Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Ilze Klatenberga

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Par studiju kursu
Kursa kods:REK_003LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Pedagoģija; Vispārīgā pedagoģijaMērķauditorija:Medicīnas pakalpojumi
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Ilze Klatenberga
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Rehabilitācijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Anita Vētra
Kontaktinformācija:Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, rkatrsu[pnkts]lv, rkatrsu[pnkts]lv, +371 20271291
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)2Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā lekciju kontaktstundas8
Nodarbības (numurs)8Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas32
Kopā kontaktstundas40
Study course description
Zināšanas:
pedagoģija, speciālā pedagoģija, psiholoģija
Mērķis:
Iepazīstināt ar Montesori pedagoģijas kā alternatīvas pedagoģijas mērķiem un uzdevumiem, to izmantošanu audiologopēda praksē.
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
- patstāvīgs darbs ar Montesori materiālu ; - prezentācijas sagatavošana (pāru darbs); - Montesori materiāla/metodes apkopojumi (individuālas darba mapes izveide ar 12-14 tehniku aprakstiem). - gatavošanās praktiskai ieskaitei.
Vērtēšanas kritēriji:
- aktīva piedalīšanās lekcijās un praktiskajās nodarbībās; - patstāvīgā darba prezentācija; - kursa beigās iesniegts apraksts 12-14 tehnikām (apkopojums); - Ieskaite- praktiska 3 apgūto tehniku prezentācija.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Priekšzināšanas:Studiju kursa apguves rezultātā students iegūs zināšanas un izpratni par Montesori pedagoģijas kā alternatīvas pedagoģijas pamatprincipiem, izmantošanas iespējām, pedagoģiskā procesa organizāciju, izmantojamām metodēm un paņēmieniem bērnu ar funkciju traucējumiem un mentālu retardāciju rehabilitācijā. Izpratīs Montesori pedagoģijas daudzpusīgos aspektus un izmantošanas iespējas audiologopēda darbā.
Prasmes:Studiju kursa apguves rezultātā students pratīs sagatavot un pielietot praktiskās dzīves un sensorā materiāla vingrinājumus atbilstoši Montesori pedagoģijas pamatprincipiem (materiāla sagatavošana, materiāla demonstrēšana, demonstrēšanas aprakstu sagatavošana un praktiska lietošana 12- 14 tehnikām). Mācēs izvēlēties un izmantot katram klīniskam gadījumam atbilstošus vingrinājumu kompleksus un apmācīt to lietošanā pacientu piederīgos.
Kompetences:veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti spēs praktiski izmantot iegūtās zināšanas un prasmes Montesori pedagoģijas metodē, varēs tās izmantot mentāli traucētu bērnu un/vai bērnu ar funkciju specifiskiem runas un valodas traucējumiem rehabilitācijā.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Helmiga H. Montesori pedagoģija. – Jumava, 2006. – 145 lpp.
2Prudņikova I. Montesori pedagoģija ikdienā. – R., RaKa, 2004. – 168 lpp.
3Angeline Lillard, Nicole Else-Quest, Supporting Online Material forEvaluating Montessori Education, Science 313, 1893 (2006), www.sciencemag.org/cgi/content/full/313/5795/1893/DC
Papildus literatūra
1Lawrence L. A Parents’ Guide to Literacy for Children. London. Ebury Press. 1998
2Montessori M. The Secret of Childhood. UK Schocken 1996
3Montessori M. The Discovery of the Child. UK Clio Press. 1997
4Montessori M. The Absorbent Mind UK Clio Press. 1998
5Gullasa R. Mājas audzināšana Montesori garā. – R., Latvijas Universitāte, 1991. – 18 lpp
6Simons - Šefers R. Mazā filosofija Berenīkei. – Aizkraukle: Krauklītis, 1997. – 152 lpp.
7Angeline Lillard, Nicole Else-Quest, Supporting Online Material for Evaluating Montessori Education, Science 313, 1893 (2006), www.sciencemag.org/cgi/content/full/313/5795/1893/DC
Citi informācijas avoti
1Brain Waves Module 2: Neuroscience: Implications for Education and Lifelong Learning. The Royal Society, 2011