Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Agrita Puzuka

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:3.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:28.08.2018
Par studiju kursu
Kursa kods:BUMK_024LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:4.00ECTS:6.00
Zinātnes nozare:BioloģijaMērķauditorija:Medicīnas pakalpojumi
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Agrita Puzuka
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Bioloģijas un mikrobioloģijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Juta Kroiča
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, bmkatrsu[pnkts]lv, bmkatrsu[pnkts]lv, +371 67061584
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)10Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas20
Nodarbības (numurs)10Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas20
Kopā kontaktstundas40
Nodarbības (skaits)10Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas20
Nodarbības (numurs)10Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas20
Kopā kontaktstundas40
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Nepieciešamas zināšanas vispārīgajā bioloģijā atbilstoši vidusskolas mācību programmai
Mērķis:
Nodrošināt studentiem teorētisko zināšanu bāzi bioloģijā, akcentējot tos bioloģijas aspektus, kas svarīgi sabiedrības speciālistam.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Bioloģija, tās izpētes sfēras. Dzīvības formu daudzveidība. Prokarioti. Eikarioti.Lekcijas1.00auditorija
2Šūna kā organisma pamatvienība. Eikariotu šūnas uzbūves elementi, to uzbūves īpatnības, funkcijas, patoloģija.Lekcijas1.00auditorija
3Ģenētiskās informācijas uzglabāšanas iespējas. DNS. Hromatīns. Hromosomas.Lekcijas1.00auditorija
4Molekulārās bioloģijas pamati. DNS replikācija. Gēnu ekspresija: transkripcija, translācija.Lekcijas1.00auditorija
5Šūnas cikls. Somatisko šūnu dalīšanās (mitoze). Šūnas cikla regulēšana. Šūnas nāve.Lekcijas1.00auditorija
6Dzimumšūnu dalīšanās (mejoze). Gametoģenēze (ooģenēze, spermatoģenēze). Šūnu dalīšanās traucējumi un cilvēka patoloģija.Lekcijas1.00auditorija
7Apaugļošanās bioloģiskais pamats. Embrionālās attīstības galvenie notikumi. Teratogēnu ietekme uz embriju attīstību.Lekcijas1.00auditorija
8Ģenētikas pamati. Mendeļa likumi. Mono-, di, poli-hibrīdiskā krustošana. Analizējošā krustošana. Alēlisko gēnu mijiedarbība.Lekcijas1.00auditorija
9Gēnu mijiedarbība. Nealēlisko gēnu mijiedarbības veidi. Gēnu saistība.Lekcijas1.00auditorija
10Pazīmju iedzimšanas tipi. Autosomālā iedzimšana. Ar dzimumu saistītā iedzimšana.Lekcijas1.00auditorija
11Mainība, tās ietekme uz indivīdu un populāciju. Gēnu, hromosomu, genoma mutācijas, to sekas.Lekcijas1.00auditorija
12Gēnu un vides loma pazīmju izcelsmē. Multifaktoriālais iedzimšanas tips.Lekcijas1.00auditorija
13Dabiskās izlases un gēnu dreifa ietekme uz populāciju. Populāciju ģenētika.Lekcijas1.00auditorija
14Ekoloģija. Ekoloģisko pētījumu pamatnozares un metodika. Limitējošie faktori.Lekcijas1.00auditorija
15Abiotiskie faktori – gaisma, temperatūra un mitrums.Lekcijas1.00auditorija
16Biomi, veidi, raksturojums.Lekcijas1.00auditorija
17Populācijas un biocenozes. Bioloģiskā daudzveidība.Lekcijas1.00auditorija
18Dabas aizsardzības pamatjautājumi.Lekcijas1.00auditorija
19Ārstniecības augi, to nozīme.Lekcijas1.00auditorija
20Indīgie augi un dzīvnieki LatvijāLekcijas1.00auditorija
21Mikroskops un mikroskopēšana. Iepazīšanās ar preparātu veidiem. Prokarioti un eikarioti.Nodarbības1.00auditorija
22Plazmātiskās membrānas īpašības. Augu un dzīvnieku šūnas osmotiskās īpašības (pagaidu preparāti).Nodarbības1.00auditorija
23Eikariotu šūnas uzbūve. Specializētās eikariotu šūnas (mikropreparāti). Grupu darbs: organoīda defekts - cēlonis cilvēka patoloģijai.Nodarbības1.00auditorija
