Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Diāna Platace

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:3.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:27.08.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:MDAK_310LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:4.00ECTS:6.00
Zinātnes nozare:Medicīna; Veselības aprūpeMērķauditorija:Māszinības
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Diāna Platace
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Māszinību un dzemdību aprūpes katedra
Struktūrvienības vadītājs:Kristaps Circenis
Kontaktinformācija:Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, mdakatrsu[pnkts]lv, mdakatrsu[pnkts]lv, +371 67061568
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)5Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas10
Nodarbības (numurs)11Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas22
Kopā kontaktstundas32
Nodarbības (skaits)5Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas10
Nodarbības (numurs)11Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas22
Kopā kontaktstundas32
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Propedeitika, vispārējā patoloģija, patoloģiskā fizioloģija, anatomija, farmakoloģija, starppersonu saskarsme veselības aprūpē.
Mērķis:
Sniegt padziļinātas zināšanas uz pierādījumiem balstītas pacienta aprūpes plānošanā un īstenošanā, kā arī aprūpes teoriju attīstībā, struktūrā un pielietojumā praksē. Attīstīt spēju kritiski izvērtēt klīnisko situāciju, identificēt un formulēt aprūpes problēmas, ņemot vērā ar pacienta veselības traucējumiem saistītās vajadzības, noteikt aprūpes mērķus un prioritātes, plānot aprūpi, aprakstīt aprūpes problēmu risinājumu un pacienta izglītošanu, patstāvīgi sastādīt un aizstāvēt aprūpes plānu.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ievads. Māsu zinātnes terminoloģija. Teoriju strukturālais modelis, teoriju veidi un līmeņi. Māszinību teoriju attīstības "koks" un nozīme.Lekcijas1.00auditorija
2Māszinību klasiskās teorijas un to pielietojums praksē. (D. Orema, F. Abdelah, V. Hendersone, K. Roja, D. Džonsone, M. Gordon, H. Peplau, D. Orlando Rodzer, King, Vatsone, Naitingeila, Levaine).Lekcijas1.00auditorija
3Aprūpes modeļi: Ņūmanes sistēmas modelis, MacGill aprūpes modelis, VIPS modelis, AACN Sinerģijas modelis.Lekcijas1.00auditorija
4Jaunākās teorijas un aprūpes modeļi māszinībās un ar māszinībām saistītās teorijas. (Parses teorija, Penderes teorija, Merceres teorija, Kolkaba teorija, J. Duffy kvalitatīvas aprūpes modelis, Roper-Logan-Tierney's model).Nodarbības1.00auditorija
5Aprūpes pieejas (alternatīvās aprūpes modelis, grupas veida modelis, ģimenes aprūpes modelis, bērnu aprūpes modelis, integrētais aprūpes modelis, lineārais aprūpes modelis utt.) un to nozīme.Nodarbības1.00auditorija
6Māszinību teoriju un modeļu analīze un salīdzinājums: pēc hronoloģijas, līmeņa, pieejas, satura.Nodarbības1.00auditorija
7Aprūpes modeļu un māszinību teoriju pamatojums praksē. Pētījuma datu (zinātniskā rakstā) analīze.Nodarbības1.00auditorija
8Aprūpes procesa posmi un to nozīme. Aprūpes plāns kā aprūpes procesa dokumentāla forma. Komunikācija un māsas-pacienta sadarbība aprūpes procesā. Pacienta izglītošana.Lekcijas1.00auditorija
9Aprūpes skalas un līmeņi, to iedalījums un pielietojums.Lekcijas1.00auditorija
10Datu savākšana (metodes, iegūto datu izvērtēšana) un pacienta novērtēšana.Nodarbības1.00auditorija
