Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Erika Nagle

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:16.08.2018
Par studiju kursu
Kursa kods:BUMK_031LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Bioloģija; ĢenētikaMērķauditorija:Sociālā labklājība un sociālais darbs
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Erika Nagle
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Bioloģijas un mikrobioloģijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Juta Kroiča
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, bmkatrsu[pnkts]lv, bmkatrsu[pnkts]lv, +371 67061584
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)6Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas12
Nodarbības (numurs)6Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas12
Kopā kontaktstundas24
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Zināšanas par cilvēka un vides mijiedarbību ar citām dzīvām būtnēm, dzīvo organismu daudzveidību, eikariotu šūnas uzbūvi un funkcijām, šūnu dalīšanās veidiem: mitozi, mejozi un priekšzināšanas par iedzimtību, mainību, un pazīmju pārmantošanas tipiem.
Mērķis:
Pilnveidot izpratni par cilvēka ģenētiskās daudzveidības nozīmi sabiedrības komunikācijas procesos, kā arī veicināt tolerantu attieksmi pret cilvēkiem ar uzvedības pārmaiņām.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Cilvēka ģenētikas pamatprincipi. Cilvēka genoma organizācija.Lekcijas1.00auditorija
2Gēni un vide. Vides faktoru loma genoma funkcionēšanā, vides faktoru radītās genoma pārmaiņasLekcijas1.00auditorija
3Ģenētiskās slimības, kurām raksturīgas uzvedības pārmaiņas.Lekcijas2.00auditorija
4Autiskā spektra slimības, disleksija, Tureta sindroms. Hiperaktivitātes sindroms. Dopamīna un serotonīna sistēmas gēnu loma antisociālas uzvedības etioloģijā.Lekcijas2.00auditorija
5Klasiskās ģenētikas likumsakarību praktiskais pielietojums.Nodarbības1.00laboratorija
6Gēnu mijiedarbība. Asinsgrupu iedzimšanas likumības.Nodarbības1.00laboratorija
7DNS izdalīšana un šķirošana, PCR, DNS sekvenēšana. Metožu demonstrējums.Nodarbības2.00laboratorija
8Iedzimšanas tipi. Cilstkoku analīze. Klīnisko gadījumu analīze.Nodarbības1.00laboratorija
9Sociālā darbinieka loma klientu ģenētiskajā konsultēšanā.Nodarbības1.00laboratorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Jāsagatavo atbilstoši nodarbībā pārrunātajiem kritērijiem prezentācija par sociālā darbinieka lomu klientu ģenētiskajā konsultēšanā. Literatūras avotos jāatlasa ģimeņu cilstkoki atbisltošiem iedzimšanas tipiem. Jāizveido klīnisko gadījumu apraksti diskusijai par ģenētiskajām slimībām.
Vērtēšanas kritēriji:
Tiek vērtēta studentu prasme prezentēt sagatavoto materiālu atbilstoši uzdotajam tematam; prasme lietot teorētiskās zināšanas ģenētikas uzdevumu risināšanā un diskusijās. Tiek vērtēta studentu līdzdalība praktiskajās nodarbībās un metodikas ievērošana laboratorijas darbos. Studiju kursa noslēgumā mutiska kontrolnodarbība.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studiju kursa apguves rezultātā studenti spēs raksturot cilvēka ģenētikas pamatprincipus; novērtēs Mendeļa eksperimentu nozīmi ģenētikas attīstībā; novērtēs klasiskās ģenētikas likumsakarību praktisko pielietojumu; skaidros alēlisko un nealēlisko gēnu mijiedarbības veidus un gēnu mijiedarbības ietekmi uz pazīmju izpausmi fenotipā; skaidros galvenos procesus molekulārajā ģenētikā; zinās cilvēka genoma izpētes galvenos etapus un iegūtos rezultātus; analizēs vides faktoru lomu genoma funkcionēšanā un vides faktoru radītās genoma pārmaiņas; zinās ģenētiskās slimības, kurām raksturīgas uzvedības pārmaiņas, analizēs to iespējamos rašanās mehānismus.
Prasmes:Studiju kursa apguves rezultātā studenti analizēs situācijas par cilvēka uzvedības ģenētikas aspektiem; analizēs klīnisko gadījumu aprakstus, ieteiks iespējamos risinājumus; zīmēs un analizēs ģimenes ciltskokus; risinās uzdevumus klasiskajā un molekulārajā ģenētikā; identificēs mikroskopā dažādu tipu metafāzes hromosomas, skaidros struktūru uzbūves saistību ar funkcijām vai pataloģijām; veiks DNS izdalīšanu, šķirošanu un sekvenēšanu; diskutēs par sociālā darbinieka lomu klientu ģenētiskajā konsultēšanā.
Kompetences:Studenti pratīs iegūt ticamu ģimenes vēsturi, identificēt klientus, kuriem ir nepieciešama ģenētiskā konsultācija, analizēt uzvedības pārmaiņas; novērtēs ģenētikas lomu sociālā darba praksē.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1G. Carey – Human Genetics for Social Sciences, Sage Publ., 2003.
Papildus literatūra
1Handbook of Behavior Genetics. Editor Yong-Kyu Kim. Springer, 2009. http://www.springer.com/biomed/human+genetics/book/978-0-38…
2Behavior Genetics An International Journal Devoted to Research in the Inheritance of Behavior
3Brock L. Eide. The dyslexic advantage; 2011
Citi informācijas avoti
1Rokasgrāmata skolotājiem, strādājošiem specialižetajās iestādēs bērniem ar psihiskās veselības traucējumiem. Metodisks materiāls. Eiropas sociālā fonda projekta sagatavots materiāls. 2009.
2Evija Landrāte, Sarmīte Tūbele. Autisms un saskarsme. Raka. - 212 lpp.
3Sarmīte Tūbele. Disleksija vai lasīšanas traucējumi. Raka. -161 lpp.
4Jānis Pavulēns. Bērnu uzvedības problēmas- izaicinājumi un risinājumi. file://Berni_Pavulens.pdf