Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Ilze Grope

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:3.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:19.08.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:PEK_027LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:4.00ECTS:6.00
Zinātnes nozare:Medicīna; PediatrijaMērķauditorija:Ārstniecība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Ilze Grope
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Pediatrijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Dace Gardovska
Kontaktinformācija:Rīga, Vienības gatve 45, pkatrsu[pnkts]lv, pkatrsu[pnkts]lv, +371 67621730
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)2Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas4
Nodarbības (numurs)8Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas32
Kopā kontaktstundas36
Nodarbības (skaits)6Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas12
Nodarbības (numurs)8Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas32
Kopā kontaktstundas44
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Humanitāro un sociālo zinību disciplīnās, kas attīsta studējošo kritiski radošās domāšanas prasmes, izpratni par cilvēku kā dzīvu būtni un tā nozīmi sabiedrībā. Svešvalodās (krievu, angļu vai vācu, latīņu). Preklīniskajās disciplīnās: cilvēka anatomijā, fizioloģijā, šūnu un medicīniskajā bioloģijā, mikrobioloģijā, embrioloģijā, ģenētikā, parazitoloģijā, medicīniskajā un biofizikā, medicīniskajā ķīmijā, histoloģijā, farmakoloģijā. Medicīnas terminoloģijā latviešu, angļu, krievu un latīņu valodās. Klīniskajās disciplīnās atbilstoši MF studiju programmām, studiju kursi “Mācība par veselu bērnu”, “Neonatoloģija”, “Bērnu slimības I”.
Mērķis:
Studiju kursā „Bērnu slimības II (bērnu reimatoloģija, bērnu nefroloģija, bērnu kardioloģija)” studējošais apgūst bērnu sirds asinsvadu un saistaudu sistēmas, kā arī urīnizvades sistēmas biežāk sastopamās slimības, to izcelsmi, norisi, diferenciāldiagnozi, ārstēšanu un profilaksi. Studiju kurss veido nepieciešamās prasmes un attieksmi šo zināšanu pielietošanai uzsākot studiju programmas „Bērnu slimības III – IV”.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Nieru un urīnizvadceļu slimību galvenie sindromi.Lekcijas1.00auditorija
2Izplatītākās nieru glomerulārās slimības.Lekcijas1.00auditorija
3Terapijas algoritmi bērnu nefroloģijā. Pasākumu kopums nefroloģisko saslimšanu profilaksei.Lekcijas1.00auditorija
4Nieru un urīnizvadceļu slimību – klīniskā, laboratorā un instrumentālā diagnostika bērniem.Lekcijas1.00auditorija
5Bērna vecuma pacientu EKG īpatnības.Lekcijas1.00auditorija
6Iedzimtas sirdskaites (VCC).Lekcijas1.00auditorija
7Terapijas algoritmi bērnu kardioloģijā. Pasākumu kopums kardioloģisko saslimšanu profilaksei.Lekcijas1.00auditorija
8Terapijas algoritmi bērnu reimatoloģijā. Pasākumu kopums reimatoloģisko saslimšanu profilaksei.Lekcijas1.00auditorija
9Nefroloģisko pacientu izmeklēšanas īpatnības, algoritmi.Nodarbības1.00klīniskā bāze
10Urīnizvadceļu infekcijas.Nodarbības1.00klīniskā bāze
11Pielonefrīts.Nodarbības1.00klīniskā bāze
12Akūts pēcstreptokoku glomerulonefrīts.Nodarbības1.00klīniskā bāze
13Akūta nieru mazspēja bērniem.Nodarbības1.00klīniskā bāze
14Hroniska nieru mazspēja bērniem.Nodarbības1.00klīniskā bāze
15Dialīze bērnu vecuma pacientiem.Nodarbības1.00klīniskā bāze
16Asinsspiediena mērīšanas standarti bērniem. Normas līknes.Nodarbības1.00klīniskā bāze
17Reimatoloģisko pacientu izmeklēšanas īpatnības. Locītavu izmeklēšana.Nodarbības1.00klīniskā bāze
18Primārais reimatiskais drudzis.Nodarbības1.00klīniskā bāze
19Juvenils idiopātisks artrīts.Nodarbības1.00klīniskā bāze
20Vaskulīti bērniem.Nodarbības1.00klīniskā bāze
