Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Olafs Brūvers

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:8.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:01.10.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:JF_015LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Tiesību zinātne; CiviltiesībasMērķauditorija:Tiesību zinātne
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Olafs Brūvers
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Juridiskā fakultāte
Struktūrvienības vadītājs:Andrejs Vilks
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, jfatrsu[pnkts]lv, +371 67409218
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)10Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas20
Nodarbības (numurs)6Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas12
Kopā kontaktstundas32
Nepilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)4Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas8
Nodarbības (numurs)1Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas2
Kopā kontaktstundas10
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Nav nepieciešamas.
Mērķis:
Sniegt izpratni un pamatzināšanas par cilvēktiesību normu un pamatprincipu attīstību pasaulē un Latvijā, īpaši pievēršoties cilvēktiesību attīstībai Eiropā un šo tiesību aizsardzības mehānismiem. Iemācīt prasmi analizēt cilvēktiesību pamatjēdzienus, apzināt to būtību un saturu; sniegt zināšanas par cilvēktiesību aizsardzības instrumentu pielietošanu un indivīda iespējām kā Latvijas, tā arī Eiropas kontekstā; sniegt pamatzināšanas par Latvijas normatīvo aktu un starptautisko cilvēktiesību dokumentu savstarpējo mijiedarbību (saskaņošanu) un to piemērošanu tiesību aizsardzības un nodrošināšanas praksē Latvijā; analizēt Eiropas cilvēktiesību tiesas izskatītos pieteikumus par valstu pārkāpumiem un pieņemtajiem lēmumiem un izdarīt atbilstošus secinājumus/mācības.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Cilvēktiesību jēdziena, normu un principu vēsturiskā attīstība • Cilvēktiesību (CT) idejas sākums • Senākie CT raksti • Demokrātijas un taisnīguma ideju pamatlicēji no antīkās pasaules līdz mūsu dienām • CT attīstības galvenie vēsturiskie apstākļi un normasLekcijas1.00auditorija
2Cilvēktiesību vēsturiskā attīstība Latvijā • Latvijas valstiskuma un konstitucionālisma attīstības posmi • CT attīstība pēc neatkarības atjaunošanas 1990. gadā • CT un Latvijas integrācijas procesi Eiropas institūcijās (EP, ES) un NATOLekcijas1.00auditorija
3Cilvēktiesību aizsardzības mehānismi pasaulē un izmantošanas iespējas • Universālie CT aizsardzības mehānismi • Reģionālie CT aizsardzības mehānismi • Globalizācijas procesi pasaulē, pozitīvie un negatīvie aspektiLekcijas1.00auditorija
4Cilvēktiesību kategorijas: Pilsoniskās un politiskās tiesības I • Tiesības uz dzīvību. Nāvessoda aizliegums • Spīdzināšanas aizliegums • Verdzības un piespiedu darba aizliegumsLekcijas1.00auditorija
5Cilvēktiesību kategorijas: Pilsoniskās un politiskās tiesības II • Tiesības uz brīvību un drošību • Tiesības uz taisnīgu tiesu • Tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi. Tiesības stāties laulībā • Domu, apziņas un reliģijas brīvība • Vārda brīvība • Pulcēšanās un biedrošanās brīvībaLekcijas1.00auditorija
6Cilvēktiesību kategorijas: Pilsoniskās un politiskās tiesības III • Diskriminācijas aizliegums; invalīdu tiesības; bērnu tiesības un aizsardzība • Īpašumtiesību aizsardzība • Tiesības uz izglītību • Tiesības uz brīvām vēlēšanām • Pārvietošanās brīvība. Migrācija. Patvēruma meklētāji. IzraidīšanaNodarbības2.00auditorija
