Pārlekt uz galveno saturu
Valoda
Latviešu
Vadītājs
Anda Rožukalne

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:04.06.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:KSK_119LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Komunikācijas zinātneMērķauditorija:Informācijas un komunikācijas zinātne; Komunikācijas zinātne
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Anda Rožukalne
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Komunikācijas studiju katedra
Struktūrvienības vadītājs:Anda Rožukalne
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, kfkoatrsu[pnkts]lv, kfkoatrsu[pnkts]lv, +371 67409183
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)1Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas2
Classes (number)10Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas20
Kopā kontaktstundas22
Study course description
Zināšanas:
Pētniecības metodes sociālajās zinātnēs, Kvalitatīvās pētniecības metodes, Komunikācijas teorijas, Masu komunikācijas teorijas.
Mērķis:
Sniegt nepieciešamo informāciju un nodrošināt semināru diskusijas, lai katrs students izstrādātu sava bakalaura darba tēzes un tās sekmīgi aizstāvētu, pēc kursa prasību nokārtošanas turpinot strādāt pie bakalaura darba. Kursa gaitā studenti tiks iepazīstināti ar bakalaura darba prasībām, akadēmisko rakstīšanu un akadēmisko ētiku, kā arī semināros diskutēs par teorijas, metodoloģijas un datu ieguves problēmām komunikācijas, žurnālistikas, sabiedrisko attiecību, reklāmas, multimediju un citu ar studiju virzienu saistīto teorētisko un radošo bakalauru darba izstrādes procesā. Semināros, prezentējot bakalaura darba idejas, studenti precizēs bakalaura darba koncepcijas, pielāgojot katram tematam un katra konkrētā darba mērķiem teorētisko pamatojumu, pētniecības metodoloģiju un datu ieguves gaitu.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Akadēmiskā rakstīšana. Akadēmiskā ētika.Lectures1.00auditorija
2Mediju auditorijas pētījumi, mediju lietojums. Radošie un pētnieciskie darbi žurnālistikā. Anda Rožukalne.Classes1.00auditorija
3Kino teorijas. Kino vēsture. Ar filmu projektu veidošanu saistīti radošie darbi. Dita Rietuma.Classes1.00auditorija
4Mārketinga un sabiedrisko attiecību pētījumi. Vita Savicka.Classes1.00auditorija
5Masu mediju teorijas. Bērni un mediji. Mediji. Ilva Skulte.Classes1.00auditorija
6Krīzes komunikācija. Korporatīvā un valsts komunikācija. Ruta Siliņa.Classes1.00auditorija
7Fotogrāfija. Radošie darbi vizuālajā komunikācijā. Alnis Stakle.Classes1.00auditorija
8Mediju ētika un regulējums. Autortiesības. Ivans Jānis Mihailovs.Classes1.00auditorija
9Starpkultūru komunikācija. Ideju vēsture. Deniss Hanovs.Classes1.00auditorija
10Subkultūru komunikācijas pētījumi. Normunds Kozlovs.Classes1.00auditorija
11Kontentanalīze. Sergejs Kruks.Classes1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Kurss tiek realizēts lekciju, diskusiju, individuālu prezentāciju veidā. Kursā visiem studentiem ir jāapmeklē kopīgā akadēmiskās rakstīšanas lekcija un jāpierakstās uz semināru pie docētājiem (katrā grupā 10 cilvēki), kuru piedāvātā tēma ir saistītas ar bakalaura darba tēmu, mērķiem, pētījuma vai radošajiem uzdevumiem. Studenti izstrādā bakalaura darba tēmas, kas ir saistītas ar studiju programmā apgūtajām zināšanām, iepazīstoties ar bakalaura darba metodiskajiem norādījumiem. Literatūru students piemeklē atbilstoši savai bakalaura darba tēmai. Lekcijas un semināru apmeklējums ir obligāts! Kā sagatavoties semināram? 1) Studenti apmeklē kopīgo lekciju un pierakstās uz 1 semināru, veidojot bakalaura darba koncepciju, balstoties uz bakalaura darba metodiskajiem norādījumiem. 2) Uz semināru jāņem līdzi baklaura darba tēžu pirmais variants, kas jāprezentē un jāapspriež semināra laikā. 3) Semināra laikā jāapspriež iepriekš sagatavotais bakalaura darba literatūras saraksts, prezentējot bakalaura darbā izmantotās teorētiskās literatūras apskatu 5 lpp. apjomā. Katram studentam uz semināru līdzi jābūt izdrukātam literatūras apskatam, lai pasniedzējs varētu iepazīties ar bakalaura darbam izvēlētās literatūras izpratni. 4) 3 dienas pirms semināra e-studiju vidē jāievieto 2-3 jautājumi pasniedzējam/ai.
Vērtēšanas kritēriji:
Piedalīšanās lekcijās – 20%. Sagatavotība semināriem – 30%. Tēžu aizstāvēšana – 50%.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Priekšzināšanas:Par bakalaura darba prasībām – metodiskie norādījumi. Par bakalaura darba koncepciju.
Prasmes:Sagatavot bakalaura darba ideju, formulēt mērķus, uzdevumus, novitāti, aktualitāti, teorētisko pamatu, izvēlēties pētniecības metodes vai radošā darba koncepcijas vadlīnijas.
Kompetences:Izveidot patstāvīgu pētniecisko vai radošo darbu komunikācijas zinātnē, formulējot oriģinālu un aktuālu tematu.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce