Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs: Ivans Jānis Mihailovs
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Socioloģija; Komunikācijas zinātne
Zinātnes nozare:Tiesību zinātne; Tiesību teorija un vēsture

Mērķis

veicināt izpratni par cilvēktiesībām, autortiesībām un darba tiesībām tādā līmenī, kas nepieciešams profesionālajā darbībā un pētniecībā, veidojot priekšstatu par cilvēktiesību, autortiesību un darba tiesību normu un principu ietekmi uz indivīda, sabiedrības un valsts attiecībām, akcentējot cilvēktiesību standartu ievērošanu profesionālajā saskarsmē un darbā ar klientiem, kā arī darba tiesību un autortiesību nozīmi darba procesos.

Priekšzināšanas

tiesību pamati

Rezultāti

Zināšanas

Studenti izprot cilvēktiesību un darba tiesību jēdzienus, kā arī galvenos problēmjautājumus, zina cilvēktiesību un darba tiesību normatīvos aktos un pamatliteratūru.

Prasmes

Studenti spēj identificēt un kritiski analizēt problēmsituāciju, sameklējot nepieciešamo regulējumu, tiesu spriedumus un pamatojot savu viedokli.

Kompetences

studenti spēj pielietot savas zināšanas cilvēktiesībās un darba tiesībās, lai atrisinātu praktisku gadījumu (kāzuss).

Plānojums

Kursa plāns patreiz nav pieejams.