7Cilvēktiesību kategorijas: Ekonomiskās, sociālās un kultūras tiesības • Ekonomisko, sociālo un kultūras tiesību katalogs • Starptautiskie tiesību dokumenti sociālo tiesību nodrošināšanā • Eiropas Sociālā harta un tajā ietvertās tiesībasLekcijas2.00auditorija
8Sociālo tiesību aizsardzība • Sociālo tiesību aizsardzības īpatnības un atšķirības pārējo cilvēktiesību kontekstā • Nacionālās tiesību normas sociālo tiesību nodrošināšanā • Sociālo tiesību aizsardzības iespējamie mehānismiLekcijas1.00auditorija
9Cilvēktiesību normu interpretācija, pielietošana un to ievērošana nacionālajā likumdošanā • Demokrātisko principu tvērums mūsdienās • Cilvēktiesību pamatjautājumu piemērošana Latvijā • Satversmes tiesas loma CT nostiprināšanā un aizsardzībā Latvijā • Tiesību normu interpretācija un SatversmeNodarbības2.00auditorija
10Eiropas Cilvēktiesību aizsardzības mehānismi (instrumenti) • Eiropas Padomes Cilvēktiesību aizsardzības konvencija • Eiropas Padomes Cilvēktiesību tiesa, tās izveidošana un kompetence • Eiropas Savienības cilvēktiesību aizsardzības instrumentiNodarbības1.00auditorija
11Cilvēktiesību iespējamās problēmas un risinājumi Latvijā • Labas valsts pārvaldes uzraudzība un nodrošināšana • Minoritāšu, patvēruma meklētāju un bēgļu tiesību jautājumi • Sociālās problēmas un cilvēktiesības • Tiesībsarga biroja darbība cilvēktiesību uzraudzībā un aizsardzībāLekcijas2.00auditorija
12Nevalstisko organizāciju (NVO) loma cilvēktiesību aizsardzībā un veicināšanāNodarbības1.00auditorija
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Cilvēktiesību jēdziena, normu un principu vēsturiskā attīstība • Cilvēktiesību (CT) idejas sākums • Senākie CT raksti • Demokrātijas un taisnīguma ideju pamatlicēji no antīkās pasaules līdz mūsu dienām • CT attīstības galvenie vēsturiskie apstākļi un normasLekcijas1.00auditorija
5Cilvēktiesību kategorijas: Pilsoniskās un politiskās tiesības II • Tiesības uz brīvību un drošību • Tiesības uz taisnīgu tiesu • Tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi. Tiesības stāties laulībā • Domu, apziņas un reliģijas brīvība • Vārda brīvība • Pulcēšanās un biedrošanās brīvībaLekcijas1.00auditorija
6Cilvēktiesību kategorijas: Pilsoniskās un politiskās tiesības III • Diskriminācijas aizliegums; invalīdu tiesības; bērnu tiesības un aizsardzība • Īpašumtiesību aizsardzība • Tiesības uz izglītību • Tiesības uz brīvām vēlēšanām • Pārvietošanās brīvība. Migrācija. Patvēruma meklētāji. IzraidīšanaNodarbības1.00auditorija
8Sociālo tiesību aizsardzība • Sociālo tiesību aizsardzības īpatnības un atšķirības pārējo cilvēktiesību kontekstā • Nacionālās tiesību normas sociālo tiesību nodrošināšanā • Sociālo tiesību aizsardzības iespējamie mehānismiLekcijas1.00auditorija
11Cilvēktiesību iespējamās problēmas un risinājumi Latvijā • Labas valsts pārvaldes uzraudzība un nodrošināšana • Minoritāšu, patvēruma meklētāju un bēgļu tiesību jautājumi • Sociālās problēmas un cilvēktiesības • Tiesībsarga biroja darbība cilvēktiesību uzraudzībā un aizsardzībāLekcijas1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Studiju kursa sekmīgai apguvei studējošajiem bez lekciju apmeklējumiem ir pienākums patstāvīgi strukturēt savu mācīšanos, analizēt savu zināšanu līmeni un to racionāli papildināt, atlasīt un izvērtēt gan kursa aprakstā jau norādītos literatūras avotus, gan arī aktīvi strādāt pie nepieciešamo izziņas materiālu ieguves bibliotēkās un interneta resursos.
