Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Ilze Grope

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:3.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:19.08.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:PEK_028LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:3.00ECTS:4.50
Zinātnes nozare:Medicīna; PediatrijaMērķauditorija:Ārstniecība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Ilze Grope
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Pediatrijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Dace Gardovska
Kontaktinformācija:Rīga, Vienības gatve 45, pkatrsu[pnkts]lv, pkatrsu[pnkts]lv, +371 67621730
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)6Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas12
Nodarbības (numurs)14Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas56
Kopā kontaktstundas68
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Humanitāro un sociālo zinību disciplīnās, kas attīsta studējošo kritiski radošās domāšanas prasmes, izpratni par cilvēku kā dzīvu būtni un tā nozīmi sabiedrībā. Svešvalodās (krievu, angļu vai vācu, latīņu). Preklīniskajās disciplīnās: cilvēka anatomijā, fizioloģijā, šūnu un medicīniskajā bioloģijā, mikrobioloģijā, embrioloģijā, ģenētikā, parazitoloģijā, medicīniskajā un biofizikā, medicīniskajā ķīmijā, histoloģijā, farmakoloģijā. Medicīnas terminoloģijā latviešu, angļu, krievu un latīņu valodās. Klīniskajās disciplīnās atbilstoši MF studiju programmām, studiju kursi “Mācība par veselu bērnu”, “Neonatoloģija”, “Bērnu slimības I – III”,
Mērķis:
Studiju kursā „Bērnu slimības III” studējošais apgūs bērnu asinsrades sistēmas, endokrīnās sistēmas un atsevišķas neonatālā perioda biežāk sastopamās slimības, to izcelsmi, norisi, diferenciāldiagnozi, ārstēšanu un profilaksi.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Pubertātes vecumposma fizioloģija un iespējamās biežākās patoloģijas.Lekcijas1.00auditorija
2Augšanas procesa regulācija dažādos bērna vecumposmos.Lekcijas1.00auditorija
3Leikozes bērnu vecuma pacientiem – īpatnības.Lekcijas1.00auditorija
4Sadzīves un medikamentozās intoksikācijas bērnu vecumā. Šoks bērnu vecumā.Lekcijas1.00auditorija
5Vairogdziedzera hormoni un to izmaiņu diferenciālā diagnostika.Lekcijas1.00auditorija
6I tipa cukura diabēta manifestācijas īpatnības dažādos bērnu vecumos.Lekcijas1.00auditorija
7Kalcija, fosfora, D vitamīna vielu maiņas traucējumi. D vitamīna deficīts.Nodarbības1.00klīniskā bāze
8Adipozitātes diferenciāldiagnostika, asociētās problēmas, to skrīnings. Aptaukošanās profilakse un ārstēšana.Nodarbības1.00klīniskā bāze
9Vairogdziedzera hormonu darbība. Vairogdziedzera patoloģijas bērniem.Nodarbības1.00klīniskā bāze
10Virsnieru garozas steroīdģenēze, hormonu nozīme organismā. Biežākās virsnieru slimības bērniem.Nodarbības1.00klīniskā bāze
11Augšanas traucējumu diferenciāldiagnostika, izmeklēšanas algoritms.Nodarbības1.00klīniskā bāze
12Leikozes bērnu vecumā – klīniskās izpausmes un diagnostika.Nodarbības1.00klīniskā bāze
13Biežākās anēmijas bērnu vecumā.Nodarbības1.00klīniskā bāze
14Anēmiju diferenciālā diagnostika.Nodarbības1.00klīniskā bāze
15Trombocitārās sistēmas patoloģijas. Trombocitopēniju diferenciālā diagnostika.Nodarbības1.00klīniskā bāze
16Asins recēšanas sistēma un tās traucējumi.Nodarbības1.00klīniskā bāze
17Koagulopātiju diferenciālā diagnostika.Nodarbības1.00klīniskā bāze
18Zīdaiņa vecumposma primārā aprūpe.Nodarbības1.00klīniskā bāze
19Dzeltes diferenciālā diagnostika neonatālā periodā.Nodarbības1.00klīniskā bāze
20Krampju sindroma diferenciālā diagnostika neonatālā periodā.Nodarbības1.00klīniskā bāze
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Studējošā patstāvīgais darbs ietver: Klīniskā gadījuma ar uzdevumiem sagatavošanu hematoonkoloģijā un endokrinoloģijā. Klīniskajā gadījumā ar uzdevumiem ietverts: • Noteiktas patoloģijas pacienta klīniskā gadījuma analīze izmantojot uz problēmām orientētas slimību vēstures shēmu. • Literatūras apskata sagatavošana atbilstoši klīniskajam gadījumam. • Biežāk lietoto medikamentu apskats ar devām un blaknēm. • Klīniskā gadījuma prezentācija. Studējošā “Portfolio” izstrādi – vienotas formas studiju un praktiskā darba apkopojumu, kurā iekļautas studiju laikā iegūtās atziņas, prasmes un iemaņas. Studējošā Portfolio ietver: • Studējošā patstāvīgo darbu ar pacientiem. • Patstāvīgus literatūras izpētes rezultātus (atziņas, jaunumus medicīnā un pediatrijas specialitātē, pētījumus). • Praktisko iemaņu/manipulāciju apguves pašnovērtējumu un pasniedzēja novētējumu. • Studējošā attieksmes un uzvedības novērtējumu un pašnovērtējumu. • Citas ar pediatrijas nozari saistītas aktivitātes (voluntēšanu, konferenču apmeklējumu utml.).
