Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Madara Kreile

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:4.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:17.03.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:BUMK_026LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Bioloģija; ĢenētikaMērķauditorija:Rehabilitācija
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Madara Kreile
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Bioloģijas un mikrobioloģijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Juta Kroiča
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, bmkatrsu[pnkts]lv, +371 67061584
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)8Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas16
Nodarbības (numurs)8Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas16
Kopā kontaktstundas32
Nepilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)8Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas16
Nodarbības (numurs)8Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas16
Kopā kontaktstundas32
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Bioloģijā, ķīmijā vidusskolas līmenī.
Mērķis:
Iegūt zināšanas par cilvēku kā vienotu sistēmu; par ģenētisko procesu lomu veselības saglabāšanā un homeostāzes nodrošināšanā; par procesu nozīmību šūnas līmenī, no kura ir atkarīga organisma funkcionēšana kopumā; sagatavot studentus citu kursu apguvei.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Cilvēka bioloģijas priekšmets. Dzīvības formu daudzveidība. Dzīvo organismu šūnas uzbūve. Šūnu teorija. Prokarioti, eikarioti. Bioloģiskās membrānas. Plazmatiskās membrānas struktūra, funkcijas. Vielu transports cauri membrānai. Šūnu komunikācija. Membrānu defekti kā cilvēka slimību cēlonis.Lekcijas1.00auditorija
2Citoplazma, tās sastāvdaļas. Hialoplazma. Ieslēgumi. Organoīdi, to uzbūve un funkcijas. Organoīdu struktūras un funkciju traucējumi – organisma patoloģiju cēlonis.Lekcijas1.00auditorija
3Šūnas kodols, tā sastāvdaļas. Hromatīna veidi. Hromosomas. Cilvēka kariotips. Šūnas dzīves cikls, tā regulācija un kontrole. Šūnas dalīšanās veidi. Mitoze. Šūnu dalīšanās traucējumi. Šūnu nāve.Lekcijas1.00auditorija
4Mejoze. Gametoģenēze. Gametoģenēzes traucējumi. Apaugļošanās un implantācija.Lekcijas1.00auditorija
5Iedzimtības molekulārais pamats. Nukleīnskābes, to uzbūve, funkcijas. Gēns kā hereditātes pamatvienība. Cilvēka genoma raksturojums. DNS replikācija. Transkripcija. Translācija. Ģenētiskais kods.Lekcijas1.00auditorija
6Cilvēka ģenētika. Ģenētikas metodes. Pazīmju iedzimšanas galvenās likumsakarības. Mendelējošas pazīmes. Pazīmju iedzimšanas galvenās likumsakarības. Gēnu mijiedarbības veidi, to nozīme cilvēka ģenētikā. Gēnu saistība.Lekcijas1.00auditorija
7Pazīmju iedzimšanas galvenie tipi. Dažādu iedzimšanas tipu analīze. Monogēnie iedzimšanas tipi. Cilvēka pazīmes, iedzimtās anomālijas piemēri. Multifaktoriālais iedzimšanas tips. Mitohondriālais iedzimšanas tips. Ģenētiskās patoloģijas nozīmīgums klīniskā praksē.Lekcijas1.00auditorija
8Mainība. Fenotipiskā un genotipiskā mainība. Mutācijas, to veidi. Hromosomu struktūras un skaita izmaiņas, to klīniskās sekas.Lekcijas1.00auditorija
9Gaismas mikroskopa uzbūve, darbs ar to. Dzīvo organismu daudzveidība. Prokarioti. Eikarioti. Mikropreparātu analīze.Nodarbības1.00auditorija
10Transports caur plazmatisko membrānu. Laboratorijas darbs: šūnas osmotiskās īpašības.Nodarbības1.00auditorija
11Šūnas kodola uzbūve. Šūnu dalīšanās veidi. Mitoze. Amitoze. Šūnu nāve. Mikropreparātu analīze.Nodarbības1.00auditorija
12Šūnu dalīšanās veidi. Mejoze. Gametoģenēze. Mikropreparātu analīze. Interaktīvie uzdevumi.Nodarbības1.00auditorija
13Kolokvijs: šūnu bioloģijā. Hereditātes molekulārais pamats. Nukleīnskābes. DNS replikācija. Transkripcija, translācija. Ģenētiskais kods. Klīnisko gadījumu uzdevumi.Nodarbības1.00auditorija
14Dominants un recesīvs pārmantošanās veids, uzdevumi, kas balstīti uz Mendeļa likumiem un gēnu saistību.Nodarbības1.00auditorija
15Ciltskoku analīze. Ar iedzimšanas tipiem saistītie klīniski-ģenētiskie uzdevumi.Nodarbības1.00auditorija
16Kolokvijs: ģenētikā. Mājas darbs: ciltskoku analizēšanas prezentācijas.Nodarbības1.00auditorija