Vērtēšanas kritēriji:
10 ballu sistēmā: darbs lekcijās/nodarbībās – 20%, patstāvīgi veiktais rakstu darbs – 20%, rakstisks eksāmens – 60%.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studiju kursa apguves rezultātā studējošie spēs nosaukt un identificēt nozīmīgākos cilvēktiesību aspektus; raksturot un analizēt šo tiesību galvenos pamatprincipus pasaulē un Latvijā; spēs parādīt vispusīgas un specializētas attiecīgajai profesionālajai jomai atbilstošas faktu, teoriju, likumsakarību zināšanas un izpratni; būs sagatavoti patstāvīgi strādāt un pielietot cilvēktiesību aizsardzības mehānismus, kā arī spējīgi aizstāvēt un veicināt minēto cilvēktiesību normu ievērošanu Latvijā un pasaulē.
Prasmes:Studiju kursa apguves rezultātā studējošie būs spējīgi ieraudzīt un analizēt iespējamās cilvēktiesību problēmas, to cēloņus un novēršanas risinājumus; būs gatavi veikt nepieciešamās aizstāvības darbības iespējamo cilvēktiesību pārkāpumu gadījumos, prasmīgi pielietojot atbilstošās starptautiskās un nacionālās tiesību normas; spēs parādīt zinātnisku pieeju problēmu risināšanā, pieņemt atbilstošus lēmumus un rast radošus risinājumus mainīgos un neskaidros apstākļos.
Kompetences:Studiju kursa apguves rezultātā iegūtās zināšanas ļaus studējošajiem būt kompetentiem un iekļauties tiesību aizsardzības un palīdzības iestāžu darbā; veicinās šo iestāžu kompetenci cilvēktiesību aizsardzības, nostiprināšanas, pilnveidošanas un veicināšanas jomās. Studējošie spēs izmantot apgūtos teorētiskos pamatus un prasmes, formulējot un analītiski izvērtējot situācijas, problēmas savā zinātnes nozarē vai profesijā; būs kompetenti izskaidrot un argumentēti diskutēt ar dažādu jomu speciālistiem; iegūtās zināšanas sniegs studējošajiem kompetenci cilvēktiesību visdažādākajos aspektos un sniegs iespējas piedalīties arī starptautisko institūciju konkursos uz darba piedāvājumiem ārpus Latvijas robežām.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Autoru kolektīvs I. Ziemeles redakcijā, „Cilvēktiesības pasaulē un Latvijā”, Rīga, 2000. (grāmatā ir labs materiāls par CT attīstību un principiem, tomēr jāņem vērā, ka daudzi dati ir novecojuši, - Olafs Brūvers).
2Bojārs J., „Starptautiskās publiskās tiesības”, I, II daļa, Apgāds Zvaigzne ABC, 2006.
3Burgentāls Tomass. „Starptautiskās cilvēktiesības”, AGB, 2000.
4Levits Egīls, European Community Law within the hierarchy of legal norms of Latvia//First Year in the European Union: Current Legal Issues. Rīga, 2005.
5Universal Human Rights Instruments, United Nations, 2018 (The most Perfect information of Human Rights)
6Maria S. Becker and Julia N. Schneider, Human Rights Issues in the 21st Century, Nova Science Publishers, New York, 2008
Papildus literatūra
1Reihs N.,”Izprotot Eiropas Savienības tiesības. Kopienas tiesību mērķi, principi un metodes”, Tiesu nama aģentūra, 2004
2Vilks A., „Tiesības, brīvības un tavi pienākumi pret valsti”, Rīga, 1999.
3Gunda Ignatāne, Aija Lulle „Rokasgrāmata par ANO”, Izdevējs: Apvienoto Nāciju Attīstības Programma (UNDP), Rīga, 2005
4„Theory and Practice of the European Convention on Human Rights”, Fourth Edition, Antwerpen-Oxford, 2006.
5Human rights in the 21st century: problems and prospects
6Burns H. Weston, Human Rights in the Early 21st Century, Encyclopaedia Britanica
Citi informācijas avoti
1Nowak M., „U.N. Covenant on Civil and Political Rights:CCPR commentary”, N.P.Engel, 1996
2Sieghart Paul „The International Law of Human Rights”, Oxford, 1992.
3„Theory and Practice of the European Convention on Human Rights”, Antwerpen-Oxford, 2006