Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Ivars Neiders

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:30.01.2018
Par studiju kursu
Kursa kods:HZK_001LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Filozofija; LoģikaMērķauditorija:Ārstniecība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Ivars Neiders
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Humanitāro zinātņu katedra
Struktūrvienības vadītājs:Vija Sīle
Kontaktinformācija:
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)7Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas14
Nodarbības (numurs)9Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas18
Kopā kontaktstundas32
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Lai sekmīgi apgūtu paredzēto studiju kursu "Argumentācijas pamati" studentam nav nepieciešamas priekšzināšanas.
Mērķis:
Iepazīstināt studentus ar kritiskas domāšanas un loģikas pamatjēdzieniem, argumentu veidošanu un izvērtēšanu. Radīt priekšstatu par loģisku argumentāciju un tās nozīmi un pielietojumu ikdienā un zinātnē.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Argumentācijas analīzes pamatjēdzieniLekcijas1.00auditorija
2Valoda un retorika. Retoriski paņēmieniLekcijas1.00auditorija
3Deduktīvi argumenti (1): Izteikumu loģikaLekcijas1.00auditorija
4Deduktīvi argumenti (2) Kategoriju loģikaLekcijas1.00auditorija
5Induktīvi argumentiLekcijas1.00auditorija
6VarbūtībaLekcijas1.00auditorija
7Argumentācijas kļūdasLekcijas1.00auditorija
8Argumentu atpazīšana un rekonstruēšanaNodarbības1.00auditorija
9Valoda un retorika. Retoriski paņēmieniNodarbības1.00auditorija
10Deduktīvi argumenti (1) Izteikumu loģikaNodarbības1.00auditorija
11Deduktīvi argumenti (2) Kategoriju loģikaNodarbības1.00auditorija
12Induktīvi argumenti (1)Nodarbības1.00auditorija
13Induktīvi argumenti (2)Nodarbības1.00auditorija
14VarbūtībaNodarbības1.00auditorija
15Argumentācijas kļūdasNodarbības1.00auditorija
16Noslēguma kontroldarbsNodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Kursa ietvaros studenti patstāvīgi pilna mājas darbus par aktuālo tēmu.
Vērtēšanas kritēriji:
Mājas darbu risināšana un apspriešana praktiskajos semināros (50%). Noslēguma kontroldarbs (50%)
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studentiem ir jāorientējas kritiskās domāšanas pamatjēdzienos, jāspēj paskaidrot atšķirības starp dažādiem valodas lietojuma, retorisko paņēmienu un argumentācijas veidiem. Jāspēj raksturot tipiskās argumentācijas kļūdas slēdzienos.
Prasmes:Studentiem jāatpazīst argumenti rakstītā vai runātā tekstā. Jāspēj identificēt argumentu premisas un secinājumus, un izvērtēt tos; noteikt, vai arguments ir deduktīvi pareizs un drošs, vai arī induktīvi spēcīgs. Jāspēj atpazīt retoriskie paņēmieni un tipiskās argumentācijas kļūdas.
Kompetences:Studentiem patstāvīgi jāspēj analizēt, izvērtēt un kritizēt runātā vai rakstītā tekstā lietotā argumentācija. Jāspēj pašiem veidot deduktīvi drošus un induktīvi spēcīgus argumentus.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Loģikas kļūdas
Papildus literatūra
1Bowell, T & Kemp, G. Critical Thinking. A Coincise Guide. – (3-rd ed.) London & New York: Routledge, 2010.
2• Copi, I.M. & Cohen, C. Introduction to Logic. – (8-th ed.) New York, 1990.
3Hurley, P. A Concise Introduction to Logic. – (7-th ed.) Wadsworth, 2000.
4Kaye, Sharon, M. Critical Thinking, Oxford, 2009.