Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Dzintra Kažoka

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:20.08.2018
Par studiju kursu
Kursa kods:MK_025LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:3.00ECTS:4.50
Zinātnes nozare:Medicīna; AnatomijaMērķauditorija:Ārstniecība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Dzintra Kažoka
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Morfoloģijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Māra Pilmane
Kontaktinformācija:Rīga, Kronvalda bulvāris 9, aaiakatrsu[pnkts]lv, aaiakatrsu[pnkts]lv, +371 67061551
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)6Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas12
Nodarbības (numurs)16Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)3Kopā nodarbību kontaktstundas48
Kopā kontaktstundas60
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
1. studiju gadā apgūtais anatomijas kurss atbilstoši programmai.
Mērķis:
Sniegt studentiem fundamentālas zināšanas par cilvēka ķermeņa uzbūvi, orgānu sistēmām un to funkcijām pēc sistemātiskās anatomijas principa, nostiprinot apgūtās teorētiskās, zināšanas preparējot.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Vispārējs cirkulācijas sistēmas raksturojums. Sirds un asinsvadu sistēmas uzbūves principi. Asinsvadu anatomiskais iedalījums.Lekcijas1.00auditorija
2Mazā asinsrites loka asinsvadi. Aorta, tās daļas. Augšupejošā aorta. Sirds asinsvadi. Aortas loks, tā topogrāfija, zari. Kopējā un ārējā miegartērija, tās topogrāfija, zari un apasiņojamie rajoni.Nodarbības1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
3Iekšējā miegartērija, tās gaita, zari un apasiņojamie rajoni.Nodarbības1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
4Zematslēgas artērija, tās topogrāfija, zari un apasiņojamie rajoni. Galvas un kakla orgānu arteriālā asinsapgāde.Nodarbības1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
5Augšējās ekstremitātes artērijas, to gaita, zari, apasiņojamie rajoni. Augšējās ekstremitātes kaulu, locītavu un muskuļu apasiņošana.Nodarbības1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
6Krūšu un vēdera aorta, to topogrāfija, zari, apasiņojamie rajoni. Krūšu un vēdera dobuma orgānu apasiņošana.Nodarbības1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
7Cilvēka ķermeņa venozās sistēmas; venozo asiņu atteces principi. Asinsvadu anastomožu veidi un nozīme cirkulācijā. Porto-cavālo anastomožu klīniskais raksturojums.Lekcijas1.00auditorija
8Kopējā, ārējā un iekšējā iegurņa artērija: to gaita, zari, apasiņojamie rajoni. Mazā iegurņa orgānu arteriālā asinsapgāde. Apakšējās ekstremitātes artērijas, to gaita, zari, apasiņojamie rajoni. Apakšējās ekstremitātes kaulu, locītavu un muskuļu apasiņošana.Nodarbības1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
9Galvas un kakla vēnas. Venozā attece no galvas un kakla orgāniem.Nodarbības1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
10Augšējās dobās vēnas sistēma. Krūšu dobuma vēnas. Augšējās ekstremitātes vēnas. Apakšējās ekstremitātes vēnas. Iegurņa vēnas.Nodarbības1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
11Apakšējās dobās vēnas sistēma. Apakšējās dobās vēnas veidošanās, topogrāfija, pietekas. Vārtu vēna un vārtu vēnas sistēma. Venozā attece no krūšu, vēdera un mazā iegurņa dobuma sienām un orgāniem. Venozo sistēmu anastomozes.Nodarbības1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
12Limfātiskās sistēmas funkcijas, iedalījums un uzbūves principi.Lekcijas1.00auditorija
13Limfātiskā sistēma. Kolokvijs par orgānu apasiņošanu un asinsvadiem.Nodarbības1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
14Muguras smadzeņu nervi. Kakla un pleca pinums: veidošanās, topogrāfija, zari, inervējamie apvidi.Nodarbības1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
15Starpribu nervi, jostas pinums, krustu pinums: veidošanās, topogrāfija, zari, inervējamie apvidi. Locītavu, skeleta muskuļu un ķermeņa ādas inervācija.Nodarbības1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
16I – VII galvas smadzeņu nervu pāris.Nodarbības1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
17Autonomās nervu sistēmas iedalījums un augstākie centri. Parasimpātiskās nervu sistēmas uzbūve.Lekcijas1.00auditorija
18VIII – XII galvas smadzeņu nervu pāris. Galvas un kakla daļas orgānu inervācija.Nodarbības1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
19Simpātiskās nervu sistēmas uzbūve. Lielākie autonomās nervu sistēmas pinumi un orgānu inervācijas principi.Lekcijas1.00auditorija
20Autonomā nervu sistēma.Nodarbības1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
21Iekšējās sekrēcijas dziedzeri, to attīstības pamatprincipi un anatomiskās uzbūves klīniskā nozīme. Krūts dziedzera uzbūve.Lekcijas1.00auditorija
22Kolokvijs par muguras, galvas smadzeņu nerviem un orgānu inervāciju. 3. semestra beigas.Nodarbības1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Darbs ar studiju materiāliem, mācību literatūru, e-studiju vidi, anatomijas Web resursiem, licencētām mācību programmām, CD un DVD.
