Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:3 / 4.5
Kursa vadītājs:Renāte Cāne
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Tirgzinības un reklāma
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Ekonomika

Mērķis

Sniegt zināšanas un attīstīt kompetences par komunikācijas būtību un veidiem, organizācijas (uzņēmuma, iestādes) iekšējo un ārējo komunikāciju, tās veidošanas un vadīšanas principiem biznesā, par ētikas pamatnostādnēm, kas nosaka komunikāciju biznesā starp personām, organizācijām un sabiedrībā kopumā. Kursa apguve palīdz studentiem iegūt zināšanas un praktiskas iemaņas ētiskas biznesa komunikācijas veidošanā un vadīšanā uzņēmumos.

Priekšzināšanas

Biznesa vides, organizāciju vadības un komunikācijas teorijas pamati.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studējošie izprot mūsdienu lietišķās komunikācijas procesu, tā likumsakarības un ietekmi uz organizācijas darbību, pārzina organizācijas iekšējās un ārējās komunikācijas veidošanas un vadīšanas principus un metodes, izprot ētikas pamatnostādnes, individuālās un profesionālās ētikas principus un ētisko standartu ievērošanas nepieciešamību biznesa vidē.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā studējošie spēs izmantot teorētiskās zināšanas par biznesa komunikāciju un ētiku, veicot biznesa vides analīzi, pratīs izvērtēt un noteikt atbilstošas metodes iekšējās un ārējās komunikācijas īstenošanai organizācijā, spēs kritiski izvērtēt uzņēmējdarbības situācijas no biznesa ētikas viedokļa, identificēt un analizēt problēmas, ko izraisa ētisko principu neievērošana biznesā un biznesa komunikācijā.

Kompetences

Studiju kursa apguves rezultātā studējošie spēs analizēt un interpretēt organizācijas iekšējās un ārējās komunikācijas kodus, kanālus un instrumentus, noteikt komunikācijas un ētiskas darbības uzlabošanas virzienus organizācijā, novērtēt profesionālo saskarsmi no ētikas viedokļa un veidot to saskaņā ar individuālās un profesionālās ētikas principiem.

Plānojums

Plānošanas periods:2022. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Starptautiskais bizness un ilgtspējīga ekonomika, SBIE2BakalaursObligāts
Starptautiskais mārketings un reklāma, MR2BakalaursObligāts