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Cilvēka bioloģijas priekšmets. Dzīvības formu daudzveidība. Dzīvo organismu šūnas uzbūve. Šūnu teorija. Prokarioti, eikarioti. Bioloģiskās membrānas. Plazmatiskās membrānas struktūra, funkcijas. Vielu transports cauri membrānai. Šūnu komunikācija. Membrānu defekti kā cilvēka slimību cēlonis.Lekcijas1.00auditorija
2Citoplazma, tās sastāvdaļas. Hialoplazma. Ieslēgumi. Organoīdi, to uzbūve un funkcijas. Organoīdu struktūras un funkciju traucējumi – organisma patoloģiju cēlonis.Lekcijas1.00auditorija
3Šūnas kodols, tā sastāvdaļas. Hromatīna veidi. Hromosomas. Cilvēka kariotips. Šūnas dzīves cikls, tā regulācija un kontrole. Šūnas dalīšanās veidi. Mitoze. Šūnu dalīšanās traucējumi. Šūnu nāve.Lekcijas1.00auditorija
4Mejoze. Gametoģenēze. Gametoģenēzes traucējumi. Apaugļošanās un implantācija.Lekcijas1.00auditorija
5Iedzimtības molekulārais pamats. Nukleīnskābes, to uzbūve, funkcijas. Gēns kā hereditātes pamatvienība. Cilvēka genoma raksturojums. DNS replikācija. Transkripcija. Translācija. Ģenētiskais kods.Lekcijas1.00auditorija
6Cilvēka ģenētika. Ģenētikas metodes. Pazīmju iedzimšanas galvenās likumsakarības. Mendelējošas pazīmes. Pazīmju iedzimšanas galvenās likumsakarības. Gēnu mijiedarbības veidi, to nozīme cilvēka ģenētikā. Gēnu saistība.Lekcijas1.00auditorija
7Pazīmju iedzimšanas galvenie tipi. Dažādu iedzimšanas tipu analīze. Monogēnie iedzimšanas tipi. Cilvēka pazīmes, iedzimtās anomālijas piemēri. Multifaktoriālais iedzimšanas tips. Mitohondriālais iedzimšanas tips. Ģenētiskās patoloģijas nozīmīgums klīniskā praksē.Lekcijas1.00auditorija
8Mainība. Fenotipiskā un genotipiskā mainība. Mutācijas, to veidi. Hromosomu struktūras un skaita izmaiņas, to klīniskās sekas.Lekcijas1.00auditorija
9Gaismas mikroskopa uzbūve, darbs ar to. Dzīvo organismu daudzveidība. Prokarioti. Eikarioti. Mikropreparātu analīze.Nodarbības1.00auditorija
10Transports caur plazmatisko membrānu. Laboratorijas darbs: šūnas osmotiskās īpašības.Nodarbības1.00auditorija
11Šūnas kodola uzbūve. Šūnu dalīšanās veidi. Mitoze. Amitoze. Šūnu nāve. Mikropreparātu analīze.Nodarbības1.00auditorija
12Šūnu dalīšanās veidi. Mejoze. Gametoģenēze. Mikropreparātu analīze. Interaktīvie uzdevumi.Nodarbības1.00auditorija
13Kolokvijs: šūnu bioloģijā. Hereditātes molekulārais pamats. Nukleīnskābes. DNS replikācija. Transkripcija, translācija. Ģenētiskais kods. Klīnisko gadījumu uzdevumi.Nodarbības1.00auditorija
14Dominants un recesīvs pārmantošanās veids, uzdevumi, kas balstīti uz Mendeļa likumiem un gēnu saistību.Nodarbības1.00auditorija
15Ciltskoku analīze. Ar iedzimšanas tipiem saistītie klīniski-ģenētiskie uzdevumi.Nodarbības1.00auditorija
16Kolokvijs: ģenētikā. Mājas darbs: ciltskoku analizēšanas prezentācijas.Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Nodarbībās tiek apskatīts būtiskāko lekcijās aplūkoto teorijas tēmu praktiskais pielietojums. Katrā nodarbībā izpildītās aktivitātes (mikropreparātu zīmējumi, secinājumu formulējums, ģenētikas uzdevumu risināšana, prezentācija utt.) tiek novērtētas ar atzīmi.
Vērtēšanas kritēriji:
Ja apmeklētas visas lekcijas, kontroldarbu un praktisko nodarbību vidējā atzīme ir ≥ 8, tad eksāmens nav jāliek, un šī atzīme tiek ierakstīta e-sekmēs. Ja vērtējums ir
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studiju kursa apguves rezultātā studenti iegūs pamatzināšanas par bioloģisko procesu likumsakarībām un patoloģiju ģenēzi.
Prasmes:Studiju kursa apguves rezultātā studenti apgūs prasmi strādāt ar mikroskopu, analizēt un parakstīt novērojumus, kā arī risināt ģenētikas uzdevumus.
Kompetences:Studiju kursa apguves rezultātā studenti iemācās analizēt situācijas medicīniskajā ģenētikā. Novērtē organoīdu nozīmīgumu audu, orgānu un organisma funkcionēšanā.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1S. Madera. -Bioloģija. I, II un III daļa, R, Zvaigzne ABC, 1998
2T. D. Pollard, W. C. Earnshaw - Cell biology, 2nd edition, Saunders, Elsevier, USA, 2008 B. Alberts et al. -Molecular biology of the cell, 5th edition, Garland Science, NY&London, 2008 V. Zalcmane, P. D. Turnpenny, S. Ellard - Emery's elements of medical genetics, 12th edition, Elsevier, Churchill Livingstone, 2005.
3R. L. Nussbaum, R. R. McInnes, H. F. Willard - Thompson & Thompson. Genetics in Medicine, 7th edition, Saunders, 2007
Papildus literatūra
1V. Groma. -Šūnas ultrastruktūra, R, Rīgas Stradiņa Universitāte, 2001
2T. Strachan, A. P. Read - Human molecular genetics, Garland Science, 3rd edition, 2004
Citi informācijas avoti
1www.ncbi.nlm.nih.gov