Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Andris Mikulis

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:22.03.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:FK_058LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:1.00ECTS:1.50
Zinātnes nozare:Fizika; Cietvielu fizikaMērķauditorija:Māszinības
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Andris Mikulis
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Fizikas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Jevgenijs Proskurins
Kontaktinformācija:Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, 1. stāvs, 147.a un b kabinets, fizikaatrsu[pnkts]lv, fizikaatrsu[pnkts]lv, +371 67061539
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)5Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas10
Nodarbības (numurs)5Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas10
Kopā kontaktstundas20
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Zināšanas matemātikā un fizikā. Valsts valodas zināšanas.
Mērķis:
1. Sniegt zināšanas galvenajos vispārīgās biofizikas jautājumos. 2. Radīt izpratni par fizikas un aparatūras nozīmi medicīnā un slimību diagnostikā. 3. Apgūt kursā ietverto biofizikālo jautājumu (asinsrites, acs optiskās sistēmas, dzirdes, biomehānikas) uzdevumu tipus un to risināšanas metodiku. 4. Attīstīt spējas ieraudzīt un risināt (tai skaitā arī matemātiski) problēmas medicīniskajā fizikā. 5. Apgūt nepieciešamās zināšanas, medicīnas fizikā lietotos terminus, lai varētu sekmīgi mācīties saistītos kursus.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ievads. Biomehānika. Virzes un rotāciju kustība. Jēdziens par kustības brīvības pakāpēm. Sviras un savienojumi cilvēka balsta un kustību sistēmā. Cilvēka ķermeņa līdzsvara nosacījumi un to ietekme uz slimību veidošanos.Lekcijas1.00auditorija
2Šķidrumu un gāzu biomehānika. Viskoza šķidruma un gāzu plūsma. Reinolda skaitlis. Bernulli formula. Puazeja formula. Hemodinamika. Asinsrites galvenie parametri. Asinsrites slimības, to matemātiskais apraksts un aprēķini.Lekcijas1.00auditorija
3Rentgenstarojums, tā rašanās un izmantošana medicīnā. Rentgenoloģiju veidi. Datortomogrāfijas fizikālie pamati.Lekcijas1.00auditorija
4Neinvazīvās optiskās diagnostikas metodes. Fotopletizmogrāfija. Pulsoksimetrija.Lekcijas1.00auditorija
5Lāzeri. Lāzeru darbības principi. Lāzeru veidi. Lāzerstarojuma iedarbība uz audiem. Lāzeru izmantošana medicīnā un kosmetoloģijā. Lāzerdrošība.Lekcijas1.00auditorija
6Mehāniskās svārstības un viļņi. Viļņu veidi. Skaņa. Akustika. Dzirde, tās matemātiskais apraksts. Ultraskaņa un infraskaņa, to izmantošana medicīnā. Ultrasonogrāfija un doplerogrāfija. Vibrācijas. Troksnis, tā ietekme uz cilvēku.Nodarbības1.00auditorija
7Cilvēka organisma fizikālie lauki, to veidi, avoti un pētīšanas metodes. Aizsardzība pret ārējo fizikālo faktoru nelabvēlīgo ietekmi. Elektrodrošība.Nodarbības1.00auditorija
8Elektromagnētiskās svārstības un viļņi. Optika. Cilvēka redze. Redzes uztveres fizikālie pamati. Redzes defektu matemātiskais apraksts un to novēršana. Optiskā starojuma izplatīšanās audos.Nodarbības1.00auditorija
9Cilvēks apkārtējās pasaules fizikālajos laukos. Dabīgie un mākslīgie elektromagnētiskā lauka avoti, to ietekme uz cilvēka ķermeni. Jonizējošie starojumi. Dozimetrija. Fona starojums, radona gāze.Nodarbības1.00auditorija
10Mehāniskās svārstības un viļņi. Akustikas metodes diagnostikā. Akustiskie mērījumi, to lietojumi medicīnā. Logaritmiskās skalas. Klīnisko akustisko izmeklēšanas metožu fizikālie pamati. Audiometrija.Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Nodarbībās uzdevumu rēķināšana par doto tēmu, vairāku laboratorijas darbu izstrāde. Jāsagatavo un jāsniedz prezentācija par kādu no izvēlētām kursa pamattēmām.
Vērtēšanas kritēriji:
1. Praktisko nodarbību laikā – uzdevumu risināšana. 2. Nobeiguma pārbaudījums – ieskaite (rakstiski).
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite (Semestra)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Pēc sekmīgas studiju kursa prasību izpildes studējošie būs apguvuši zināšanas, kas ļaus: 1. Korekti lietot medicīniski fizikālos terminus. 2. Saprast fizikas un matemātikas nozīmi medicīnā. 3. Saprast medicīnas diagnostikā iegūstamo parametru fizikālo izpratni un iegūšanas veidus. 4. Novērtēt apkārtējās pasaules fizikālo iedarbību uz cilvēka ķermeni un aizsargāties no nevēlamas iedarbības.
Prasmes:Studiju kursa apguves rezultātā studenti: 1. Orientēsies biofizikā izmantotajos terminos. 2. Izmantos iegūtās zināšanas kardiovaskulāro slimību novērtēšanai. 3. Novērtēs asinspārliešanas un šļirču izmantošanu no fizikāli-matemātiskā viedokļa.
Kompetences:Studiju kursa apguves rezultātā studenti būs spējīgi novērtēt fizikālus fenomenus un likumus, to iedarbību uz cilvēka ķermeni un pamatot to izmantošanu medicīnas diagnostikā.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1P. Davidovits. Physics in Biology and Medicine. Academic press, 2008 (3rd ed.).
Papildus literatūra
1S. Amador Kane. Introduction to physics in modern medicine. - Taylor & Francis, 2003.
2D. Giancoli. Physics: principles with applications. - Prentice Hall, 2005.