Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Rehabilitācijas katedra
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs: Kristīne Riemere
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Medicīnas pakalpojumi
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Pedagoģija; Vispārīgā pedagoģija

Mērķis

Iepazīstināt ar Montesori pedagoģijas kā alternatīvas pedagoģijas mērķiem un uzdevumiem, to izmantošanu audiologopēda praksē.

Priekšzināšanas

Pedagoģija, speciālā pedagoģija, psiholoģija.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā students iegūs zināšanas un izpratni par Montesori pedagoģijas kā alternatīvas pedagoģijas pamatprincipiem, izmantošanas iespējām, pedagoģiskā procesa organizāciju, izmantojamām metodēm un paņēmieniem bērnu ar funkciju traucējumiem un mentālu retardāciju rehabilitācijā. Izpratīs Montesori pedagoģijas daudzpusīgos aspektus un izmantošanas iespējas audiologopēda darbā.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā students pratīs sagatavot un pielietot praktiskās dzīves un sensorā materiāla vingrinājumus atbilstoši Montesori pedagoģijas pamatprincipiem (materiāla sagatavošana, materiāla demonstrēšana, demonstrēšanas aprakstu sagatavošana un praktiska lietošana 12 – 14 tehnikām). Mācēs izvēlēties un izmantot katram klīniskam gadījumam atbilstošus vingrinājumu kompleksus un apmācīt to lietošanā pacientu piederīgos.

Kompetences

Veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti spēs praktiski izmantot iegūtās zināšanas un prasmes Montesori pedagoģijas metodē, varēs tās izmantot mentāli traucētu bērnu un/vai bērnu ar funkciju specifiskiem runas un valodas traucējumiem rehabilitācijā.

Plānojums

Plānošanas periods:2020. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Audiologopēdija7BakalaursObligātsKristīne Riemere, Ilze Klatenberga