmas. Antropoloģiskais materiāls un tā apstrādes metodes: a) somatometrija un somatoskopija, somatometriskie instrumenti, b) kraniometrija un kranioskopija. (5 akad.st.) 2. nod. - Akcelerācijas tendences gadsimta pārmaiņu procesos Latvijā un pasaulē. Pubertātes perioda un sekundNodarbības3.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
lekciju un praktisko nodarbību apmeklējums; gatavošanās pārbaudījumiem (kontroldarbi, semināri un kolokviji) atbilstoši studiju kursa saturam; gatavošanās studiju kursa beigu pārbaudījumam; individuālais un grupu darbs; darbs ar studiju materiāliem, mācību literatūru (izpēte, analīze) un RSU e-vidi; praktisko darbu rezultātu noformēšana; konkrētu uzdevumu izpilde; darbu prezentāciju un referātu sagatavošana; konsultāciju apmeklējums par studiju kursa saturu.
Vērtēšanas kritēriji:
lekciju un nodarbību apmeklējums; darbs ar mācību materiāliem un literatūru; mutiska un praktiska zināšanu kontrole nodarbību laikā; piedalīšanās grupu darbos. Pārbaudes metode: studiju kursa beigās teorētiskā ieskaite (I)
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:studiju kursa apguves rezultātā students zinās antropoloģijas galvenās pētniecības metodes; spēs definēt un aprakstīt svarīgākos galvas un ķermeņa somatometriskos punktus, to novietojumu un noteikšanu uz cilvēka ķermeņa.
Prasmes:students atpazīs un salīdzinās cilvēka ķermeņa proporcijas dažādās etniskajās, vecuma un dzimuma grupās, izklāstīs atsevišķu antropometrisko mērījumu (gareniskie izmēri, šķērsizmēri, apkārtmēri, taukaudu kroku biezums) nozīmi; aprakstīs ķermeņa satvara un masas nozīmi, to izmaiņas, tendences un ietekmējošos faktorus; definēs ķermeņa masas indeksa būtību, tā noteikšanu un iespējamās izmaiņas; novērtēs un salīdzinās atsevišķu ķermeņa taukaudu kroku biezumu dažādās vietās un uzskaitīs to iespējamās izmaiņas; varēs strādāt ar speciālo literatūru.
Kompetences:students spēs izmantot iegūtās teorētiskās un praktiskās zināšanas, prasmīgi nosakot atsevišķus galvas un ķermeņa somatometriskos punktus, izmērot ādas taukaudu krokas, nosakot plantogrammas parametrus, aprēķinot dažus ķermeņa proporciju indeksus.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Prīmanis J. Ievads antropoloģijas metodikā. A/S Valters un Rapa apgāds, 1937.
2Segleniece K. Bērnu fiziskā attīstība. Rīga, Zvaigzne, 1977.
3Харрисон Дж., Уайнер Дж. Биология человека. Мир, Москва, 1979.
4Martin R. Lehrbuch der Anthropologie. I und II Bd. Jena, 1928.
5Martin R., Saller K. Lehrbuch der Anthropologie. Stuttgart: Fischer, Bd. I, 1957.
Papildus literatūra
1Denisova R., Grāvere R. Antropoloģijas zinātne Latvijas vēstures institūtā. LVIŽ. Nr.4, 1995.
2Fedders G. Rīgas latviešu pamatskolēnu garums un svars. Rīga: Izglīt. min. Māc. līdz. nodaļa, 1936.
3Fuks N. (Cauna N.) Latgales latviešu antropoloģiskās pazīmes. Rīga, 1937. (manuskripts).
4Jēruma–Krastiņa L. Antropoloģiskie dati par latviešu skolu jaunatni. LU Raksti, Med. fak. sēr. III, 2., 1937.
5Plūme A. Antropometrijas nozīme skolēnu veselības stāvokļa novērtēšanā. Pašvaldības Balss. Rīga, 1931.
Citi informācijas avoti
1Anatomijas web resursi.