Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Tatjana Jukna

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:29.03.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:JF_084LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:3.00ECTS:0.00
Zinātnes nozare:Tiesību zinātne; Tiesību teorija un vēstureMērķauditorija:Tiesību zinātne
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Tatjana Jukna
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Juridiskā fakultāte
Struktūrvienības vadītājs:Andrejs Vilks
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, jfatrsu[pnkts]lv, jfatrsu[pnkts]lv, +371 67409218
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nepilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)6Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas12
Nodarbības (numurs)1Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas2
Kopā kontaktstundas14
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
ievads tiesību zinātnē, loģika, administratīvās tiesības, krimināltiesības, starptautiskās publiskās tiesības, komerctiesības.
Mērķis:
Veidot izpratni un pamatzināšanas par ārzonu darbību; iemācīt prasmi analizēt ārzonu pamatjēdzienus, apzināt to būtību un saturu; sniegt zināšanas par ārzonu darbības ietekmi uz Latvijas ekonomiku; Sniegt pamatzināšanas par ārzonu darbības normatīvo regulējumu.
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1ADTA priekšmets, objekts. DefinīcijaLekcijas1.00auditorija
2Ārzonu nošķiršana no citām līdzīgām teritorijām. ADTR un nacionālās tiesības.Lekcijas1.00auditorija
3Ārvalsts juridisko personu tiesībsubjektības noteikšana. Juridisko personu nacionalitātes noteikšana. Avoti.Lekcijas1.00auditorija
4Komersanta reģistrācija ārzonā. Riski. Pirkuma pārdevuma darījumi. Citu darījumiLekcijas1.00auditorija
5Subjektu apraksts darījumā, to identifikācija un pārstāvība. Līguma pamatnoteikumi un fakultatīvie noteikumiLekcijas1.00auditorija
6Gribas autonomija un tiesu piekritība. Tiesu lēmumu izpilde. Problēmas risinājums ES. Ētiskie aspekti.Lekcijas1.00auditorija
7Subjekta kvalifikācija par ārzonu. Ārzonu darījuma kvalifikācija. Shēmas izstrāde ārzonu darbībā. Ierobežojumu efektivitātes izvērtēšana. Ārzonu nošķiršana no citām līdzīgām teritorijām. LR ārzonu kontrole.Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
patstāvīga rakstu darbu sagatavošana pēc nodarbībās dotajiem tematiem un izvirzītajām prasībām, patstāvīga norādītās juridiskās literatūras un prakses materiālu studēšana, patstāvīga prezentācijas sagatavošana par sabiedrisko apspriešanu
Vērtēšanas kritēriji:
nodoti darbi,apmeklētība,eksāmens
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Eksāmens
Studiju rezultāti
Zināšanas:orientējas ārzonu darbības normatīvajā regulējumā, zina komersanta reģistrācijas kārtību ārzonās
Prasmes:prot vērtēt un izprast darījumu, kas tiek slēgti ārzonās, plānošanas pamatelementus un nepieciešamā regulējuma piemeklēšanas paņēmienus.
Kompetences:spēj identificēt un risināt jautājumus, kas saistīti ar ārzonu darbību, darījumu slēgšanu ārzonās, komersantu reģistrāciju ārzonās.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
11. Bojārs Juris. Starptautiskās privāttiesības, Rīga, 1998. Zvaigzne – ABC. 713.lpp.
22. Briggs, Adrian, the Conflict of Laws, Oxford, 2002.
Papildus literatūra
1Dicey and Morris on the Conflict of Laws (13th edition) (edited by Albert V. Dicey, C.G.J. Morse, McClean, Adrian Briggs, Jonathan Hill, & Lawrence Collins). London, 2000.
2Богуславский М. М. Международноечастноеправо: Учебник. М.: Юрист, 2005.
3Звеков В. П. Международноечастноеправо: Учебник. М.:Юрист, 2005.
4Кудашкин В. В. Правовоерегулированиемеждународныхчастныхотношений. СПб.:Юрид. ЦентрПресс, 2004 .
Citi informācijas avoti
1Normatīvie akti