Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Aivars Stankevičs

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Par studiju kursu
Kursa kods:LUSDK_168LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Pedagoģija; Augstskolas pedagoģijaMērķauditorija:Sociālā labklājība un sociālais darbs
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Aivars Stankevičs
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Labklājības un sociālā darba katedra
Struktūrvienības vadītājs:Lolita Vilka
Kontaktinformācija:Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, socdkatrsu[pnkts]lv, socdkatrsu[pnkts]lv, +371 67061575
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)4Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas8
Nodarbības (numurs)8Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas16
Kopā kontaktstundas24
Nepilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)4Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas8
Nodarbības (numurs)8Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas16
Kopā kontaktstundas24
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
psiholoģijā, vispārējā pedagoģijā bakalura līmenī
Mērķis:
veicināt studējošo izpratni par pedagoģiskā procesa norisi augstskolā.
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
• Par katru kursa satura tēmu ir jābūt atspoguļojumam portfolio. • Pēc katras lekcijas jāizpilda par attiecīgo tēmu norādītie patstāvīgie darbi uz nākošo nodarbību, materiāli jāievieto portfolio. • Jāsagatavo referāts par vienu no piedāvātajiem tematiem, tas jāprezentē nodarbībā un jāatbild uz uzdotajiem jautājumiem. • Jāizveido vienas lekcijas konspekts, jāprezentē tās struktūra pārējiem studentiem, jāpamato tās saturs un norises loģika.
Vērtēšanas kritēriji:
Prasības kredītpunktu ieguvei:  visu praktisko un semināru nodarbību apmeklēšana un aktīva līdzdalība tajās,  visu patstāvīgo darbu izpilde,  vienas lekcijas konspekta izveide,  lekcijas struktūras prezentācija.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Eksāmens
Studiju rezultāti
Zināšanas:Kursa apguves rezultātā studenti būs apguvuši: zināšanas un izpratni par: Boloņas procesu un Eiropas augstākās izglītības telpu; augstskolu pedagoģijas būtību, izglītības procesa organizāciju augstskolās, studiju motīviem; studiju procesa formām un metodēm.  prasmes analizēt, sintezēt un izvērtēt: studiju vidi, studiju un kursu programmas, konkrētā studiju kursa vietu un nozīmību akadēmisko un profesionālo kompetenču apguves procesā, mācīšanās stilu. • prasmes zināšanas pielietot: veidojot studiju un kursu programmas, sagatavot nodarbību plānus un konspektus; docējot konkrētus studiju kursus, veicot individualizāciju un diferenciāciju studiju procesā, veicot novērtēšanu un izvērtēšanu studiju procesā. • komunikācijas prasmes: komunicēt ar citiem maģistrantiem par izglītības( pedagoģijas) problemātiku, komunicēt svešvalodās par augstskolas pedagoģijas problemātiku. • ievirze tālākās mācīšanās prasmēm: analizēt savu zināšanu līmeni un to racionāli papildināt, atlasīt un izvērtēt literatūras avotus. • citas vispārējās prasmes: iesaistīties radošās un kritiskās diskusijās par izglītības, t. sk. augstskolas izglītības problēmām, jaunu ideju radīšana savu teorētisko zināšanu ietvaros.
Prasmes:prasmes analizēt, sintezēt un izvērtēt: studiju vidi, studiju un kursu programmas, konkrētā studiju kursa vietu un nozīmību akadēmisko un profesionālo kompetenču apguves procesā, mācīšanās stilu.
Kompetences:spēs veidot studiju un kursu programmas, sagatavot nodarbību plānus un konspektus; docēt konkrētus studiju kursus.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Albrehta Dz. Didaktika. Sērija: Tālmācība pedagoģijā. - Rīga: RaKa. - 2001.
2Beļickis I. Izglītības alternatīvās teorijas. - Rīga: RaKa.- 2001.
3Broks A. Izglītības sistemoloģija. - Rīga: RaKa.-2000.
44 Lonstrupa B. Mācīt pieaugušus ar atklātību. 1. daļa - Rīga, 1997.
55 Lonstrupa B. Mācīt pieaugušus ar atklātību. 2. daļa - Rīga, 2002.
Papildus literatūra
1Pedagoģijas terminu skaidrojošā vārdnīca. - Rīga: Zvaigzne ABC. - 2002.
2ts D. Izglītības programmu pilnveide.- Rīga: Zvaigzne ABC. - 2000
33 Delors Ž. Mācīšanās ir zelts. Ziņojums, ko Starptautiskā Komisija par izglītību divdesmit pirmajam gadsimtam sniegusi UNESCO. - Rīga: UNESCO Latvijas nacionālā komisija. - 2000.
Citi informācijas avoti
1Rauhvargers A. Eiropas kopējā augstākās izglītības politika - pārskats, http://www.aic.lv/rec, tiešā saite http://www.aic.lv/rec/LV/new_d_lv/index.htm.
2Ramsden P. Learning to Teach in Higher Education. - New York: Routledge Falmer. - 2003.
3Thackwray B. Effective Evalution of Training and Development in Higher Education. - London: Kogan Page Ltd. - 1997.
4Žogla I. Didaktikas teorētiskie pamati. - Rīga: RaKa. - 2001.
5Попков В. А., Коржунов А. В. Дидактика вышей школы. - Изд.- во: Академия. 2004
6Geidžs N.L., Berliners D.C. Pedagoģiskā psiholoģija. - Rīga: Zvaigzne ABC. -1999.
7Gudjons H. Pedagoģijas pamatatziņas. - Rīga: Zvaigzne ABC. - 1998.