11Situāciju uzdevumu apskats un analīze. Māszinību teoriju un modeļu pielietojums aprūpes plāna izstrādē.Nodarbības1.00auditorija
12Aprūpes problēmu formulēšana pec NANDA, ICNP klasifikatora. Aprūpes problēmu identifikācijas un formulēšanas pamatprincipi.Nodarbības1.00auditorija
13Situāciju uzdevumu apskats un analīze. Aprūpes problēmu identificēšana un formulēšana. Prioritāšu noteikšana.Nodarbības1.00auditorija
14Aprūpes darbību plānošana. Pacienta aprūpes rezultātu izvērtējums. Pacienta izglītošanas problēmu risināšana.Nodarbības1.00auditorija
15Situāciju uzdevumu apskats un analīze. Provizoriska aprūpes plāna izstrāde.Nodarbības1.00auditorija
16Provizoriska aprūpes plāna izstrāde un sasaiste ar māszinību teoriju pielietojumu praksē.Nodarbības1.00auditorija
17Aprūpe pacientiem ar pašaprūpes traucējumiem. Pašaprūpes traucējumu veidi, ietekmējošie faktori, pacientu novērtēšana pēc Kaca indeksa, aprūpes problēmas, kas saistītas ar pašaprūpes traucējumiem, aprūpes darbības un izglītošana.Nodarbības1.00auditorija
18Aprūpe pacientiem ar skābekļa apgādes traucējumiem.Nodarbības1.00auditorija
19Aprūpe pacientiem ar šķidruma apjoma traucējumiem organismā. Aprūpe pacientiem ar skābju - sārmu, elektrolītu līdzsvara traucējumiem organismā.Nodarbības1.00auditorija
20Aprūpe pacientiem ar urīna izvadīšanas traucējumiem.Nodarbības1.00auditorija
21Aprūpe pacientiem ar ādas veseluma bojājumiem.Nodarbības1.00auditorija
22Aprūpe pacientiem ar akūtām sāpēm un hroniskām sāpēm.Lekcijas1.00auditorija
23Aprūpe pacientiem ar akūtām sāpēm un hroniskām sāpēm.Nodarbības1.00auditorija
24Aprūpe pacientiem ar barības uzņemšanas traucējumiem.Lekcijas1.00auditorija
25Aprūpe pacientiem ar zarnu satura izvadīšanas traucējumiem.Nodarbības1.00auditorija
26Situāciju uzdevumu apskats un analīze. Provizoriska aprūpes plāna izstrāde dinamikā.Nodarbības1.00auditorija
27Aprūpe pacientiem ar kustību un balsta sistēmas traucējumiem, atpūtas un miega traucējumiem.Nodarbības1.00auditorija
28Aprūpe pacientiem ar imobilitāti. NTP un pacientu aprūpe.Nodarbības1.00auditorija
29Aprūpe pacientiem ar dzirdes un redzes traucējumiem.Lekcijas1.00auditorija
30Aprūpe pacientiem ar neiroloģiskām saslimšanām. Aprūpe pacientiem ar komunikācijas traucējumiem.Lekcijas1.00auditorija
31Aprūpe vardarbībā cietušiem pacientiem.Lekcijas1.00auditorija
32Provizoriska aprūpes plāna izstrāde dinamikā un analīze.Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Organizācija: Regulāri pārbaudes darbi kursa norises laikā – interaktīvs darbs, diskusijas un atgriezeniskās saiknes veidošana par iepriekšējās lekcijas tēmu; referāts «Jaunākās teorijas un aprūpes modeļi māszinībās», seminārs «Māszinību teoriju un modeļu analīze un salīdzinājums» un «Pacienta aprūpes plāna sasaiste ar māszinību teoriju», situāciju uzdevumi (t.sk. virtuāli un simulāciju) par nodarbības tēmu; "Aprūpes modeļu un māszinību teoriju pamatojums praksē" pētījuma datu (zinātniskā rakstā) analīze; aprūpes plāna izstrāde. Uzdevumi: sekmēt terminoloģijas apguvi; veicināt izpratni par māszinību teoriju attīstību, struktūru, daudzveidību, pielietojumu praksē; attīstīt spēju formulēt aprūpes problēmas dažādu orgānu sistēmu darbību traucējumu gadījumos; attīstīt spēju plānot, aprakstīt un izvērtēt aprūpes problēmu risinājumus; analizēt zinātniskos rakstus par aprūpes modeļu/māszinību teoriju pielietojumu praksē.
