Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Kristīne Jekševica

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Par studiju kursu
Kursa kods:MDAK_089LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Medicīna; Veselības aprūpeMērķauditorija:
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Kristīne Jekševica
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Māszinību un dzemdību aprūpes katedra
Struktūrvienības vadītājs:Kristaps Circenis
Kontaktinformācija:Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, mdakatrsu[pnkts]lv, mdakatrsu[pnkts]lv, +371 67061568
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)5Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas10
Nodarbības (numurs)11Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas22
Kopā kontaktstundas32
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
propedeitikā, fizioloģijā, anatomijā, farmakoloģijas pamatos, psiholoģijā, filozofijā klīniskās aprūpes pamati dzemdniecībā, fizioloģiskas grūtniecības vadīšana, fizioloģiskā dzemdniecība.
Mērķis:
Sniegt zināšanas par aprūpes teoriju attīstību un struktūru. Attīstīt spēju formulēt aprūpes problēmas ņemot vērā ar pacienta veselības traucējumiem saistītās vajadzības, noteikt aprūpes mērķus un prioritātes, plānot, aprakstīt un izskaidrot māsas/ vecmātes darbības ar veselību saistīto problēmu risināšanā, kā arī izvērtēt rezultātus .
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Vecmāšu zinātnes terminologija. Teoriju pielietojums, vecmāšu pētniecības virzieni un teoriju nākotne. Teoriju strukturālais modelis, teoriju veidi un līmeņi. Teoriju analīze.Lekcijas1.00auditorija
2Teorijas, kas balstītas uz cilvēku vajadzībām (F. Abdelah, V.Hendersone). Teorijas, kas balstītas uz savstarpēju iedarbību (H. Peplau, D. Orlando). Teoriju analīze. Teorijas, kas balstītas uz adaptāciju (K. Roja, D. Džonsone) un citas māszinību teorijas.Lekcijas1.00auditorija
3Aprūpes modeļi: Ņūmanes sistēmas modelis, MacGill aprūpes modelis, J.Duffy kvalitatīvas aprūpes modelis, AACN Sinerģijas modelis. Aprūpes pieejas (alternatīvās aprūpes modelis, grupas veida modelis, ģimenes aprūpes modelis, bērnu aprūpes modelis, integrētais aprūpes modelis, lineārais aprūpes modelis utt.).Lekcijas2.00auditorija
4Vecmāšu praksi ietekmējošās teorijas un modeļi.Lekcijas1.00auditorija
5Vecmāšu teorijas (R. Rubin, E.-J.Lerman, Dž. Bola, E.Veidenbaha)Lekcijas2.00auditorija
6Aprūpes procesa posmi un to nozīme.Nodarbības1.00auditorija
7Dokumentācija (e-dokumentācija, VIPS) un pacienta drošība aprūpes procesā. Datu savākšana (metodes, iegūto datu izvērtēšana).Nodarbības1.00auditorija
8Aprūpes problēmu identifikācija un formulēšana. Aprūpes darbību plānošana. Pacienta aprūpes rezultātu izvērtējums.Nodarbības2.00auditorija
9Pacientes aprūpe vecmātes praksē (gūtnieces, dzemdētājas, pēcdzemdību pacientes un viņas ģimenes, jaundzimušā)Nodarbības5.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Studenti patstāvīga darba ietvaros formulē aprūpes problēmas aprūpes procesā, apraksta un izvērtē aprūpes problēmu risinājumus.
Vērtēšanas kritēriji:
vērtēs studentu dalību un līdzdarbošanos lekcijās un nodarbībās, savlaicīgi sagatavotas prezentācijas un referāti.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studiju kursa apguves rezultātā iegūst pamatzināšanas par māszinību un vecmāšu teoriju attīstību un struktūru, kā arī zināšanas par pacientu aprūpes problēmām dažādu veselības traucējumu gadījumos.
Prasmes:Studiju kursa apguves rezultātā pratīs aprakstīt un izskaidrot iespējamos izvirzītās aprūpes problēmas risinājumus. Spēs patstāvīgi izstrādāt aprūpes plānu.
Kompetences:Studiju kursa apguves rezultātā spēs izveidot klīniskās situācijas sistemātisku aprakstu ar aprūpes problēmu formulēšanu, aprūpes plānošanu un risinājumu aprakstu, izvērtējuma aprakstu.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Rosamund M. Bryer “Theory for Midwifery Practice”. Macmillian, 2011
2Elizabeth Davis “Hart & Hands”. Copyright, 2012
3Z. Priede Kalniņš "Māsas prakse, pamatota teorijā"', Heritage printing/graphics, Milwauke Wi USA, 1998.,
4VIPS modelis pacientu aprūpes dokumentēšanā. M. Ēnforsa, A. Ērenberga, I. Torela - Ekstranda, Jumava, 2004
5Ārsta palīgs - māsa, vecmāte - māsa. RSU. 2009
Papildus literatūra
1“ Medicīniskās aprūpes rokasgrāmata”. Jumava, 2001
2M. Kūle “Eirodzīve”. FSI, 2006
Citi informācijas avoti
1http://www. nursing-theory.org
2http://www.likumi.lv
3http://www.vecmasuasociacija.lv