Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Inga Kudeikina

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:6.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:02.10.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:JF_106LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:10.00ECTS:15.00
Zinātnes nozare:Tiesību zinātneMērķauditorija:Tiesību zinātne
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Inga Kudeikina
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Juridiskā fakultāte
Struktūrvienības vadītājs:Andrejs Vilks
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, jfatrsu[pnkts]lv, +371 67409218
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (numurs)Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā nodarbību kontaktstundas0
Kopā kontaktstundas0
Nepilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā lekciju kontaktstundas
Nodarbības (numurs)Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā nodarbību kontaktstundas
Kopā kontaktstundas
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Sekmīgi apgūti programmas studiju kursi.
Mērķis:
Bakalaura darba izstrādes mērķis ir teorētisko zināšanu, profesionālo iemaņu un prasmju apliecināšana, nostiprināšana un attīstība. Studējošo sagatavošana tālākām studijām profesionālajā maģistra studiju programmā.
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Bakalaura darba izstrāde un publiska aizstāvēšana bakalaura darbu komisijā. Bakalaura darbam ir jāatbilst RSU JF Pētnieciskā darba izstrādes noteikumiem.
Vērtēšanas kritēriji:
Aizstāvēšanā tiek vērtētas zināšanas par pētījuma priekšmetu, spēja prezentēt pētījumu – pamatot pētījuma aktualitāti, noteikt pētījuma mērķi, uzdevumus, izdarīt inovatīvus secinājumus, kas balstīti uz darbā izpētīto un izdarīt argumentētus priekšlikumus par tiesiskā regulējuma pilnveidošanu, kā arī spēja sniegt izsmeļošas atbildes uz bakalaura darba recenzenta un komisijas jautājumiem, kas saistīti ar bakalaura darbu.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Aizstāvēšana (Bakalaura darbs)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Aizstāvēšana (Bakalaura darbs)
Studiju rezultāti
Zināšanas:Zināšanas par tiesību institūtiem, to regulējumu tiesību aktos bakalaura programmas apjomā. Atbilstoši izvēlētajam bakalaura darba tematam, students prot atlasīt nepieciešamos tiesību aktus, zinātnisko literatūra un tiesu praksi.
Prasmes:Bakalaura darba sekmīga aizstāvēšana norāda uz studējošā spējām pastāvīgi strādāt ar tiesību avotiem, atbilstoši izvēlētajam studiju darba tematam izstrādāt pētnieciskā darba plānu (struktūru), noteikt pētījuma apjomu, analizēt citu autoru viedokļus, izdarot secinājumus un priekšlikumus, kā arī apliecina teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu bāzi atbilstoši studiju programmas prasībām.
Kompetences:Patstāvīgi sekot tiesību aktu grozījumiem un tiesu prakses novitātēm, sniegt novērtējumu tiesību attīstības tendencēm, argumentēt un prezentēt savu viedokli, strādāt gan individuāli, gan grupā.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Atbilstoši bakalaura darba specifikai un bakalaura darba zinātniskā konsultanta norādēm.