Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Ilze Grope

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:3.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:19.08.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:PEK_036LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Medicīna; Infekcijas slimībasMērķauditorija:Ārstniecība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Ilze Grope
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Pediatrijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Dace Gardovska
Kontaktinformācija:Rīga, Vienības gatve 45, pkatrsu[pnkts]lv, pkatrsu[pnkts]lv, +371 67621730
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)2Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas4
Nodarbības (numurs)12Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas48
Kopā kontaktstundas52
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
• Humanitāro un sociālo zinību disciplīnās, kas attīsta studējošo kritiski radošās domāšanas prasmes, izpratni par cilvēku kā dzīvu būtni un tā nozīmi sabiedrībā. • Svešvalodās (krievu, angļu vai vācu, latīņu). • Preklīniskajās disciplīnās: cilvēka anatomijā, fizioloģijā, šūnu un medicīniskajā bioloģijā, mikrobioloģijā, embrioloģijā, ģenētikā, parazitoloģijā, medicīniskajā un biofizikā, medicīniskajā ķīmijā, histoloģijā, farmakoloģijā. • Medicīnas terminoloģijā latviešu, angļu, krievu un latīņu valodās. • Studiju kursi: “Mācība par veselu bērnu”, “Neonatoloģija”, “Bērnu slimības I – II”.
Mērķis:
Studiju kursā „Bērnu infekcijas slimības” studējošais apgūst bērnu infekcijas slimību pamatus, kas dos iespēju apgūt studiju kursu „Bērnu slimības IV” 6. studiju gadā, kā arī veidot nepieciešamās prasmes un attieksmi ārsta darbā ar bērniem rezidentūrā.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Infekcijas slimības bērniem Latvijā. Vakcinācijas nacionālā programma Latvijā. Infekcijas bērniem ar imūnās sistēmas traucējumiem.Lekcijas1.00auditorija
2Mūsdienu koncepcija par augļa un jaundzimušā iedzimtām infekcijām. CIV infekcijas īpatnības bērniem.Lekcijas1.00auditorija
3Ūdens – sāļu vielu maiņas traucējumi bērniem ar infekcijas slimībām. Orālās un parenterālās rehidratācijas principi.Nodarbības1.00klīniskā bāze
4Zarnu infekcijas – to īpatnības bērniem. Zarnu infekciju antibakteriālā un simptomātiskā terapija.Nodarbības1.00klīniskā bāze
5Akūtas respiratoras slimības – to īpatnības bērniem. Febrīlie krampji. Febrīlie faringīti, sinusīti, otīti, orālā infekcija bērniem.Nodarbības1.00klīniskā bāze
6Akūts laringīts, epiglotīts, bronhiolīts bērniem, pneimoniju īpatnības atkarībā no bērnu vecuma.Nodarbības1.00klīniskā bāze
7Bērnu infekcijas slimību kontrole bērnu kolektīvos un stacionārā. Infekcijas slimību ķimioprofilakse. Hepatītu īpatnības bērniem.Nodarbības1.00klīniskā bāze
8Meningokoku infekcijas bērniem. Drudzis, bakteriēmija, sepse, septisks šoks bērniem. Toksiskā šoka sindroms.Nodarbības1.00klīniskā bāze
9Herpes grupas infekcijas bērniem.Nodarbības1.00klīniskā bāze
10Streptokoku infekcijas bērniem.Nodarbības1.00klīniskā bāze
11Epidēmiskais parotīts. Pertussis.Nodarbības1.00klīniskā bāze
12Biežākās ekzantēmu infekcijas bērniem, to diferenciālā diagnoze.Nodarbības1.00klīniskā bāze
13Stafilokoku infekcijas bērniem.Nodarbības1.00klīniskā bāze
14Ieskaites nodarbība.Nodarbības1.00klīniskā bāze
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Studējošā patstāvīgais darbs ietver: 1) klīniskā gadījumu ar uzdevumiem sagatavošanu [drudzis, ekzantēma, elpceļu infekcijas, vakcinācija, drudzis]. Klīniskajā gadījumā ar uzdevumiem ietverts: • Noteiktas pataloģijas pacienta klīniskā gadījuma analīze izmantojot uz problēmām orientētas slimību vēstures shēmu. • Literatūras apskata sagatavošana atbilstoši klīniskajam gadījumam. • Biežāk lietoto medikamentu apskats ar devām un blaknēm. • Klīniskā gadījuma prezentācija. 2) studējošā “Portfolio” izstrādi – vienotas formas studiju un praktiskā darba apkopojumu, kurā iekļautas studiju laikā iegūtās atziņas, prasmes un iemaņas. Studējošā Portfolio ietver: • Studējošā patstāvīgo darbu ar pacientiem. • Patstāvīgus literatūras izpētes rezultātus (atziņas, jaunumus medicīnā un pediatrijas specialitātē, pētījumus). • Praktisko iemaņu/manipulāciju apguves pašnovērtējumu un pasniedzēja novērtējumu. • Studējošā attieksmes un uzvedības novērtējumu un pašnovērtējumu. • Citas ar pediatrijas nozari saistītas aktivitātes (voluntēšanu, konferenču apmeklējumu utml.).
