Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Lolita Vija Neimane

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:20.02.2018
Par studiju kursu
Kursa kods:SUUK_006LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:10.00ECTS:15.00
Zinātnes nozare:Pārtikas produktu kvalitātesMērķauditorija:Medicīnas pakalpojumi
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Lolita Vija Neimane
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Sporta un uztura katedra
Struktūrvienības vadītājs:Una Veseta
Kontaktinformācija:Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, rkatrsu[pnkts]lv, rkatrsu[pnkts]lv, +371 20271291
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (numurs)2Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas4
Kopā kontaktstundas4
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (numurs)1Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas2
Kopā kontaktstundas2
Nepilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā lekciju kontaktstundas
Nodarbības (numurs)1Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas2
Kopā kontaktstundas2
Nepilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā lekciju kontaktstundas
Nodarbības (numurs)1Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas2
Kopā kontaktstundas2
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Sekmīgi apgūti studiju kursi ,,Pētniecības metodes I '' un pētniecības metodes II'', kā arī studiju kursi ,,Pētnieciskais darbs Uztura mācībā ''un ,,Pārtikas ķīmijā''.
Mērķis:
Studiju kursa mērķis ir vērsts uz to, ka students veic pētījumu izvēlētajā veselības zinātnes vai medicīnas zinātnēs saistībā ar uzturzinātnes problemātiku, kura rezultāti apliecina sekmīgu bakalaura studiju programmas apguvi un spējas radoši strādāt šajā jomā, ir izklāstīti atbilstoši zinātniskās objektivitātes, argumentācijas un ētikas prasībām labā literārā valodā un izmantojami zinātnē un praksē. Bakalaura darba struktūru nosaka darba temats un tips (piem., teorētisks vai eksperimentāls pētījums).
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Pētniecības darba organizācija un izstrāde. Konsultācijas ar darba zinātnisko vadītāju.Nodarbības2.00auditorija
2Bakalaura darba aizstāvēšana.Nodarbības2.00auditorija
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Pētniecības darba organizācija un izstrāde. Konsultācijas ar darba zinātnisko vadītāju.Nodarbības1.00auditorija
2Bakalaura darba aizstāvēšana.Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
1. Studentam jāveic izstrādes organizācija (atbilstoši prasībām, ko izvirzījusi RSU) 2. Patstāvīgs darbs un individuālas konsultācijas ar zinātnisko vadītāju. 3. Bakalaura darba aizstāvēšana un zinātniska diskusija par pētījuma tēmu.
Vērtēšanas kritēriji:
Kopējo vērtējumu veido rakstiski iesniegtā bakalaura darba izvērtējums, ko izvērtē recenzents un bakalaura darba prezentācija , ko prezentē bakalauru darba izvērtēšanas komisija.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Aizstāvēšana (Bakalaura darbs)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Aizstāvēšana (Bakalaura darbs)
Studiju rezultāti
Zināšanas:Pamatzināšanas par pētnieciskā darba izstrādi.
Prasmes:Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti attīstīs savas prasmes patstāvīgu pētījumu veikšanā un spēs parādīt: 1. Izpratni par pētījumu veikšanas organizāciju; 2. Iemaņas patstāvīgā pētniecībā uzturzinātnes problēmās, kas ietver pētījuma tēmas izvēli un pamatojumu, mērķu un uzdevumu izvirzīšanu, pētījuma jautājuma formulēšanu, pētījuma datu ieguves un analīzes metodes izvēli, zinātniskās literatūras atrašanu, zinātniskā pētījuma uzrakstīšanu un noformēšanu, pētījuma prezentācijas un diskusiju prasmes .
Kompetences:Izpratne par pētnieciskā darba izstrādi; Darba prezentācijas un pasniegšanas iemaņu pilnveide; Spēja patstāvīgi analizēt un prezentēt pētnieciskā darba rezultātus; Izpratne par pētniecības aktualitātēm veselības zinātnē un uzturzinātnē ; Bakalaura darba plānojuma izstrāde; Pētnieciskā projekta pieteikuma sagatavošanas principi; Iemaņas darbam grupās un individuāli; Iemaņas nodrošināt komunikāciju ar sabiedrību par pētījumiem.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1RSU Nolikums par bakalaura darba izstrādāšanu un aizstāvēšanu.
2http://www.rsu.lv/images/stories/dokumenti/normakti/iekseji…
3Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Ētikas komitejas nolikums.
4http://www.rsu.lv/par-rsu/normativie-akti-un-dokumenti/riga…
Papildus literatūra
1Literatūra, kas nepieciešama konkrētā bakalaura darba izstrādei.
Citi informācijas avoti
1Literatūra, kas nepieciešama konkrētā bakalaura darba izstrādei.