Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Jānis Indulis Dundurs

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Par studiju kursu
Kursa kods:AUVMK_001LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Medicīna; Sabiedrības veselībaMērķauditorija:Ārstniecība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Jānis Indulis Dundurs
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Aroda un vides medicīnas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Maija Eglīte
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, avmkatrsu[pnkts]lv, avmkatrsu[pnkts]lv, +371 67060816
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)2Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas4
Nodarbības (numurs)9Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas18
Kopā kontaktstundas22
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
pamatzināšanas ķīmijā, bioķīmijā, fizikā, mikrobioloģijā, propedeitikā un fizioloģijā.
Mērķis:
apgūt arodmedicīnas un arodslimību teorētiskos pamatus un praktiskās metodes par dažādu darba vides riska faktoru ietekmi uz strādājošo veselību, prognozēšanu, identificēšanu, novērtēšanu, kontroli, novēršanu vai samazināšanu, kā arī arodslimību etioloģiju, patoģenēzi, ārstēšanas un rehabilitācijas principiem.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Kaitīgs darba vides faktors, kaitīga situācija, kaitīgs atgadījums, risks. Riska arodfaktoru noteikšanaNodarbības1.00auditorija
2Arodveselība un ar to saistītās aktualitātes Latvijā un pasaulē.Lekcijas1.00auditorija
3Izglītības iestāžu higiēniskie principi. Medicīniskās aprūpes darbinieku uzdevumi.Nodarbības1.00auditorija
4Veselības aprūpes darbinieku arodslimības. Jauniešu un sieviešu darba īpatnības.Lekcijas1.00auditorija
5Veselības aprūpes iestāžu vides veselība. Sanitāri higiēnisks apsekojums ārstniecības iestādē.Nodarbības1.00klīniskā bāze
6Ārstniecisko iestāžu vide kā slimnieku ārstnieciskais faktors. Raksturīgākie riska arodfaktori medicīnas personāla darbā.Nodarbības1.00auditorija
7Arodslimību saraksts. Nodarbināto obligātās veselības pārbaudes.Nodarbības1.00klīniskā bāze
8Putekļu kairinošo un toksisko ķīmisko vielu izraisītās elpošanas orgānu arodslimībasNodarbības1.00klīniskā bāze
9Ķīmisko vielu izraisītā arodpatoloģija.Nodarbības1.00klīniskā bāze
10Muskuļu skeletālās sistēmas arodslimības. Perifēriskās nervu nsistēmas slimības.Nodarbības1.00klīniskā bāze
11Aroda etioloģijas infekcijas slimības. Aroda onkoloģiskās slimības.Nodarbības1.00klīniskā bāze
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Paplašināta papildu zināšanu, prasmju, kompetenču iegūšana no e-studiju apmācības materiāliem, no prezentācijām, diskusijām par studentu izstrādātajiem problēmreferātiem un studējošo pētnieciskajiem darbiem. Veselības aprūpes iestāžu struktūrvienības (slimnīcu, fizikālās terapijas, ambulatoro, diagnosticēšanas nodaļu, dienas stacionāra, privātklīniku, u.c.) sanitārhigiēniska apsekošana un rekomendāciju projekta izstrāde ārstnieciskās un darba vides apstākļu optimizēšanai.
Vērtēšanas kritēriji:
- piedalīšanās un aktivitātes praktisko nodarbību un semināru darbā; - patstāvīgo darbu satura aktualitāte un prezentācijas kvalitāte; - teorētisko zināšanu par arodmedicīnas un arodslimību jautājumiem regulāra pārbaude visa kursa laikā un nobeigumā. Pārbaudes metode: ieskaite un eksāmens.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Iegūtās zināšanas ļauj orientēties un izklāstīt jautājumus par: - arodmedicīnas un darba veselības nozīmi, principiem, virzieniem, uzdevumiem; - darba vides faktoru ietekmi uz organismu; - darba vides riska arodfaktoru prognozēšanu, mērīšanas metodēm, normēšanas pamatprincipiem, izstrādātajiem un likumdošanā ieviestajiem normatīviem; - ergonomikas pamatjautājumiem, nozīmi, pielietotajām metodēm dažādās darba vidēs; - preventīvu pasākumu izstrādāšanu un darba vides uzraudzību; - preventīviem nozokomiālās infekcijas pasākumiem; - pacientu un ārsta tiesībām un pienākumiem saskaņā ar Eiropā un Latvijā esošiem likumiem; - riska arodfaktoru izraisīto arodslimību un no darba atkarīgo slimību etioloģiju, patoģenēzi, terapiju, rehabilitāciju.