Vērtēšanas kritēriji:
• Studiju kursa apguves laikā patstāvīgā darba pārbaude notiek ar zināšanu, prasmju un kompetences kontroli pie pacienta, kontroldarbos un kolokvijos nodarbību laikā (esejas, daudzizvēļu kontroles jautājumi, situācijas uzdevumi u.c.) diskusijās mazās grupās, klīnisko gadījumu apspriešanā, patstāvīgā darba kontrolē, rakstiska ieskaitē cikla beigās. • Eksāmens 5. studiju gadā pēc lekciju kursa beigām un sekmīgi pabeigta praktisko nodarbību cikla.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Pēc sekmīgas studiju kursa „Bērnu infekcijas slimības” prasību izpildes studējošais būs apguvis zināšanas, kas ļaus: • raksturot infekcijas slimību izplatību bērniem Latvijā un pasaulē, • saprast bērnu infekcijas slimību nodaļas uzbūvi un darbību, • raksturot imunizācijas īpatnības bērniem, • nosaukt infekcijas slimības un pret tām Latvijā noteikto imunizācijas laiku bērniem, biežākās imunizācijas blaknes un kontrindikācijas, • izskaidrot mūsdienu koncepciju par augļa un jaundzimušā iedzimtām infekcijām, raksturojot patoģenēzi, tipiskās klīniskās pazīmes, diagnostikas, ārstēšanas un prevencijas principus, • saprast ūdens – sāļu vielu maiņas traucējumus bērniem ar infekcijas slimībām, dehidratācijas noteikšanas un rehidratācijas principus, • definēt terminus: drudzis, bakteriēmija, sepse, septisks šoks bērniem, analizēt to cēloņus un paredzēt rīcības plānu minēto situāciju gadījumos dažāda vecuma bērniem, • pazīt biežākās ekzantēmu infekcijas bērniem (masalas, masaliņas, vējbakas, skarlatīna), • raksturot akūto respiratoro slimību īpatnības bērniem, febrīlos krampjus, akūto laringītu, epiglotītu, bronhiolītu, • pazīt epidēmisko parotītu un pertussis, • raksturot zarnu infekciju un hepatītu īpatnības bērniem, • raksturot CIV infekcijas īpatnības bērniem, • nosaukt bērniem biežāk sastopamu infekcijas slimību inkubācijas periodus, slimnieku un kontaktpersonu izolācijas laikus.
Prasmes:Pēc sekmīgas studiju kursa prasību izpildes studējošais pratīs: • formulēt atslēgas vārdus un orientēsies mācību grāmatās un interneta datu bāzēs, lai atrastu nepieciešamo informāciju par bērnu infekcijas slimībām, • atrast bērna vecumam atbilstošu saskares formu, lai veiktu klīnisko izmeklēšanu, • biežāk sastopamo infekcijas slimību tipisko formu gadījumos bērniem vecumā no dzimšanas līdz 18 gadiem mērķtiecīgi savākt anamnēzi, veikt klīnisko izmeklēšanu, novērtēt slimnieka stāvokli, strukturēti formulēt pacienta problēmas, piedāvājot tām savas kompetences robežās risinājumus diagnostikā, ārstēšanā un prevencijā, aprakstīt novēroto slimības vēsturē un ziņot par to kolēģiem, lietojot medicīnā pieņemto terminoloģiju, ievērojot ētikas principus un prasības fizisko personu datu aizsardzībai, • pazīt studiju programmā iekļauto bērnu infekciju tipiskās formas, interpretēt tām raksturīgās klīniskās, laboratorās un citas izmeklēšanas pazīmes, novērtēt iespējamās komplikācijas un diferenciālo diagnozi, piedāvāt ārstēšanas un prevencijas principus, • nozīmēt orālo rehidratāciju dažāda vecuma bērniem.
Kompetences:• Studiju rezultātā gūtās kompetences ļaus patstāvīgi analizēt ar biežāk sastopamām tipiskām infekcijas slimībām saistītās bērnu veselības problēmas, tai skaitā tādas, kuras prasa pirmsklīnisko zinātņu nozaru (homeostāze, mikrobioloģija, farmakoloģija u.c.) un klīnisko medicīnas (pediatrija, internā medicīna, infekcijas slimības) integrāciju efektīvai uz praktiskiem un izmērāmiem rezultātiem tendētai risinājumu sagatavošanai un atspoguļošanai medicīniskajā dokumentācijā. • Kompetences ļaus studējošajiem integrēt zināšanas un prasmes vienotā diagnostiskā darbībā ar mērķi izvērtēt bērna veselības stāvokli, noteikt diagnozi tipiskos biežāk sastopamo infekcijas slimību gadījumos bērniem, izstrādāt veselības aprūpes individualizētu plānu, pieņemt uz argumentiem balstītus, pārbaudāmus un zinātniskas domāšanas ceļā izstrādātus lēmumus attiecībā uz bērnu veselību vai dzīvību, kā arī uz sabiedrības veselību un apkārtējās vides stāvokli. • Kompetences dos iespēju apgūt studiju kursu „Bērnu slimības IV” 6. studiju gadā, kā arī veidot nepieciešamo attieksmi ārsta darbā ar bērniem rezidentūrā.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Lekciju materiāls.
2Nelson Textbook of Pediatrics, Twentieth Edition
3Kliegman, Robert M., MD , Copyright © 2016 by Elsevier, Inc.
4(e-vide pieejama RSU bibliotekā ClinicalKey datu bāzē)
Papildus literatūra
1Red Book: 2015 Report of the Committee on Infectious Diseases (Red Book: Report of the Committee on Infectious Disease) by Larry K., Ed. Pickering (June 15, 2015)
Citi informācijas avoti
1BMJ Clinical Evidence
2BMJ Journals
3Cochrane Library
4DynaMed
5MD Consult
6PubMed
7Science Direct