Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Aelita Vagale

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:3.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:21.08.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:VPUPK_196LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Psiholoģija; Attīstības psiholoģijaMērķauditorija:Rehabilitācija
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Aelita Vagale
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Kristīne Mārtinsone
Kontaktinformācija:Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, vppkatrsu[pnkts]lv, vppkatrsu[pnkts]lv, +371 67061590
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)6Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas12
Nodarbības (numurs)5Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas10
Kopā kontaktstundas22
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Ievads specialitātē, vispārējā psiholoģija, prakse I.
Mērķis:
Papildināt studentu zināšanas un veicināt izpratni par indivīda attīstību ietekmējošiem faktoriem, likumsakarībām dažādos personības attīstības posmos, kā arī attīstīt prasmi veikt personības attīstības analīzi pēc noteiktiem kritērijiem, raksturojot reālās un potenciālās attīstības problēmas un izvērtējot to risināšanas iespējas ergoterapeita profesionālās kompetences ietvaros.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Attīstības psiholoģijas pamatjautājumi. Iedzimtība un vide. Attīstības stadijas. Attīstības bioloģiskais pamats. Personības fiziskā, kognitīvā un psihosociālā attīstība prenatālajā stadijā. Personības fiziskā, kognitīvā un psihosociālā attīstība zīdaiņa vecumā.Lekcijas1.00auditorija
2Pieķeršanās un agrīnā attīstība. Džons Boulbijs: pieķeršanās teorija. Jaunākie pētījumi par attīstību. Refleksu nozīme attīstībā. Temperamenta loma attīstībā.Nodarbības1.00auditorija
3Personības fiziskā, kognitīvā un psihosociālā attīstība mazbērna vecumā, vidējā bērna vecumā. Vecāku un ģimenes loma un nozīme personības attīstībā.Lekcijas1.00auditorija
4Videofilma "Bebes". Diskusija par bērna attīstību un to ietekmējošiem faktoriem dažādās kultūrās.Nodarbības1.00auditorija
5Personības fiziskā, kognitīvā un psihosociālā attīstība skolas vecumā. Bērna gatavība skolai. Gadījuma analīze – bērna gatavība skolai.Lekcijas1.00auditorija
6Bērna novērošanas dienasgrāmatas prezentācijas 0 – 10 gadi. Jaunākie pētījumi par bērna attīstību līdz pusaudža vecumam.Nodarbības1.00auditorija
7Pusaudža vecums, fiziskā, kognitīvā un psihosociālā attīstība pusaudža vecumā. Identitātes attīstība jaunieša vecumposmā. Personības fiziskā, kognitīvā un psihosociālā attīstība agrīnā pieaugušā vecumposmā.Lekcijas1.00auditorija
8Personības attīstība vidējā pieaugušā vecumposmā. Dzīves vidus krīze. Attīstības krīzes E. Eriksona teorijā –intervijas jautājumu gatavošana par pieaugušā vecumposmu.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
9Personības fiziskā, kognitīvā un psihosociālā attīstība vēlīnā pieaugušā vecumā. Novecošana. Nāve. Attīstības krīze un traumatiska krīze, to ietekme uz personības attīstību.Lekcijas1.00auditorija
10Pieaugušā intervijas prezentācija. Jaunākie pētījumi par personības attīstību pieaugušā vecumā.Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
1. Gatavošanās nodarbībām - semināriem, aktīva piedalīšanās semināros, iepazīstoties ar jaunākajiem pētījumiem, gatavošanās diskusijai par tēmu. Prasības: Aktīva dalība semināros ar iepriekš sagatavotiem diskusijas jautajumiem par izskatāmo tēmu, atlasīti jaunākie pētījumi par nodarbības tēmu, kur tas norādīts nodarbības uzdevumos. 2. Patstāvīga literatūras apguve, kopsavilkumu veidošana par autoru personības attīstības teorijām. Prasības: pēc dotā parauga veidot īsu kopsavilkumu par personības attīstību katrā vecumposmā sekojošu autoru teorijās: Zīgmunds Freids, Margreta Mālere, Donalds Vinikots, Eriks Eriksons, Lorenss Kolbergs, Džeina Lovingera, Marija Montesori, Alberts Bandura, Žans Piažē. 3. Bērna novērošana, bērna novērošanas dienasgrāmatas sagatavošana prezentācijai un prezentēšana. Prasības: Studenti patstāvīgi veic darbu pāros – kopīgi izvēlas noteikta vecuma bērnu, kuru, saskaņojot ar pasniedzēju novēro 1h garumā. Par novērojumiem tiek veidota bērna novērošanas dienasgrāmata pēc dotā parauga. Novērošanas dienasgrāmata tiek prezentēta nodarbībā 15 minūšu prezentācijā, atspoguļojot novērojumus un izpratni par fizisko, kognitīvo un psihosociālo attīstību un to sasaisti ar autoru attīstības teorijām un potenciāli šo novērojumu pielietošanu praksē. vai 4. Pieaugušā intervija, attīstības raksturojums, iegūto rezultātu un novērojuma interpretācija, intervijas prezentācija. Prasības: Students pēc izvēles un saskaņojot ar pasniedzēju veic strukturētu interviju ar noteikta vecuma cilvēku par E. Eriksona attīstības krīzēm. Intervijas jautājumi tiek sagatavoti kopīgā nodarbībā. Intervija tiek prezentēta nodarbībā, demonstrējot prasmi izvērtēt attīstības un traumatiskas krīzes pieaugušā indivīda dzīvē. 5. Kopsavilkums un tā prezentācija par noteiktu vecumposmu – fizisko, kognitīvo un psihosociālo attīstību šajā vecumposmā (darbs mazās grupās). Radoša kopsavilkuma prezentācija – ieskaites darbs. 6. Starptesti par katru vecumposmu un gala eksāmens – tests.