Prasmes:Studenti pratīs: - orientēties literatūrā un interneta datu bāzēs, lai atrastu nepieciešamo informāciju par darba vides riska arodfaktoriem un darba ekspertīzes jautājumiem; - izmērīt, novērtēt un interpretēt apkārtējas vides dažādu faktoru ietekmi uz cilvēka organismu un veselību; - veikt dažādu darba vides objektu sanitāri higiēnisko apsekošanu, atklājot cilvēka veselībai nelabvēlīgos un kaitīgos riska arodfaktorus; - novērtēt izmaiņas cilvēka organismā saistībā ar dažādu darba vides riska faktoru iedarbību uz cilvēka organismu; - pazīt izplatītāko fizikālo, ķīmisko, ergonomisko, bioloģisko, mehānisko darba vides riska faktoru izraisīto arodslimību tipiskās saslimšanas pazīmes un formas, izvēlēties pareizo terapijas un rehabilitācijas kursu.
Kompetences:Iegūtā kompetence ļauj: - klasificēt un novērtēt risku bīstamības pakāpi uz veselību pacientam, darbiniekam, sabiedrībai un videi; - piedalīties arodveselības komandas darbā, lai risinātu jautājumus par veselību un drošību darbā, lai savlaicīgi atklātu arodslimības sākuma stadijā, tās ārstētu un palīdzētu risināt darba ekspertīzes jautājumus; - komunicēt ar dažādas kompetences un atšķirīgas pieredzes personām par darba jautājumiem; - pieņemt uz argumentiem balstītus, pārbaudāmus lēmumus attiecībā uz pacientu, visas sabiedrības veselību un apkārtējās vides stāvokli; - izvirzīt priekšlikumus, plānot un veikt pasākumus ārstēšanas apstākļu uzlabošanai un darba vides organizācijas nepilnību novēršanai vai samazināšanai.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Vides veselība. RSU, 2008.
2Eglīte M. Darba medicīna. – Rīga, 2000.
3Eglīte M. Darba medicīna. 2. izd. – Rīga, 2000.
4Higiēna. Prof. Z.Lindbergas red., Rīga, 1991
5Dundurs J. Environmental & Occupational Medicine. RSU, 2015.
Papildus literatūra
1Darba vides riska faktori un strādājošo veselības aizsardzība. V.Kaļķa un Ž.Rojas red., Rīga, 2001.
2Information notices on occupational diseases: a guide to diagnosis. European Commission Directorate-General for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2009.
3Kaļķis V. Darba vides risku novērtēšanas metodes // Rīga, Latvijas izglītības fonds, 2008.– 242 lpp.
4Roja Ž. Ergonomikas pamati. Rīga, Izdevniecība SIA “Drukātava”, 2008. – 190 lpp.
Citi informācijas avoti
1Darba higiēna. (tulkojums no spāņu valodas), Rīga, 2003, 158lpp.
2Darba drošība. (tulkojums no spāņu valodas), Rīga, 2003, 288lpp.
3Kaļķis V., Roja Ž. Darba vides riska faktori un strādājošo veselības aizsardzība.- Rīga: Elpa, 2001. – 500lpp.
4Darba apstākļi un riski Latvijā, autori – M.Eglīte, L. Matisāne, I.Vanadzins u.c. // Riga: Inspecta, 2007. – 146 lpp.
5Better Health: Costs, Benefits and Sustainability of Interventions to Protect and Promote Health. World Health Organization, Geneva, 2008.
6Rom WN. Environmental and Occupational Medicine. Boston, Little, Brown and Company, 1998.
7A.Yassi, T.Kjellström, T. de Kok, T.L. Guidotti. Basic Environmental Health.- Oxford University Press, 2001.
8Environmental Medicine. ed. L.Möller. – Joint Industrial Safety Council, Sweden, 2000.
9D.W.Moeller. Environmental Health. – Harvard University Press, London, 1992.