Vērtēšanas kritēriji:
Lekciju un nodarbību apmeklējums; darbs ar mācību materiāliem un literatūru; mutiska, rakstiska un praktiska zināšanu kontrole nodarbību laikā; piedalīšanās grupu darbos un grupu darbu prezentācijās; preparēšanas tehnikas pielietojums un pareiza materiāla sagatavošana. Pārbaudes metode: 3. semestra beigās eksāmens (E)
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studiju kursa apguves rezultātā studenti spēs formulēt cilvēka vietu organismu klasifikācijas sistēmā, izklāstīt organisma uzbūves pamatprincipus; spēs aprakstīt cilvēka ķermeņa orgānu sistēmu uzbūvi, orgānu novietojumu, funkcijas, savstarpējās likumsakarības, apasiņošanu un inervāciju; spēs definēt anatomijas pamatjēdzienus un terminus latviešu un latīņu valodās; varēs parādīt svarīgāko jēdzienu un likumsakarību izpratni.
Prasmes:Studiju kursa apguves rezultātā studenti varēs izskaidrot un parādīt skeleta kaulus un to veidojumus, locītavas, muskuļus, galvenos asinsvadus un nervus, iekšējos orgānus, to daļas un maņu orgānus uz anatomijas praktiskajās nodarbībās lietotiem mācību līdzekļiem, pielietojot atbilstošus anatomijas pamatjēdzienus un terminus latviešu un latīņu valodās; studenti spēs iegūt, vērtēt, apkopot un salīdzināt informāciju no dažādiem literatūras un specifiskiem informācijas avotiem; attīstīs prasmi uzdot konkrētus jautājumus vai meklēs atbildes par cilvēka ķermeņa uzbūvi, attīstot prasmi izteikt savu viedokli, to argumentēt un papildināt; veiks darbu individuāli vai komandā; veidos dialogu un iekļausies diskusijās; spēs pielietot preparēšanas tehniku un veiks pareizu materiāla sagatavošanu; atpazīs atpreparētās anatomiskās struktūras; spēs atšķirt klasisko struktūru novietojumu no normas variantiem; interpretēs un izskaidros iegūtos rezultātus, formulēs secinājumus un iepazīstinās citus ar iegūtajiem rezultātiem (rakstos, mutvārdos).
Kompetences:Studenti spēs izmantot iegūtās teorētiskās un praktiskās zināšanas, prasmīgi izskaidrojot un demonstrējot dažādas anatomiskās struktūras dabīgajos preparātos un uzskates līdzekļos.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Cilvēka kaulu un muskuļu sistēma. Metodiskās rekomendācijas Medicīnas fakultātes un Rehabilitācijas fakultātes studentiem – Rīga: RSU, 2009. – 112 lpp.
2Sirds un iekšējo orgānu sistēmas. Metodiskās rekomendācijas anatomijā Medicīnas fakultātes I un II kursa studentiem – 2., atkārt. un pārstrād. izd., Rīga: RSU, 2010. – 121 lpp.
3Centrālā nervu sistēma, perifērā nervu sistēma un angioloģija. Metodiskās rekomendācijas MF I un II kursa studentiem – 2. izdevums, Rīga: [AML/RSU], 2004. – 207 lpp.
4Билич, Г.Л. Анатомия человека: атлас: в 3-х т.т. / Г.Л. Билич, В.А. Крыжановский. - М.: ГЭОТАР-Медиа. - Т. 1: Опорно-двигательный аппарат. Остеология. Синдесмология. Миология. – 2014. - 800 с.
5Билич, Г.Л. Анатомия человека: атлас: в 3-х т.т. / Г.Л. Билич, В.А. Крыжановский. - М.: ГЭОТАР-Медиа. - Т. 2: Внутренние органы. - 2014. - 824 с.
