Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Karina Palkova

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:7.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:31.01.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:JF_117LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Tiesību zinātneMērķauditorija:Tiesību zinātne
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Karina Palkova
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Juridiskā fakultāte
Struktūrvienības vadītājs:Andrejs Vilks
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, jfatrsu[pnkts]lv, +371 67409218
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)6Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas12
Nodarbības (numurs)4Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas8
Kopā kontaktstundas20
Nepilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)4Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas8
Nodarbības (numurs)2Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas4
Kopā kontaktstundas12
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Medicīnas tiesības, Cilvēktiesības, Krimināltiesības, Civiltiesības.
Mērķis:
Veicināt maģistrantu zināšanu paplašināšanu par aktuālajām tiesiskajām problēmām biomedicīnā. Iepazīstināt maģistrantus ar biomedicīniskās prakses tiesisko nodrošinājumu un problēmu risinājumiem.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ievads: Biomedicīnas tiesību raksturojums, pamatprincipi, attīstības tendences. Biomedicīnas tiesības un ētika.Lekcijas1.00auditorija
2Cilvēka bioloģiskās tiesības un brīvība mūsdienās. Medicīnas un bioloģijas mijiedarbība un mūsdienu tiesiskās problēmas.Lekcijas1.00auditorija
3Cilvēka dzīves sākums un nogale. Tiesiskās problēmas.Lekcijas1.00auditorija
4Biomedicīnas attīstība, tiesiskie izaicinājumi. Biomedicīna un cilvēktiesības. Tiesu prakse, situāciju analīze.Nodarbības1.00auditorija
5Biotehnoloģiju izmantošana cilvēka dzīves sākumā: tiesiskā problemātika.Nodarbības1.00auditorija
6Dzimuma maiņas tiesiskie aspekti.Lekcijas1.00auditorija
7Transplantācijas tiesiskie aspekti.Lekcijas1.00auditorija
8Atteikšanās no ārstniecības problemātika cilvēka dzīves nogalē. Eitanāzijas tiesiskās problēmas.Lekcijas1.00auditorija
9Mākslīgais intelekts un roboti biomedicīnā, ar to saistīta problemātika.Nodarbības1.00auditorija
10Personas datu aizsardzība biomedicīnā.Nodarbības1.00auditorija
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ievads: Biomedicīnas tiesību raksturojums, pamatprincipi, attīstības tendences. Biomedicīnas tiesības un ētika.Lekcijas1.00auditorija
2Cilvēka bioloģiskās tiesības un brīvība mūsdienās. Medicīnas un bioloģijas mijiedarbība un mūsdienu tiesiskās problēmas.Lekcijas1.00auditorija
3Cilvēka dzīves sākums un nogale. Tiesiskās problēmas.Lekcijas0.50auditorija
4Biomedicīnas attīstība, tiesiskie izaicinājumi. Biomedicīna un cilvēktiesības. Tiesu prakse, situāciju analīze.Nodarbības0.50auditorija
5Biotehnoloģiju izmantošana cilvēka dzīves sākumā: tiesiskā problemātika.Nodarbības0.50auditorija
6Dzimuma maiņas tiesiskie aspekti.Lekcijas0.50auditorija
7Transplantācijas tiesiskie aspekti.Lekcijas0.50auditorija
8Atteikšanās no ārstniecības problemātika cilvēka dzīves nogalē. Eitanāzijas tiesiskās problēmas.Lekcijas0.50auditorija
9Mākslīgais intelekts un roboti biomedicīnā, ar to saistīta problemātika.Nodarbības0.50auditorija
10Personas datu aizsardzība biomedicīnā.Nodarbības0.50auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Kursā iesniedzami divi patstāvīgie darbi, viens no tiem ir iesniedzams un prezentējams ceturtajā seminārā (informācija par pārbaudījuma saturu tiks pievienota ceturtajam semināram instrukcijas veidā, darbu tēmas un arī apraksti tiks norādīti instrukcijā) un otrs ir kursa noslēguma darbs.
