Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Sabīne Grīnberga

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:08.03.2018
Par studiju kursu
Kursa kods:AUVMK_022LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:1.00ECTS:1.50
Zinātnes nozare:MedicīnaMērķauditorija:Rehabilitācija
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Sabīne Grīnberga
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Aroda un vides medicīnas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Maija Eglīte
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, avmkatrsu[pnkts]lv, avmkatrsu[pnkts]lv, +371 67060816
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (numurs)4Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas16
Kopā kontaktstundas16
Nepilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā lekciju kontaktstundas
Nodarbības (numurs)4Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas16
Kopā kontaktstundas16
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Zināšanas ķīmijā, bioķīmijā, fizikā, mikrobioloģijā, fizioloģijā, vides veselībā, internajā medicīnā, neiroloģijā.
Mērķis:
Sniegt studentiem zināšanas par arodveselības priekšmetu un arodmedicīnas pamatprincipiem, par darba vides riska faktoriem un to izraisītām patoloģiskām pārmaiņām cilvēka organismā, arodslimībām un ar darbu saistītām slimībām, kā arī par nodarbināto medicīniskās apkalpošanas organizāciju un preventīviem pasākumiem darba drošībā un veselības aizsardzībā.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Arodveselība. Aroda medicīnas disciplīna un uzdevumi. Arodslimības un ar darbu saistītās slimības. Arodslimību saraksts. Obligātās veselības pārbaudes. Arodslimnieku tiesības, kompensācija arodslimību gadījumā. Veselības iestāžu darba vide.Nodarbības1.00auditorija
2Ķīmiskie, bioloģiskie darba vides riska faktori un to ietekme uz veselību. Fizikālie darba vides riska faktori, to ietekme uz strādājošo veselību.Nodarbības1.00auditorija
3Mehāniskie darba vides riska faktori. Traumu un negadījumu profilakse.Psihoemocionālie darba vides riska faktori. Veselības veicināšana darba vietās.Nodarbības1.00auditorija
4Mūsdienu arodveselības problēmas saistībā ar informācijas un komunikācijas tehnoloģiju lietošanu. Studentu izvēlētas darba vietas apsekojuma analīze, prezentēšana.Nodarbības1.00auditorija
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Arodveselība. Aroda medicīnas disciplīna un uzdevumi. Arodslimības un ar darbu saistītās slimības. Arodslimību saraksts. Obligātās veselības pārbaudes. Arodslimnieku tiesības, kompensācija arodslimību gadījumā. Veselības iestāžu darba vide.Nodarbības1.00auditorija
2Ķīmiskie, bioloģiskie darba vides riska faktori un to ietekme uz veselību. Fizikālie darba vides riska faktori, to ietekme uz strādājošo veselību.Nodarbības1.00auditorija
3Mehāniskie darba vides riska faktori. Traumu un negadījumu profilakse.Psihoemocionālie darba vides riska faktori. Veselības veicināšana darba vietās.Nodarbības1.00auditorija
4Mūsdienu arodveselības problēmas saistībā ar informācijas un komunikācijas tehnoloģiju lietošanu. Studentu izvēlētas darba vietas apsekojuma analīze, prezentēšana.Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Paplašināta papildu zināšanu, prasmju, kompetenču iegūšana no e-studiju apmācības materiāliem, no prezentācijām, diskusijām. Darba vietas novērtējuma veikšana un prezentēšana.
Vērtēšanas kritēriji:
- piedalīšanās praktiskajās nodarbībās, - patstāvīgo darbu satura aktualitāte, - prezentācijas kvalitāte.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Ieskaite
Studiju rezultāti
Zināšanas:- uzskaitīt darba vides riska faktorus – fizikālos, ķīmiskos, bioloģiskos, mehāniskos, psihosociālos un organizatoriskos darba vides riska faktorus; - īsi aprakstīt aroda faktoru iedarbību uz nodarbinātā veselību; - paskaidrot arodslimību diagnosticēšanas kārtību Latvijā; - aprakstīt kārtību, kādā tiek veiktas obligātās veselības pārbaudes Latvijā; - izklāstīt preventīvos pasākumus veselības riska novēršanai, strādājošo veselības uzlabošanai un arodslimību profilaksei; - sistematizēt galvenos darba aizsardzības principus.
Prasmes:- kritiski analizēt darba vides riska faktorus; - ieteikt darba vides uzlabojumus.
Kompetences:Iegūtā kompetence ļaus: - novērtēt kaitīgo riska faktoru iespējamo ietekmi uz nodarbināto veselību; - izvirzīt priekšlikumus darba vides riska faktoru ietekmes mazināšanai, kā arī darba organizācijas nepilnību novēršanai vai samazināšanai.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Eglīte M. Darba medicīna. – Rīga, 2012.g., 2. pārstrādātais izdevums. 834 lpp. Pieejams internetā:http://www.rsu.lv/images/stories/dokumenti/seminari/ddvvi/g…
Papildus literatūra
1Kaļķis V., Roja Ž., Kaļķis H. Arodveselība un riski darbā, Rīga, Medicīnas apgāds, 2015. - 533 lpp
Citi informācijas avoti
1http://www.osha.lv/publications
2https://www.osha.gov