Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Henrijs Kaļķis

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:5.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:03.03.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:SBUEK_095LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:EkonomikaMērķauditorija:Uzņēmējdarbības vadība; Vadībzinātne
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Henrijs Kaļķis
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Starptautiskā biznesa un ekonomikas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Inna Dovladbekova
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, C korpuss, C-215, sbekatrsu[pnkts]lv, +371 67409184
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)6Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas12
Nodarbības (numurs)4Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas8
Kopā kontaktstundas20
Nepilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)4Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas8
Nodarbības (numurs)2Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas4
Kopā kontaktstundas12
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Kursa apguvei studējošajiem nepieciešamas priekšzināšanas par vadības teoriju, biznesa vadīšanas metodēm, principiem un uzņēmējdarbības organizēšanu.
Mērķis:
Kursa mērķis ir radīt studējošajiem izpratni par teorētiskiem un praktiskiem cilvēkresursu vadīšanas aspektiem mūsdienu organizācijās, iepazīstināt studējošos ar cilvēku resursu vadīšanas aktuālajām problēmām, iemācīt analizēt un risināt problēmas darba komandā, apgūt mūsdienu cilvēkresursu vadīšanas metodes, vadīt pārrunas, pieņemt pamatotus lēmumus.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Aktuālās cilvēkresursu vadības problēmas globālajā vidē.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
2Stratēģiskā cilvēkresursu vadība. Līderība un talantu vadība organizācijā.Lekcijas2.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
3Droša un veselīga darba vide organizācijā.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
4Mūsdienu cilvēkresursu attīstības iespējas. Mentorings, koučings, praktiskā spēle “Points of you”.Lekcijas2.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Aktuālās cilvēkresursu vadības problēmas globālajā vidē.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
2Stratēģiskā cilvēkresursu vadība. Līderība un talantu vadība organizācijā.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
3Droša un veselīga darba vide organizācijā.Lekcijas1.00auditorija
4Mūsdienu cilvēkresursu attīstības iespējas. Mentorings, koučings, praktiskā spēle “Points of you”.Lekcijas1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Individuālais un grupu darbs semināru nodarbībās, mājas uzdevums – individuālā projekta izstrāde.
Vērtēšanas kritēriji:
Aktīva līdzdalība praktiskajās nodarbībās (20%); Individuālais projekts (30%); Eksāmens (50%).
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Studiju rezultāti
Zināšanas:Kursa apguves rezultātā studējošie izprot aktuālo cilvēkresursu vadīšanas metožu izmantošanu globālajā vidē, stratēģisko cilvēkresursu vadīšanu, kā arī mūsdienu cilvēkresursu attīstības iespējas.
Prasmes:Kursa apguves rezultātā studējošie spēs patstāvīgi identificēt un novērtēt cilvēkresursu vadīšanas problēmas dažādās tautsaimniecības nozarēs, izvērtēt iegūtos rezultātus un interpretēt datu ticamību, stratēģiski vadīt cilvēkresursus dažādās organizācijās.
Kompetences:Apgūstot padziļinātas teorētiskās zināšanas par cilvēkresursu vadīšanu, studējošie spēs vispusīgi apzināt un novērtēt problēmu cēloņus un rast radošus risinājumus, kā arī spēs prezentēt iegūtos rezultātus, argumentus un risinājumus rakstiski un mutiski nozares speciālistiem, darbiniekiem un prezentēt rezultātus zinātniskajās un praktiskajās konferencēs.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1M. Armstrong. Armstrong's Handbook of Human Resource Management Practice: Building Sustainable Organisational Performance Improvement. USA: Kogan Page; 14 edition, 2017, 776p.
2Dessler, G. Human Resource Management (15th Edition), Boston : Pearson Higher Education, 2017, 675 p.
3Mathis R.L., Jackson J.H. Human Resource Management. South-Western College Pub. 2016, 705 p.
4Watson, G., Reissner, S., “Developing Skills for Business Leadership”, London: Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD), 2013, 586 p.
5Babris S., Kaļķis H., Mūrnieks J., Piekuss U. LEAN risinājumi efektīvākam biznesam. Rīga: SIA “Madris”, 2016., 190. lpp.
6H. Kaļķis. Biznesa Ergonomikas vadība. Rīga: Gūtenbergs Druka. 2014., 155 lpp. I.Ešenvalde. Personāla praktiskā vadība. Rīga,” Merkūrijs”, 2004.g., 297 lpp.
7Roja Ž., Roja I., Kaļķis H. Stress un vardarbība darbā. Ko darīt? Rīga: Latvijas Ergonomikas biedrība, 2016., 94. lpp.
8Kaļķis V., Roja Ž., Kaļķis H. Arodveselība un riski darbā. Rīga: Medicīnas apgāds. 2015, 534 lpp.
9Torrington, D., L. Hall, S. Taylor and C. Atkinson Human resource management. Harlow: Financial Times Prentice Hall, 2011.
10Gooderhan P. N., Grogaard Br., Nordhaug O. International Management. Theory and Practice. Elgar Publications, 2013., 440 pp.
11Deresky, H. International management : managing across borders and cultures : text and cases, Global edition. Harlow : Pearson, 2017, 500 p.
Papildus literatūra
1M.Bakingems, K.Kofmans. Vispirms pārkāp visus likumus (Ko izcilākie menedžeri dara citādāk). Rīga, „Izdevniecības nams TRĪS”, 2005.g., 369 lpp.
2M.Armstrong. A Handbook of Human Resource Management Pratice. 10th Ed., London, Kogan Prese, 2006., 408 pp.
3R. Garleja. Darbs, organizācija un psiholoģija. Rīga, „RaKa”, 2003.g., 311 lpp.
4M.Kehre. Personālmenedžments uzņēmumā. Rīga, Biznesa augstskola „Turība”, 2004.g.. 289. lpp
5I.Boitmane. Personāla atlase un novērtēšana. Rīga, „Lietišķās informācijas dienests”, 2006.g., 305 lpp.
6H.H.Larsen, W.Mayrhofer. Managing Human Resources in Europe. Routledge, 2006., 379 pp.
7Ch.Brewster, W.Mayrhofer, M.Morley. Human Resource Management in Europe: evidence of convergence?, 2004., 418 pp.
8Sinha Pr. K., Sinha S. International Business Management. Excel Books India, 2009, 528 pp.
Citi informācijas avoti
1H. Kalkis, Z. Roja, I. Rezepina. Promoting Human Resource Development by Physical Ergonomics Risk Assessment and Preventive Activities in the Wood-Processing SMEs in Latvia. 17th World Congress on Ergonomics, August 9-14, 2009, Beijing, China
2H. Kalkis, Z. Roja, V. Kalkis, A. Goldsteins. Promoting Human Resource Development by the Implementation of Ergonomics in the Business Environment. Ergonomics in Contemporary Enterprise. Edited by L. M. Pacholski & S. Trzcielinski. IEA Press: USA
3Stratēģiskā cilvēkresursu vadīšana