24Šūnas kodols. Hromosomas. Metafāžu plāksnīšu analīze (mikropreparāti).Nodarbības1.00auditorija
25Grupu darba "Molekulārās bioloģijas pamats" prezentācijas. Praktiskais darbs: DNS izdalīšana no kivi.Nodarbības1.00auditorija
26Mitoze dzīvnieku un augu šūnās (mikropreparāti un shēmu analīze). Gametoģenēze (mikropreparāti un shēmu analīze).Nodarbības1.00auditorija
27Pārbaudes darbs (šūna)Nodarbības1.00auditorija
28Uzdevumu risināšana: Mendeļa ģenētika, gēnu mijiedarbība.Nodarbības1.00auditorija
29Uzdevumu risināšana: gēnu mijiedarbība, gēnu saistība.Nodarbības1.00auditorija
30Pazīmju iedzimšanas tipu analīze. Savas ģimenes ciltskoka sastādīšana un analīze.Nodarbības1.00auditorija
31 Gēnu, hromosomu, genoma mutācijas. Diskusija. Uzdevumu risināšana.Nodarbības1.00auditorija
32Multifaktoriālais iedzimšanas tips. Diskusija. Uzdevumu risināšana.Nodarbības1.00auditorija
33Populāciju ģenētika. Diskusija. Uzdevumu risināšana.Nodarbības1.00auditorija
34Pārbaudes darbs (ģenētika)Nodarbības1.00auditorija
35Ekoloģiskās problēmas. Situāciju analīze.Nodarbības1.00auditorija
36Organismu pielāgošanās abiotiskiem faktoriem. Diskusija. Prezentācijas.Nodarbības1.00auditorija
37Augu pielāgošanās ekoloģiskai nišai. Ekskursija uz botānisko dārzu.Nodarbības1.00auditorija
38Ārstniecības augi, to praktiskais pielietojums. Diskusija.Nodarbības1.00auditorija
39Studentu patstāvīgo darbu "Dabas aizsardzības konvencijas" prezentācijas un diskusijas.Nodarbības1.00auditorija
40Pārbaudes darbs (ekoloģija)Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
1. semestrī patstāvīgi jāsagatavo grupu darba „Ģenētiskās informācijas realizācijas procesi” prezentācija, pēc noteiktiem, iepriekš izrunātiem kritērijiem, jāizstrādā individuālais darbs „Manas dzimtas ciltskoks” un jāprezentē to nodarbībā, 2. semestrī - izmantojot zināšanas par multifaktoriālo iedszimšanas tipu, jāizanalizē vides un gēnu loma kādas multifaktoriālas pazīmes izcelsmē, un savi novērojumi jāprezentē nodarbībā, kā arī jāsagatavo grupu darba „Dabas aizsardzības konvenciju veidi un to nozīme” prezentāciju.
Vērtēšanas kritēriji:
Tiek vērtēta studentu līdzdalība nodarbībās un metodikas ievērošana laboratorijas darbos; iknedēļas teorētisko zināšanu pārbaude, prasme skaidrot praktiskajos darbos iegūtos rezultātus, izdarīt atbilstoši iegūtajiem rezultātiem secinājumus. Studentu zināšanas un prasmes tiek vērtētas kolokvijos 1. un 2. semestrī.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studiju kursa apguves rezultātā studenti iegūs izpratni par cilvēku kā vienotu sistēmu, šūnas kā dzīvo organismu pamatvienības uzbūvi, funkcijām un darbības traucējumiem, ģenētisko procesu lomu veselības saglabāšanā un slimību attīstībā, nelabvēlīgo vides faktoru ietekmi uz cilvēka organismu dažādos tā organizācijas līmeņos un ontoģenēzes etapos, dzīvo organismu nozīmi dabā un cilvēka dzīvē, dzīvo organismu mijiedarbību ar vidi, tai skaitā cilvēka mijiedarbību ar vidi, dabas aizsardzību, it īpaši Latvijā, Latvijas un pasaules vides problēmām.
Prasmes:Studiju kursa apguves rezultātā studenti iegūs iemaņas darbā ar gaismas mikroskopu un preparātu sagatavošanā mikroskopijai, kā arī vienkāršu ģenētisko varbūtību aprēķinu veikšanu, lai prognozētu iespējamo ģenētiskās patoloģijas pārmantojamības risku, izmantot ekoloģisko pamatpētījumu metodes praktiskajās nodarbībās lauku praksē.
Kompetences:Kursa apguves rezultātā studenti iegūs pamatzināšanas par cilvēku kā bioloģisku būtni un izpratni par cilvēka vietu dzīvajā dabā un saikni ar to.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Madeira S. Bioloģija I, II un III daļa, Zvaigzne ABC, 1998.
Papildus literatūra
1Krumiņa A., Baumanis V. Eikariotu šūnu bioloģija, RSU izdevniecība, 2015
2Evans, Joanne, DPhil. Cell Biology and Genetics. 2008.