21Reimatoloģisko slimību ārstēšana.Nodarbības1.00klīniskā bāze
22Iekaisīgās izmaiņas sirdī.Nodarbības1.00klīniskā bāze
23Iedzimtas sirdskaites – diagnostikas un terapijas iespējas.Nodarbības1.00klīniskā bāze
24Kardioloģisko pacientu izmeklēšanas īpatnības, algoritmi.Nodarbības1.00klīniskā bāze
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Studējošā patstāvīgais darbs ietver: 1) klīniskā gadījuma ar uzdevumiem sagatavošanu hematoonkoloģijā un endokrinoloģijā. Klīniskajā gadījumā ar uzdevumiem ietverts: • Noteiktas patoloģijas pacienta klīniskā gadījuma analīze izmantojot uz problēmām orientētas slimību vēstures shēmu. • Literatūras apskata sagatavošana atbilstoši klīniskajam gadījumam. • Biežāk lietoto medikamentu apskats ar devām un blaknēm. • Klīniskā gadījuma prezentācija. 2) studējošā “Portfolio” izstrādi – vienotas formas studiju un praktiskā darba apkopojumu, kurā iekļautas studiju laikā iegūtās atziņas, prasmes un iemaņas. Studējošā Portfolio ietver: • Studējošā patstāvīgo darbu ar pacientiem. • Patstāvīgus literatūras izpētes rezultātus (atziņas, jaunumus medicīnā un pediatrijas specialitātē, pētījumus). • Praktisko iemaņu/manipulāciju apguves pašnovērtējumu un pasniedzēja novētējumu. • Studējošā attieksmes un uzvedības novērtējumu un pašnovērtējumu. • Citas ar pediatrijas nozari saistītas aktivitātes (voluntēšanu, konferenču apmeklējumu utml.).
Vērtēšanas kritēriji:
Kursa apguves laikā patstāvīgā darba pārbaude notiek ar zināšanu, prasmju un kompetences kontroli pie pacienta, kontroldarbos un kolokvijos nodarbību laikā (esejas, daudzizvēļu kontroles jautājumi, situācijas uzdevumi u.c.) diskusijās mazās grupās, klīnisko gadījumu apspriešanā, patstāvīgā darba kontrolē, rakstiskā ieskaitē cikla beigās.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Pēc sekmīgas studiju kursa „Bērnu slimības II” prasību izpildes studējošais būs apguvis zināšanas, kas ļaus spriest par nieru un urīnizvades sistēmas, sirds – asinsvadu, un saistaudu sistēmu īpatnībām un biežāk sastopamajām minēto sistēmu slimībām bērniem, to izcelsmi, norisi, diferenciāldiagnozi, ārstēšanu un profilaksi.
Prasmes:Izmeklēt bērnu ar nieru un urīnizvades sistēmas, sirds – asinsvadu, un saistaudu sistēmu saslimšanām, izveidot klīnisku slēdzienu, kā arī izdarīt secinājumus pēc iegūto rezultātu apkopošanas, veikt nepieciešamās ārstnieciskās un preventīvās darbības iegūtās kompetences līmenī. Studējošais pratīs nozīmēt pamata laboratoros izmeklējumus un izvērtēt atbilžu rezultātus, izšķirot normu un patoloģiju tipisku slimību gadījumos, nozīmēt pamata instrumentālās un funkcionālās izmeklēšanas metodes un izvērtēt iegūtos rezultātus.
Kompetences:Studējošais būs kompetents nieru un urīnizvades sistēmas, sirds – asinsvadu, un saistaudu sistēmu slimību gadījumā savākt anamnēzi, veikt klīnisko izmeklēšanu, novērtēt slimnieka stāvokli, strukturēti formulēt pacienta problēmas, piedāvājot tām savas kompetences robežās risinājumus diagnostikā, diferencildiagnostikā, ārstēšanā un prevencijā, aprakstīt novēroto slimības vēsturē un ziņot par to kolēģiem, lietojot medicīnā pieņemto terminoloģiju, ievērojot ētikas principus un prasības fizisko personu datu aizsardzībai.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Lekciju materiāls.
2Mācību metodiskie materiāli Pediatrijā.
3Modificētās slimību vēstures shēma MF studentiem. RSU Pediatrijas katedra.
Papildus literatūra
1Robert M. Kliegman, MD, Bonita M.D. Stanton, MD, Joseph St. Geme, Nina Schor and Richard E. Behrman, M.D. Nelson Textbook of Pediatrics, 20th Edition, W. B. Saunders Company, 2016;
Citi informācijas avoti
1BMJ Clinical Evidence
2BMJ Journals
3Cochrane Library
4DynaMed
5MD Consult
6PubMed
7Science Direct