Vērtēšanas kritēriji:
Mutiskais eksāmens: klīniskās situācijas apraksts ar aprūpes problēmu formulēšanu un sakārtošanu prioritārā secībā, mērķu izvirzīšanu, aprūpes plānošanu un risinājumu aprakstu, pacienta izglītošanu. Eksāmenā vērtējumu iegūst pēc kritērijiem, ko vērtē ar 0 – 2 punktiem: 0 punkti – neatbilst prasībām, 1 punkts – daļēji atbilst prasībām, 2 punkti – atbilst prasībām. Maksimāli iegūstamais punktu skaits ir 10, kas atbilst 10 ballēm, 9 punkti – 9 balles, 8 punkti – 8 balles utt., un minimālais iegūstamais punktu skaits (pozitīvam vērtējumam) ir 4, kas atbilst 4 ballēm. Kritēriji: 1. Aprūpes problēmu izvirzīšana: 0 – neizvirza aprūpes problēmas vai izvirza tās nepareizi, 1 – aprūpes problēmas izvirza daļēji, 2 – izvirza visas iespējamās aprūpes problēmas, pamato tās. 2. Aprūpes problēmu sakārtošana prioritārā secībā: 0 – nekārto aprūpes problēmas prioritārā secībā, 1 – daļēji kārto aprūpes problēmas prioritārā secībā, 2 – kārto aprūpes problēmas prioritārā secībā. 3. Mērķu izvirzīšana aprūpes problēmu risināšanā: 0 – neizvirza mērķus problēmu risināšanai vai izvirza tos nepareizi, 1 – mērķus problēmu risināšanai izvirza daļēji, 2 – izvirza mērķus, kas ir virzīti uz aprūpes problēmu risināšanu. 4. Aprūpes pasākumu atspoguļošana: 0 – neatspoguļo aprūpes pasākumus, 1 – daļēji atspoguļo visus aprūpes pasākumus, tie daļēji atbilst izvirzītiem mērķiem, 2 – atspoguļo visus aprūpes pasākumus un tie atbilst izvirzītiem mērķiem. 5. Pacienta izglītošana: 0 – neplāno pacienta izglītošanu, vai veic to nepareizi, 1 – pacienta izglītošanas plānošanā nepieciešamie pasākumi ietverti daļēji, 2 – pacienta izglītošanas plānošanā ietverti visi nepieciešamie pasākumi.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Mutisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studiju kursa apguves rezultātā studenti iegūs pamatzināšanas par māszinību teoriju attīstību, struktūru un pielietojumu pacientu aprūpē, iegūs padziļinātas zināšanas un izpratni par pacientu aprūpes problēmām un aprūpes īpatnībām dažādu veselības traucējumu gadījumos.
Prasmes:Studiju kursa apguves rezultātā studenti pratīs analizēt aprūpes modeļu/māszinību teoriju pielietojumu praksē un izvērtēt klīniskās situācijas, pamatot izvirzītās aprūpes problēmas un to risinājumu. Attīstīs kritisku domāšanu aprūpes modeļu/māszinību teoriju pielietojumam praksē un spēs patstāvīgi izstrādāt aprūpes plānu.
Kompetences:Studiju kursa apguves rezultātā studenti attīstīs profesionālo kompetenci aprūpes problēmu identificēšanā un risināšanā, spēs novērtēt klīnisko situāciju un pielietot sistemātisku pieeju pacientu aprūpē: pielietojot pamatotu māszinību teoriju, formulējot aprūpes problēmas, plānojot aprūpi, aprūpes darbību aprakstu un pacienta izglītošanu.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Doenges, Marilynn E., Nursing care plans : guidelines for individualizing client care across the life span / Marilynn E. Doenges, Mary Frances Moorhouse, Alice C. Murr. Edition 9. Philadelphia : F.A. Davis Company, ©2014.
2Nursing theorists and their work 2015. / [edited by] Martha Raile Alligood, Professor Emeritus, College of Nursing, East Carolina University, Greenville, North Carolina. 8 edition. xvii, 746 lpp.
3Nursing Today transition and trends / [edtied by] JoAnn Zerwekh, Ashley Zerwekh Garneau. 7th ed. St. Louis : Elsevier Saunders, c2012.
4Doenges, Marilynn E., Nursing care plans : guidelines for individualizing client care across the life span / Marilynn E. Doenges, Mary Frances Moorhouse, Alice C. Murr. Edition 9. Philadelphia : F.A. Davis Company, ©2014.
5Biksone, Gaļina, Solis pa solim pacientu konsultēšanā : rekomendācijas pareizai zāļu lietošanai un pacienta izglītošanai / Gaļina Biksone, Atis Behmanis ; Rīga : Aptieku apvienība, 2016
Papildus literatūra
1Ellis, Peter. Evidence-based practice in nursing / 3rd edition. Los Angeles : 2016.
2Kim D Cooper “Virtual Clinical Excursion”. Elsevier, 2014.
3Nursing education, research, & practice / editor-in-chief Edgaras Stankevičius ; Lithuanian University of Heath Sciences. No. 1 (2011) Kaunas : Lithuanian University of Heath Sciences, 2011.
4Nursing Today transition and trends / [edtied by] JoAnn Zerwekh, Ashley Zerwekh Garneau. 7th ed. St. Louis : Elsevier Saunders, c2012.
5Howatson-Jones, Lioba Reflective practice in nursing / 3rd edition. Los Angeles, Calif. : SAGE ; Learning Matters, ©2016.
6Nursing care plans : guidelines for individualizing client care across the life span / Marilynn E. Doenges, Mary Frances Moorhouse, Alice C. Murr. Edition 9. Philadelphia : F.A. Davis Company, ©2014.
Citi informācijas avoti
1Pain:Clinical Update. www.iasp-pain.org.
2http://www.sandiego.edu/ACADEMICS/nursing/theory/
3http://www.enursescribe.com/nurse_theorists.htm