6Билич, Г.Л. Анатомия человека: атлас: в 3-х т.т. / Г.Л. Билич, В.А. Крыжановский. - М.: ГЭОТАР-Медиа. - Т. 3: Нервная система. - 2013. - 792 с.
7Даубер В. Карманный атлас анатомии человека. Разработка Хайнца Фениша. - 5-ое издание, Издательство Диля, 2010. - 576 с.
8Привес М.Г. Анатомия человека: учеб. / М.Г. Привес, Н.К. Лысенков, В.И. Бушкович. – 12-е изд., перераб. и доп. - СПб.: Изд. дом СПбМАПО, 2014. – 724 с.
9Сапин, М.Р. Анатомия человека: учебник в 2-х т.т. / М.Р. Сапин, Д.Б. Никитюк, В.Н. Николенко, С.В. Чава; под ред. М.Р. Сапина. - М.: ГЭОТАР-Медиа. - Т.1. - 2015. - 528 с.
10Сапин, М.Р. Анатомия человека: учебник в 2-х т.т. / М.Р. Сапин, Д.Б. Никитюк, В.Н. Николенко, С.В. Чава; под ред. М.Р. Сапина. - М.: ГЭОТАР-Медиа. - Т. 2. - 2015.- 456 с.
11Синельников, Р.Д. Атлас анатомии человека: учеб. пособие: в 4 т. / Р.Д. Синельников, Я.Р. Синельников, А.Я. Синельников. - М.: Новая волна, 2016. - Т. 1: Учение о костях, соединении костей и мышцах. - 348 с.
12Синельников, Р.Д. Атлас анатомии человека: учеб. пособие: в 4 т. / Р.Д. Синельников, Я.Р. Синельников, А.Я. Синельников. - М.: Новая волна, 2016. - Т. 2: Учение о внутренностях и эндокринных железах. - 248 с.
13Синельников, Р.Д. Атлас анатомии человека: учеб. пособие: в 4 т. / Р.Д. Синельников, Я.Р. Синельников, А.Я. Синельников. - М.: Новая волна, 2017. - Т. 3: Учение о сосудах и лимфоидных органах. - 216 с.
14Синельников, Р.Д. Атлас анатомии человека: учеб. пособие: в 4 т. / Р.Д. Синельников, Я.Р. Синельников, А.Я. Синельников. - М.: Новая волна, 2017. - Т. 4: Учение о нервной системе и органах чувств. - 312 с.
15Paulsen F., Waschke J. Sobotta Atlas of Anatomy, Package, 16th ed., English/Latin: Musculoskeletal System; Internal Organs; Head, Neck and Neuroanatomy; Muscles Tables. 16th Revised edition, Elsevier Health Sciences, 2018, 1376 p.
16Pilmane M., Pļaviņa L., Kavak V. Embryology and anatomy for health sciences. - Rīga, RSU, 2016, 511 p.
17Schulte E., Gilroy A.M., Schuenke M., MacPherson B.R., Schumacher U. Atlas of Anatomy. - 3e Latin 3rd New edition, Thieme Medical Publishers Inc, 2017, 760 p.
Papildus literatūra
1Agur M.R., Dalley A.F. Grant`s Atlas of Anatomy. - Lippincott Williams and Wilkins, 14th edition, 2016, 869 p.
2Detton A. J. Grant`s Dissector. – Lippincott Williams and Wilkins, 2016, 320 p.
3Moore K., Agur A.M.R., Dalley A.F. Clinically Oriented Anatomy. – Lippincott Williams and Wilkins, 8th international edition, 2017, 1168 p.
4Netter F. H. Atlas of Human Anatomy. 7th Revised edition, Elsevier - Health Sciences Division, 2018, 672 p.
5Olinger A.B. Human Gross Anatomy. – Lippincott Williams and Wilkins, 2015, 644 p.
6Rohen J. W., Yokochi C., Lutjen-Drecoll E. Anatomy: A photographic atlas. – Lippincott Williams and Wilkins, 8th edition, 2015, 560 p.
7Standring S. Gray`s anatomy: the anatomical basis of clinical practice. – 41st edition, Elsevier, 2015, 1584 p.
Citi informācijas avoti
1Anatomijas e-studijas, web resursi, licensētas mācību programmas, CD un DVD.
23D virtuālās desekcijas galds „Anatomage”.