Vērtēšanas kritēriji:
Kursa apguves laikā patstāvīgā darba pārbaude notiek ar zināšanu, prasmju un kompetences kontroli pie pacienta, kontroldarbos un kolokvijos nodarbību laikā (esejas, daudzizvēļu kontroles jautājumi, situācijas uzdevumi u.c.) diskusijās mazās grupās, klīnisko gadījumu apspriešanā, patstāvīgā darba kontrolē, rakstiskā ieskaitē cikla beigās.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Pēc sekmīgas studiju kursa „Bērnu slimības III” prasību izpildes studējošais būs apguvis zināšanas, kas ļaus: Izskaidrot biežāk sastopamo anēmiju īpatnības bērnu vecumā. Atpazīt trombocitārās sistēmas patoloģijas bērniem. Saprast asins recēšanas sistēmu un tās traucējumus. Izskaidrot leikēmijas īpatnības bērnu vecumā. Saprast endokrīnās sistēmas strukturālās un fizioloģiskās īpatnības bērnu vecumā. Izprast pubertātes vecumposma fizioloģiju un iespējamās biežākās patoloģijas. Saprast augšanas procesa regulāciju dažādos bērna vecumposmos. Atpazīt adipozitāti. Sapratīs pasākumu kopumu, kas veicams diferencējot jaundzimušo dzeltes un krampjus jaundzimušā periodā, kā arī zinās LR likumdošanu, pasākumu kopumu, kas nosaka zīdaiņu vecuma bērnu aprūpi. Zinās bērna vecuma pacientu īpatnības saindēšanās gadījumos un pie šoka, kā arī zinās veicamo pasākumu apjomu un kārtību.
Prasmes:Studējošais iegūst prasmes slima bērna ar hematoonkoloģijā, endokrinoloģijā un neonatālā perioda izmeklēšanā, klīniskā slēdziena veidošanā, kā arī kompetenci secināt pēc iegūto rezultātu apkopošanas, veikt nepieciešamās ārstnieciskās un preventīvās darbības.
Kompetences:Studējošais bērnu hematoonkoloģijā un endokrinoloģijā būs kompetents savākt anamnēzi, veikt klīnisko izmeklēšanu, novērtēt slimnieka stāvokli, strukturēti formulēt pacienta problēmas, piedāvājot tām savas kompetences robežās risinājumus diagnostikā, diferencildiagnostikā, ārstēšanā un prevencijā, aprakstīt novēroto slimības vēsturē un ziņot par to kolēģiem, lietojot medicīnā pieņemto terminoloģiju, ievērojot ētikas principus un prasības fizisko personu datu aizsardzībai.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Lekciju materiāls.
2Mācību metodiskie materiāli Pediatrijā.
3Modificētās slimību vēstures shēma MF studentiem. RSU Pediatrijas katedra.
Papildus literatūra
1Robert M. Kliegman, MD, Bonita M.D. Stanton, MD, Joseph St. Geme, Nina Schor and Richard E. Behrman, M.D. Nelson Textbook of Pediatrics, 20th Edition, W. B. Saunders Company, 2016
Citi informācijas avoti
1BMJ Clinical Evidence
2BMJ Journals
3Cochrane Library
4DynaMed
5MD Consult
6PubMed
7Science Direct