Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:4 / 6
Kursa vadītājs: Jeļena Krasiļņikova
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Ārstniecība
Valoda:Angļu
Zinātnes nozare:Ķīmija; Bioķīmija

Mērķis

Veicināt zināšanu apguvi par cilvēka organisma eksistences molekulāriem pamatiem, akcentējot vielmaiņas procesus, to regulāciju un integrāciju, kā arī svarīgāko biomarķieru kvalitatīvu un kvantitatīvu noteikšanu.
Kursa apguvi nodrošināt gan klātienes, gan tālmācības studiju formātā, izmantojot tādas platformas kā Zoom, e-studijas, google docs, Panopto u.c.

Priekšzināšanas

Fizikā, ķīmijā, bioloģijā un anatomijā.

Rezultāti

Zināšanas

Pēc sekmīgas studiju kursa apguves studējošais spēs:
• nosaukt enzīmu aktivitāti ietekmējošos faktorus;
• iedalīt gremošanas enzīmus atkarībā no to darbības mehānisma, nosaukt galveno uzturvielu klašu gremošanā iesaistītos enzīmus;
• nosaukt un atpazīt ogļhidrāta metabolisma pamatmetabolītus, raksturot glikolīzes, oksidatīvās dekarboksilācijas, Krebsa cikla enzīmus un regulāciju;
• nosaukt un atpazīt lipīdu metabolisma pamatmetabolītus, raksturot beta oksidācijas, taukskābju sintēzes enzīmus un regulāciju;
• nosaukt un atpazīt aminoskābju metabolisma pamatmetabolītus, raksturot amonjaka detoksifikācijas ceļa enzīmus un regulāciju;
• raksturot metaboliskos ceļus, kas cilvēka organismā saista ogļhidrātus, lipīdus un aminoskābes un ļauj šīm vielu grupām veikt savstarpējas pārvērtības, nosaukt kādi hormoni ietekmē šīs pārvērtības;
• apguvuši metodes, kas nepieciešamas, lai praktiski veiktu klīniski diagnostiskas bioķīmijas analīzes.

Prasmes

Studiju kursa beigās studenti:
• spēs izskaidrot, kā tiek ietekmēta enzīmu aktivitāte, pamatojot ar enzīmu darbības mehānismu;
• spēs secīgi izskaidrot molekulu šķelšanu gremošanas traktā, identificēt šķelšanas galaproduktus;
• spēs secīgi izskaidrot, izmantojot atbilstošos metaboliskos ceļus, ogļhidrātu noārdīšanu enerģijas iegūšanai un ogļhidrātu rezervju izveidošanai;
• spēs secīgi izskaidrot, izmantojot atbilstošos metaboliskos ceļus, lipīdu noārdīšanu enerģijas iegūšanai un ogļhidrātu rezervju izveidošanai;
• spēs secīgi izskaidrot, izmantojot atbilstošos metaboliskos ceļus, aminoskābju noārdīšanu enerģijas iegūšanai, oglekļa skeleta tālāko likteni un amonija detoksifikāciju;
• spēs secīgi izskaidrot, izmantojot atbilstošos metaboliskos ceļus, tauku un cukuru savstarpējās pārvērtības, novērtē kurās metaboliskajās situācijā šīs pārvērtības notiek;
• spēs pamatot attiecīgo bioķīmisko metožu pielietojumu un būs ieguvis prasmes patstāvīgi veikt bioķīmiskās (klīniski diagnostikās) metodes, lai kvalitatīvi un kvantitatīvi noteiktu analītus bioloģiskajos materiālos (asinīs, urīnā) organisma funkciju izmeklēšanā.

Kompetences

Sekmīgi apgūstot kursu, students spēs:
• analizēt iespējamās izmaiņas enzīmu regulācijā pie dažādiem homeostāzes traucējumiem, prognozēt sekas uz kopējo metabolismu;
• analizēt iespējamās izmaiņas gremošanas procesā pie noteiktu gremošanas enzīmu zemas aktivitātes, prognozēt sekas uz kopēju uzņemto vielu spektru;
• analizēt iespējamās izmaiņas cilvēka metabolismā pie kāda no ogļhidrātu, lipīdu, aminoskābju ceļa darbības traucējumiem, prognozēt to ietekmi uz pārējiem metaboliskajiem ceļiem un cilvēka homeostāzi;
• izmantot laboratorijas darbos iegūto prasmi – sagatavot un veikt eksperimentu, lietot attiecīgo aparatūru, novērtēt rezultātus – tālākā praktiskā vai zinātniskā darbā;
• integrēt bioķīmijas zināšanas kā daļu no kopējām zināšanām par cilvēku, veicinot pilnvērtīgu cilvēka kā vienota organisma uztveri.

Plānojums

Plānošanas periods:2018. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna2MaģistrsObligātsDace Reihmane, Agnese Kokina, Evita Vaļēviča, Ieva Kalere, Kalvis BrangulisJeļena Krasiļņikova,
Plānošanas periods:2019. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna2MaģistrsObligātsDace Reihmane, Evita Vaļēviča, Agnese Kokina, Ieva Kalere, Kalvis Brangulis, Jeļena Krasiļņikova, Patrick Trouillas
Plānošanas periods:2019. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna2MaģistrsObligātsDace Reihmane, Evita Vaļēviča, Kalvis Brangulis, Agnese Kokina, Jeļena Krasiļņikova, Ilze Justamente, Jeļena Raudeniece, Laila Siliņa
Plānošanas periods:2020. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna2MaģistrsObligātsAgnese Kokina, Evita Vaļēviča, Dace Reihmane, Laila Siliņa, Kalvis Brangulis, Jeļena Raudeniece, Ilze Justamente, Kristiāna Kovtuna, Jeļena Krasiļņikova
Plānošanas periods:2020. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna2MaģistrsObligātsAgnese Kokina, Laila Siliņa, Jeļena Raudeniece, Ilze Justamente, Dace Reihmane, Jeļena Krasiļņikova, Kalvis Brangulis, Evita Vaļēviča, Kristiāna Kovtuna