Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Ēriks Treļs

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:16.07.2018
Par studiju kursu
Kursa kods:JF_073LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Tiesību zinātne; Policijas tiesībasMērķauditorija:Tiesību zinātne
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Ēriks Treļs
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Juridiskā fakultāte
Struktūrvienības vadītājs:Andrejs Vilks
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, jfatrsu[pnkts]lv, jfatrsu[pnkts]lv, +371 67409218
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nepilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)4Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas8
Nodarbības (numurs)1Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas2
Kopā kontaktstundas10
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Policijas tiesības.
Mērķis:
Nodrošināt studējošiem iespēju apgūt zināšanas par policijas vietu un lomu ārvalstu valsts pārvaldes struktūrā.
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ievads studiju kursā.Lekcijas1.00auditorija
2Policijas iestādes;Policijas uzdevumi.Nodarbības1.00auditorija
3Policija un sabiedrība.Lekcijas1.00auditorija
4Baltijas valstu policijas iestādes.Lekcijas1.00auditorija
5Austrumeiropas valstu policijas iestādes;Rietumeiropas valstu policijas iestādes;Ziemeļeiropas valstu policijas iestādesLekcijas1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Patstāvīga rakstu darbu sagatavošana pēc nodarbībās dotajiem tematiem un izvirzītajām prasībām, patstāvīga norādītās juridiskās literatūras un prakses materiālu studēšana, patstāvīga pētījuma.
Vērtēšanas kritēriji:
Eksāmens 25%, patstāvīgais darbs 25%, darbs nodarbībās 25%, divi patstāvīgi rakstu darbi 25%.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Eksāmens
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studiju priekšmeta apguves rezultāta studenti iegūs zināšanas par citu valstu policijas darba organizāciju, funkcijām, starpvalstu sadarbības mehānismiem policejisko uzdevumu risināšanā.
Prasmes:Studiju priekšmeta apguves rezultāta studenti pratis analizēt normatīvus aktus policijas tiesību jomā.
Kompetences:Studiju priekšmeta apguves rezultāta studenti spēs noskaidrot un piedāvāt risinājumus problēmām policijas tiesību jomā, izstrādāt patstāvīgus pētījumus.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Deklarācija par visu personu aizsardzību pret pakļaušanu spīdzināšanai vai citam cietsirdīgam, nehumānam un pazemojošam režīmam vai sodam (pieņemta 1975. gada 9. decembrī).
2Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencija. Redakcija stājusies spēkā 1998. gada 1. novembrī (parakstīta 1950. gada 4. novembrī).
3Konvencija par spīdzināšanas, antihumānas un personu pazemojošas izturēšanās vai soda novēršanu (pieņemta 1987. gada 26. novembrī).
4Konvencija pret spīdzināšanu un citiem nežēlīgiem, necilvēcīgiem vai cieņu pazemojošiem apiešanās un sodīšanas veidiem (pieņemta 1984. gada 10. decembrī).
5Vispārējā cilvēktiesību deklarācija (pieņemta 1948. gada 10. decembrī).
6Eiropas Padomes Ministru komitejas 2001. gada 19. septembra 10.rekomendācija “Eiropas policijas ētikas kodekss”.
7Eiropas Padomes Parlamentārās Asamblejas 1979. gada 8. maija rezolūcija 690 „Par deklarāciju par policiju”.
8Pamatprincipi par tiesību sargāšanas amatpersonu spēka un ieroču izmantošanu (pieņemti 1990. gadā).
9Principu apkopojums par visu personu aizsardzību, kuras ir jebkādā veidā aizturētas vai atrodas apcietinājumā (pieņemts 1988. gada 9. decembrī).
10Tiesību sargāšanas amatpersonu uzvedības kodekss (pieņemts 1979. gada 17. decembrī).
11Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likums.
12Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm disciplināratbildības likums.
13Par policiju.
14Par Valsts policijas attīstības koncepciju: Ministru kabineta 2016.gada 6.aprīļa rīkojums Nr. 248.
15Valsts policijas ētikas kodekss: Valsts policijas 2014.gada 16.septembra iekšējie noteikumi Nr.36.
Papildus literatūra
1Matvejevs A. Policijas darbības teorijas attīstības tendences. Monogrāfija. Rīga: P&K, 2009.
2Treļs Ē., Krutova Ē. Policijas tiesības shēmās un tabulās. Rīga: Valsts policijas koledža, 2016.
3Treļs Ē. Policijas tiesību transformācija 19. gs. beigās – 20. gs. sākumā. Administratīvā un Kriminālā Justīcija, 2014, nr.4.
4Treļs Ē. Valsts policijas darbs daudznacionālajā sabiedrībā. Zinātniskā monogrāfija. Rīga: P&K, 2012.
5Uz sabiedrību vērsts policijas darbs Latvijā 2009.–2012. Pieredze un nākamie soļi. I. Bērziņa-Ruķere., I. Avota, N. Grūbis u.c. Rīga: Valsts policija, 2012.
6Valsts policijas darba efektivitātes vērtēšanas kritēriji. Zinātniski pētnieciskā projekta materiāli. Rakstu krājums. Rīga: Latvijas Policijas akadēmija, 2008.
7Community Policing: The Past, Present, and Future. Fridell L., Wycoff M. A. eds. Washington: Police Executive Research Forum, Annie E. Casey Foundation, 2004.
8Recommendations on Policing in Multi-Ethnic Societies. Organisation on Security and Cooperation in Europe, High Commissioner on National Minorities, 2006.
9Бельский К. С. Полицейское право. Москва: Дело и Сервис, 2004.