Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Uldis Apsalons

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:4.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:19.07.2018
Par studiju kursu
Kursa kods:CFUBK_001LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:4.00ECTS:6.00
Zinātnes nozare:Ķīmija; BioķīmijaMērķauditorija:Ārstniecība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Uldis Apsalons
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Cilvēka fizioloģijas un bioķīmijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Pēteris Tretjakovs
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, cfbkatrsu[pnkts]lv, cfbkatrsu[pnkts]lv, +371 67061550
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)16Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas32
Nodarbības (numurs)16Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)3Kopā nodarbību kontaktstundas48
Kopā kontaktstundas80
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Fizikā, ķīmijā, bioloģijā un anatomijā.
Mērķis:
Veicināt zināšanu apguvi par cilvēka organisma eksistences molekulāriem pamatiem, akcentējot vielmaiņas procesus, to regulāciju un integrāciju, kā arī svarīgāko biomarķieru kvalitatīvu un kvantitatīvu noteikšanu.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Temperatūras un pH ietekme uz enzīmu aktivitāti.Nodarbības1.00laboratorija
2Enzīmi: uzbūve, funkcija, darbības princips, specifiskums.Lekcijas1.00auditorija
3Enzīmu un substrāta koncentrācijas ietekme uz reakcijas ātrumu. Enzīmu aktivatori un inhibitori.Lekcijas1.00auditorija
4Enzīmu specifiskumsNodarbības1.00laboratorija
5Enzīmu aktivitāte, amiloklastiskais spēksNodarbības1.00laboratorija
6Enzīmu katalizējamo procesu pašregulācijas iespējas. Izoenzīmi. Enzimopātijas.Lekcijas1.00auditorija
7Metabolisma kopējs raksturojums. Bioenerģētika. Katabolisma centrālie ceļi. Krebsa cikls.Lekcijas1.00auditorija
8Enzīmu aktivatori un inhibitoriNodarbības1.00laboratorija
9Lab.darbs: Ogļhidrātu un proteīnu gremošanas process. Seminārs: Uzturvielu hidrolīzes processNodarbības1.00laboratorija
10Ogļhidrātu metabolisms. Glikozes metabolisma glikolītiskais ceļš. GlikoneoģenēzeLekcijas1.00auditorija
11Ogļhidrātu metabolisms. Glikogena sintēze un noārdīšana. Glikozes metabolisma fosfopentožu ceļš; glikuronāta – ksilulozes ceļš.Lekcijas1.00auditorija
12Lab.darbs: Tauku hidrolīzes process. Žultsskābju lomu gremošanas procesā. Seminārs: Lipīdu hidrolīzes processNodarbības1.00laboratorija
13Seminārs: VitamīniNodarbības1.00laboratorija
14Lipīdu metabolisms. Lipolīze. Taukskābju oksidācija. KetonvielasLekcijas1.00auditorija
15Lipīdu metabolisms. Taukskābju biosintēze. Holesterola biosintēze.Lekcijas1.00auditorija
16Kolokvijs: EnzīmiNodarbības1.00laboratorija
17Bioenerģētika. OksidoreduktāzesNodarbības1.00laboratorija
18Lipīdu metabolisms. Glicerolfosfolipīdu un triacilglicerolu biosintēzeLekcijas1.00auditorija
19Aminoskābju metabolisms. Deaminēšana, pāraminēšana. Amonjaka avoti, tā pagaidu atindēšana un transports. Urīnvielas sintēze.Lekcijas1.00auditorija
20Ogļhidrātu metabolisms. PVS un laktāta pierādīšana.Nodarbības1.00laboratorija
21Seminārs: Ogļhidrātu metabolisms. Glikozes metabolisma neenerģētiskie izmantošanas ceļi.Nodarbības1.00laboratorija
22Aminoskābju metabolisms: Dekarboksilēšana – biogēno amīnu metabolismsLekcijas1.00auditorija
23Aminoskābju metabolisms: Aktīvā metionīna veidošanās un nozīme. Aktīvā sulfāta, holīna, adrenalīna, kreatīna veidošanās un nozīme.Lekcijas1.00auditorija