Vērtēšanas kritēriji:
Vērtējums tiek izlikts, aprēķinot vidējo vērtējumu no ceturtā semināra vērtējuma un kursa noslēguma darba, kā arī eksāmena atzīmes.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studējošie pārzina biomedicīnas tiesību pamatus. Spēj veikt gan attiecīgu darbu, gan arī darbu pētniecību, tālāku mācīšanos sarežģītos un neprognozējamos apstākļos konkrētas tēmas ietvaros, kā arī nepieciešamības gadījumā tos pārveidot, lietojot jaunas un nestandarta pieejas. Spēj argumentēti pamatot, izskaidrot un piedalīties diskusijās, kā arī sniegt atzinumus par sarežģītiem vai sistēmiskiem jautājumiem biomedicīnas tiesisko problēmjautājumu jomā, par profesionālās jomas aspektiem gan ar speciālistiem, gan ar nespeciālistiem. Papildus, studējošie spēj patstāvīgi sekot jauninājumiem attiecīgajā tiesību nozarē, lai risinātu profesionālā rakstura jautājumus vai veiktu pētījumu. Spēj radoši un konstruktīvi analizēt sociāli tiesiskos procesus, diskutēt un pamatot savu viedokli.
Prasmes:Studējošie prot piemērot spēkā esošo tiesisko regulējumu biomedicīnas tiesību problēmjautājumu risināšanai un identificēt problemātiku, kas saistīta ar nacionālā un starptautiskā regulējuma nepilnībām. Studējošie prot izmantot dažādas stratēģijas, lai analizētu biomedicīnas tiesību pamata un problēmjautājumus, kā arī prot izstrādāt motivētus priekšlikumus biomedicīnas tiesību problēmjautājumu risināšanai.
Kompetences:Sekmīgi apgūstot kursu, studējošie spēj patstāvīgi analizēt biomedicīnas tiesību problēmjautājumus.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Mark L Flear et al. European Law and New Health Technologies, OUP 2013. RSU: Informācijas centrs
2Autoru kolektīvs S. Ašnevicas-Slokenbergas zinātniskajā redakcijā. Medicīnas tiesības. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2015. RSU:Brīvpieejas abonements RSU:Filiāle-Anniņmuižas b. RSU:Informācijas centrs
3Konvencija par cilvēktiesību un cieņas aizsardzību bioloģijā un medicīnā - Konvencija par cilvēktiesībām un biomedicīnu (Ovjedo konvencija)
4Pacientu tiesību likums
5Eiropas Savienības Pamattiesību harta
6Eiropas Padomes Konvencijas par cilvēktiesībām un biomedicīnu Papildprotokols par biomedicīnas pētījumiem
7Ārstniecības likums
8Seksuālās un reproduktīvās veselības likums
9Likums „Par miruša cilvēka aizsardzību un cilvēka audu un orgānu izmantošanu medicīnā”
10Nirnbergas kodekss
11Universal Declaration of Human Rights
12The experience of the EU court of HR with the ECHR end Biomedicine
13EU Civil Law rules on Robotics
14Leiden University Report Biomedicine Final - Coe - Council of Europe
15The Rights of Children in Biomedicine
16Seksuālās un reproduktīvās veselības likums
17Health-related issues in the case-law of the European Court of Human Rights
Papildus literatūra
1ECT nolēmumi bioētikas jomā. Apkopojuma veidā pieejami internetā.
2UNESCO Vispārējā bioētikas un cilvēktiesību deklarācija
3Eiropas Padomes Rekomendācija Rec(2006)4 par pētījumiem ar cilvēka izcelsmes bioloģisko materiālu
4Cilvēka genoma izpētes likums
5Latvijas ārstu ētikas kodekss (1995, papildināts 1998)
6Medical and HealthCare Robotics
7Bioethics and the case-law of the Court
Citi informācijas avoti
1Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencija
2Fizisko personu datu apstrādes likums
3Pasaules Medicīnas Asociācijas Helsinku deklarācija