Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Vents Sīlis

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:29.01.2018
Par studiju kursu
Kursa kods:HZK_048LKI līmenis:Visiem līmeņiem
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Psiholoģija; Attīstības psiholoģijaMērķauditorija:Uzņēmējdarbības vadība; Psiholoģija; Komunikācijas zinātne; Tiesību zinātne; Sociālā antropoloģija; Māszinības; Socioloģija; Farmācija; Dzīvās dabas zinātnes; Pedagoģija; Sabiedrības veselība; Vadībzinātne; Veselības vadība; Rehabilitācija; Bioloģija; Zobārstniecība; Ārstniecība; Klīniskā farmācija; Medicīnas pakalpojumi; Informācijas un komunikācijas zinātne; Sociālā labklājība un sociālais darbs; Politikas zinātne; Sporta treneris
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Vents Sīlis
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Humanitāro zinātņu katedra
Struktūrvienības vadītājs:Vija Sīle
Kontaktinformācija:
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)8Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas16
Nodarbības (numurs)8Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas16
Kopā kontaktstundas32
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Nav nepieciešamas.
Mērķis:
Sniegt studentiem iespēju izprast savu apziņas un emocionālo funkcionētspēju, kā arī attīstīt prasmi pielietot šo izpratni turpmākajā profesionālajā darbībā. Vienlaikus tiek vairota arī studentu dzīves kvalitāte un apmierinātība ar studiju procesu RSU.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ievads - smadzenes, prāts un to attiecībasLekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
2Attieksmes veidošanaLekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
3Gribasspēka fenomensLekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
4Stresa cēloņi un vadīšanaLekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
5Negatīvās emocijasLekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
6Subjektīvās laimes sajūtaLekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
7Mentālā higiēna darbā ar cilvēkiemLekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
8Sevis novērošanaLekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Sagatavošanās semināru nodarbībām - iepazīšanās ar kursa literatūru.
Vērtēšanas kritēriji:
Spēja orientēties kursa literatūrā lietotajā terminoloģijā un konceptuālajos skaidrojumos.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Sniegt studentiem iespēju izprast savu apziņas un emocionālo funkcionētspēju, kā arī attīstīt prasmi pielietot šo izpratni turpmākajā profesionālajā darbībā. Vienlaikus tiek vairota arī studentu dzīves kvalitāte un apmierinātība ar studiju procesu RSU.
Prasmes:Prasme novērot un analizēt emocijas un citus mentālos procesus. Spēja novērot informācijas plūsmu savā apziņā, atdalīt atsevišķus komponentus un individualizēt atsevišķas detaļas.
Kompetences:Uzmanības fokusēšana, paškontrola un pašefektivitāte. Dziļāka psihes iekšējās dzīves sakarību izpratne. Veicināt personības integrācijas procesus.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Daniels Sīgels, (2016), "Apzinātība. Kā ieraudzīt sevi no malas un mainīt dzīvi", Rīga, Jumava
2Sīgels, D. (2017), "Prāts", Rīga, Jumava
3Daniel Siegel, (2010), "Mindsihgt: the New Science of Personal Transformation, Bantam
4Siegel, D., (2016), "Mind – A Journey to the Heart of Being Human", Norton & Company
5Kabat-Zinn, J. "Mindfulness for Beginners: Reclaiming the Present Moment and Your Life", Luisville, Sounds True
Papildus literatūra
1Germer, C.K., Siegel, R., Fulton, P.R., (2013). "Mindfulness and Psychotherapy", Guilford Press