24Kontroldarbs: Glikozes metabolisms. Seminārs: Lipīdu metabolisms. Tauki kā enerģijas avots.Nodarbības1.00laboratorija
25Lipīdu metabolisms: KetonvielasNodarbības1.00laboratorija
26Prostētisko grupu metabolisms. Hormoni.Lekcijas1.00auditorija
27Kontroldarbs: Lipīdu metabolisms. Seminārs: Aminoskābju metabolisms. AminotransferāzesNodarbības1.00laboratorija
28Asins un urīna ķīmiskais sastāvs. Urīnvielas sintēze, procesa nozīme. Kreatīna sintēze, nozīme, kreatinīns.Nodarbības1.00laboratorija
29Patoloģiskās urīna sastāvdaļasNodarbības1.00laboratorija
30Kolokvijs: Ogļhidrātu, lipīdu, aminoskābju metabolisms.Nodarbības1.00laboratorija
31Hormoni.Nodarbības1.00laboratorija
32Nodarbības1.00laboratorija
33Nodarbības1.00laboratorija
34Nodarbības1.00laboratorija
35Nodarbības1.00laboratorija
36Nodarbības1.00laboratorija
37Nodarbības1.00laboratorija
38Nodarbības1.00laboratorija
39Nodarbības1.00laboratorija
40Nodarbības1.00laboratorija
41Nodarbības1.00laboratorija
42Nodarbības1.00laboratorija
43Nodarbības1.00laboratorija
44Nodarbības1.00laboratorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
- studentu darbs individuāls vai pāros – praktiskā darba izstrādē atbilstoši noteiktajām kursa tēmām; - patstāvīga atsevišķu teorētisko kursa tēmu apguve, izmantojot mācību grāmatas vai citus avotus, t.sk., zinātniskās publikācijas.
Vērtēšanas kritēriji:
- mutisko atbilžu kvalitāte uz praktisko nodarbību teorētiskajiem jautājumiem un aizpildīts rakstisks laboratorijas darba protokols ar atbildēm uz jautājumiem un secinājumiem; - kolokviji – apgūto teorētisko un praktisko zināšanu pārbaude, kurā tiek apliecināta mācību materiāla izpratne; - rakstveida teorētiska ieskaite ar atvērtiem jautājumiem.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Pēc sekmīgas studiju kursa apguves studējošais spēs: - pastāstīt par dzīvā organisma molekulu struktūru, īpašībām un funkcijām; - raksturot enzīmu darbību un funkcijas organismā; - aprakstīt ogļhidrātu, tauku un proteīnu metabolismu; - izskaidrot metabolisma bioķīmiskās regulācijas iespējas un integrāciju.
Prasmes:Students pratīs pamatot attiecīgo bioķīmisko metožu pielietojumu un būs ieguvis prasmes patstāvīgi veikt bioķīmiskās (klīniski diagnostikās) metodes, lai kvalitatīvi un kvantitatīvi noteiktu analītus bioloģiskajos materiālos (asinīs, urīnā) organisma funkciju izmeklēšanā. Students pratīs analizēt ar bioķīmiskām metodēm iegūtos datus, t.sk. paša iegūtos datus; spēs tos adekvāti apstrādāt un izdarīt izrietošus un pamatotus secinājumus par laboratoriski noteikto bioķīmisko analītu saistību ar organisma fizioloģisko procesu aktivitāti.
Kompetences:Students spēs pielietot iegūtās zināšanas par enzīmiem, ogļhidrātu, lipīdu un aminoskābju metabolismu, metabolisma procesu integrāciju un regulāciju tālāko profesionālās studiju programmas priekšmetu apguvē, spēs izmantot laboratorijas darbos iegūto prasmi - sagatavot un veikt eksperimentu, lietot attiecīgo aparatūru, novērtēt rezultātus - tālākā praktiskā vai zinātniskā darbā.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1R.K. Murray, D.K. Granner, P.A. Mayes, V.W. Rodwell. Harper's Biochemistry (28th edition by Appleton & Lange, Stamford, CT), 2010: 704.
2T.M. Devlin. Textbook of Biochemistry with Clinical Correlations (Wiley-Liss; 7th edition), 2010: 1240.
3R.A. Harvey, D.R. Ferrier. Lippincott's Illustrated Reviews: Biochemistry (Lippincott's Illustrated Reviews Series), 2010: 544.
Papildus literatūra
1V.Miķelsone. Bioķīmija (Jelgava, LLU) 2008: 197 lpp.
Citi informācijas avoti
1Raksti PubMed datu bāzes žurnālos.