Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Jeļena Reste

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:4.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:02.04.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:AUVMK_001LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Medicīna; Sabiedrības veselībaMērķauditorija:Ārstniecība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Jeļena Reste
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Aroda un vides medicīnas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Maija Eglīte
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, avmkatrsu[pnkts]lv, +371 67060816
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)2Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas4
Nodarbības (numurs)9Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas36
Kopā kontaktstundas40
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Pamatzināšanas ķīmijā, bioķīmijā, fizikā, mikrobioloģijā, propedeitikā un fizioloģijā.
Mērķis:
Apgūt arodmedicīnas un arodslimību teorētiskos pamatus un praktiskās metodes par dažādu darba vides riska faktoru ietekmi uz strādājošo veselību, prognozēšanu, identificēšanu, novērtēšanu, kontroli, novēršanu vai samazināšanu, kā arī arodslimību etioloģiju, patoģenēzi, ārstēšanas un rehabilitācijas principiem.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Arodveselība un ar to saistītās aktualitātes Latvijā un pasaulē.Lekcijas1.00auditorija
2Veselības aprūpes darbinieku arodslimības. Jauniešu, sieviešu, novecojošo darbinieku darba īpatnības.Lekcijas1.00auditorija
3Kaitīgie darba vides riska faktori, kaitīga situācija, kaitīgs atgadījums, risks. Riska arodfaktoru noteikšana. Preventīvie pasākumi darba vietā. Ergonomika. Individuālie aizsardzības līdzekļi.Nodarbības1.00auditorija
4Darba vietu higiēniskais novērtējums dažādās iestādēs un rūpnieciskajā vidē. Ziņojumi par darba vides apstākļu problēmām un uzlabošanas iespējām.Nodarbības1.00auditorija
5Ārstniecisko iestāžu vide kā slimnieku ārstnieciskais faktors. Raksturīgākie riska arodfaktori medicīnas personāla darbā. Veselības aprūpes iestāžu vides veselība.Nodarbības1.00auditorija
6Arodmedicīnas uzdevumi, likumdošana. Ģimenes ārsta loma arodmedicīnas uzdevumu veikšanā. Nodarbināto obligātās veselības pārbaudes. Arodslimību saraksts. Arodslimību izmeklēšanas un reģistrācijas kārtība. Arodslimnieku un Černobiļas atomelektrostacijas (AES) cietušo personu reģistrs.Nodarbības1.00auditorija
7Putekļu, kairinošo un toksisko ķīmisko vielu izraisītās elpošanas orgānu arodslimības. Augšējo elpceļu slimības. Pneimokoniozes. Azbesta izraisītās slimības. Putekļu etioloģijas bronhīts. Organisko putekļu izraisītās arodslimības.Nodarbības1.00klīniskā bāze
8Alerģiskās arodslimības. Ķīmisko vielu izraisītā arodpatoloģija. Saindēšanās ar metāliem: dzīvsudrabu, hromu, kadmiju, svinu; saindēšanās ar organiskajiem šķīdinātājiem.Nodarbības1.00klīniskā bāze
9Fiziskās pārslodzes izraisītās arodslimības. Muskuļu, skeleta un saistaudu sistēmas arodslimības. Perifēriskās nervu sistēmas slimības. Kompresijas neiropātijas.Nodarbības1.00klīniskā bāze
10Fizikālo faktoru izraisītās arodslimības, t.sk. vibrācijas slimība, trokšņa izraisītā vājdzirdība. Jonizējošās radiācijas izraisītie akūti un hroniski veselības traucējumi. Černobiļas AES avārijas seku likvidētāju galvenās veselības problēmas.Nodarbības1.00klīniskā bāze
11Bioloģiskie riska faktori darba vidē. Aroda etioloģijas infekcijas slimības (tuberkuloze, vīrusu hepatīts). Aroda onkoloģiskās slimības. Stress darbā. Psihoemocionālas izdegšanas sindroms.Nodarbības1.00klīniskā bāze
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Paplašināta papildu zināšanu, prasmju, kompetenču iegūšana no e-studiju apmācības materiāliem, no prezentācijām, diskusijām par studentu izstrādātajiem problēmreferātiem un studējošo pētnieciskajiem darbiem. Veselības aprūpes iestāžu struktūrvienības (slimnīcu, fizikālās terapijas, ambulatoro, diagnosticēšanas nodaļu, dienas stacionāra, privātklīniku, u.c.) sanitārhigiēniska apsekošana un rekomendāciju projekta izstrāde ārstnieciskās un darba vides apstākļu optimizēšanai. Klīnisko gadījumu un situāciju uzdevumu analīze.