Vērtēšanas kritēriji:
1. Aktīva dalība lekcijās un semināros. 2. Sistemātiska, patstāvīga norādītās literatūras analīze, kas atspoguļota sekojošos patstāvīgos un grupas darbos: a) Kopsavilkumi par autoru teorijām (individuāls darbs) b) Bērna novērošana un bērna novērošanas dienasgrāmatas analīze un prezentācija, korekti izmantojot attīstības teoriju konceptus par konkrēto gadījumu (darbs pāros) vai b) Pieaugušā indivīda strukturēta intervija un intervijas prezentācija par E. Eriksona teorijas attīstības krīzēm (individuāls darbs) c) Ieskaite – personības attīstības teoriju, fiziskās, kognitīvās un psihosociālās attīstības kopsavilkums par noteiktu vecumposmu, radoša prezentācija (grupas darbs). Eksāmenu (testu) students var kārtot tikai tad, ja ir ieskaitīti patstāvīgie darbi (kopsavilkums, bērna novērošana vai pieaugušā intervija (pēc izvēles), grupas prezentācija par noteiktu vecumposmu) un starptestos iegūti ne mazāk kā 6 punkti.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studenti pārzina personības attīstības psiholoģijas vispārējos jēdzienus un to saistību ar citām nozarēm, definē attīstības psiholoģijā analizētās pamatproblēmas un faktus, nosauc un apraksta attīstības psiholoģijas procesus profesionālā terminoloģijā, orientējas, izprot un pārzina pamata teorijas un procesus personības attīstībā.
Prasmes:Studenti prot lietot personības attīstības psiholoģijas kursā iegūtās kognitīvās un praktiskās prasmes, lai veiktu profesionālus uzdevumus un risinātu problēmas, spēj izmantot nepieciešamās zināšanas, analizējot pamata personības attīstības teorijas un prot izvēlēties un piemērot pamata metodes, līdzekļus, materiālus un informāciju, lai savstarpēji salīdzinātu dažādas teorētiskās koncepcijas. Prot novērtēt fizisko, kognitīvo un psihosociālo attīstību dažādos vecumposmos, lieto to personības attīstības izvērtēšanai dažādos vecumposmos teorētiskajā aspektā, izmantojot to prakses darbu aprakstā.
Kompetences:Studenti prot lietot teorētiskās atziņas un praktisko pētījumu rezultātus, spēj tos interpretēt attīstības psiholoģijas, specializācijas kontekstā. Spēj izmantot personības attīstības teorētiskās koncepcijas, analizējot konkrēta bērna attīstību un pieaugušā dzīves vēsturi. Ir pieredze attīstības psiholoģijas likumsakarību holistiskā interpretācijā.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Craig, Grace (1992).Human development. Prentice Hall /Крайг, Г. (2006). Психология развития. Санкт-Петербург: Питер.
2Levine, E.L. (2016). Child Development from Infancy to Adolescence : an Active Learning Approach. Thousand Oaks, California : SAGE
3Mārtinsone, K., Milltuze, A. (red.). (2015).Psiholoģija (288.-342.lpp). Rīga: Zvaigzne ABC.
4Siegelman, C.K., Rider, E.A( 2014).Life-Span Human development. Cengage Learning:8 edition
5Svence, G. (1999). Attīstības psiholoģija. Rīga: Zvaigzne ABC
Papildus literatūra
1Boulbijs, Dž. (1998). Drošais pamats. Rīga : Rasa ABC.
2Borns, L. (2001). Psiholoģija: izturēšanās un tās konteksts. Rīga : RaKa.
3Karpova, Ā. (1998). Personība :Teorijas un to radītāji. Rīga: Zvaigzne ABC.
4Karpova, Ā. (2006). Ģimenes psiholoģija. Rīga: RaKa.
5Kulbergs, J. (1998). Krīze un attīstība. Liepāja: LPA.
6Liepiņa, S. (1998).Gerontoloģijas psiholoģiskie aspekti. Rīga: Raka.
7Puškarevs, I. (2001). Attīstības psiholoģija. Rīga: RaKa.
8Reņģe,V. (1999). Psiholoģija. Personības psiholoģiskās teorijas. Rīga: Zvaigzne ABC.
Citi informācijas avoti
1Journal of Developmental Psychology