Vērtēšanas kritēriji:
Studentu zināšanu vērtēšanā tiek ņemta vērā summāra studentu darba kvalitāte un individuālais ieguldījums visa kursa laikā: • piedalīšanās un aktivitātes praktisko nodarbību darbā, sekmīga docētāja uzdevumu izpildīšana (35%); • patstāvīgo darbu satura aktualitāte un prezentācijas kvalitāte (35%); • teorētisko zināšanu par arodmedicīnas un arodslimību jautājumiem regulāra pārbaude visa kursa laikā un nobeigumā (30%). Pārbaudes metode: kumulatīvais eksāmens
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studenti iegūst pamatzināšanas arodmedicīnā un arodslimībās, kas ļauj orientēties un izklāstīt jautājumus par: • arodmedicīnas un darba veselības nozīmi, principiem, virzieniem, uzdevumiem; • darba vides faktoru ietekmi uz cilvēka organismu; • darba vides riska arodfaktoru prognozēšanu, mērīšanas metodēm, novērtēšanas un normēšanas pamatprincipiem, izstrādātajiem un likumdošanā ieviestajiem normatīviem; • ergonomikas pamatjautājumiem, nozīmi, pielietotajām metodēm dažādās darba vidēs; • preventīvu pasākumu izstrādāšanu un darba vides uzraudzību; • preventīviem nozokomiālās infekcijas pasākumiem; • arodfaktoru izraisīto arodslimību un no darba atkarīgo slimību attīstības risku, to etioloģiju, patoģenēzi, terapiju, rehabilitāciju un profilaksi.
Prasmes:Studenti pratīs: • orientēties literatūrā un interneta datu bāzēs, lai atrastu nepieciešamo informāciju par darba vides riska arodfaktoriem un darba ekspertīzes jautājumiem; • izmērīt, novērtēt un interpretēt apkārtējas vides dažādu faktoru ietekmi uz cilvēka organismu un veselību; • veikt dažādu darba vides objektu sanitāri higiēnisko apsekošanu, atklājot cilvēka veselībai nelabvēlīgos un kaitīgos riska arodfaktorus; • novērtēt izmaiņas cilvēka organismā saistībā ar dažādu darba vides riska faktoru iedarbību uz cilvēka organismu; • pazīt izplatītāko fizikālo, ķīmisko, ergonomisko, bioloģisko, mehānisko darba vides riska faktoru izraisīto arodslimību tipiskās saslimšanas pazīmes un formas, izvēlēties pareizo terapijas un rehabilitācijas kursu.
Kompetences:Iegūtā kompetence ļauj: • klasificēt un novērtēt risku bīstamības pakāpi uz veselību pacientam, darbiniekam, sabiedrībai un videi; • konsultēt cilvēkus par aroda vides kaitīgiem faktoriem, pacientu tiesībām, darba ekspertīzes procesu un arodslimību profilaksi; • izstrādāt preventīvus pasākumus darba vides kaitīgu faktoru ietekmes mazināšanai; • pielietot pastāvošu likumdošanu, tiesību aktus un dokumentus, lai risinātu ar aroda veselību un aroda medicīnu saistītus jautājumus; • piedalīties arodveselības komandas darbā, lai risinātu jautājumus par veselību un drošību darbā; • izvirzīt priekšlikumus, plānot un veikt pasākumus ārstēšanas apstākļu uzlabošanai un darba vides organizācijas nepilnību novēršanai vai samazināšanai.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Vides veselība. RSU, 2008.
2Eglīte M. Darba medicīna. 2. izd. – Rīga, 2012.
3Dundurs J. Environmental & Occupational Medicine. RSU, 2015.
Papildus literatūra
1Information notices on occupational diseases: a guide to diagnosis. European Commission Directorate-General for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2009.
2Kaļķis V. Darba vides risku novērtēšanas metodes // Rīga, Latvijas izglītības fonds, 2008.
3Roja Ž. Ergonomikas pamati. Rīga, Izdevniecība SIA “Drukātava”, 2008.
4LaDou Joseph, Harrison Robert J. Current Occupational & Environmental Medicine, Fifth Edition. McGraw-Hill Education, 2014.
Citi informācijas avoti
1Rosenstock L., Cullen M.R., Brodkin C.A., Redlich C.A. Textbook of Occupational and Environmental Medicine. 2nd ed. Philadelphia: Elsevier Saunders; 2005. 1338 p.
2Better Health: Costs, Benefits and Sustainability of Interventions to Protect and Promote Health. World Health Organization, Geneva, 2008.
3International Labour Organization. Encyclopaedia of Occupational Health & Safety http://www.iloencyclopaedia.org/
4National Institute of Health. Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases https://hazmap.nlm.nih.gov/
5Agency for Toxic Substances and Disease Registry https://www.atsdr.cdc.gov/
6European Agency for Safety and Health at Work https://osha.europa.eu/en
7Eiropas darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra. Publikācijas. http://osha.lv/lv/publications
8World Health Organization. Health topics. Occupational health. http://www.who.int/topics/occupational_health/en/
9WHO Regional Office for Europe. Occupational health http://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-he…
10International Labour Organization. Publications. http://www.ilo.org/global/publications/lang--en/index.htm
11WHO International Agency for Research on Cancer. Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans. http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/PDFs/index.php
12WHO International Agency for Research on Cancer. Classification of the carcinogens. http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/
13National Institute for Occupational Safety and Health. Workplace Safety & Health Topics https://www.cdc.gov/niosh/topics/