Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Aldis Lieljuksis

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:7.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:31.01.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:JF_034LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Tiesību zinātneMērķauditorija:Tiesību zinātne
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Aldis Lieljuksis
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Juridiskā fakultāte
Struktūrvienības vadītājs:Andrejs Vilks
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, jfatrsu[pnkts]lv, +371 67409218
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)10Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas20
Nodarbības (numurs)6Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas12
Kopā kontaktstundas32
Nepilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)4Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas8
Nodarbības (numurs)1Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas2
Kopā kontaktstundas10
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Tiesību teorija; Loģika.
Mērķis:
Iepazīstināt studentus ar katastrofu pārvaldības sistēmu, ugunsdrošības prasībām, risku apzināšanu un kontroli, rīcību un komunikāciju katastrofas gadījumā, civilās aizsardzības tiesisko regulējumu. Iepazīstināt studentus ar vides aktuāliem apdraudējumiem, vides aizsardzības sistēmas darbību un tiesiska rakstura problēmām. Sniegt studentiem nepieciešamās pamatzināšanas un prasmes pirmās palīdzības sniegšanā.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Civilās aizsardzības un humānās palīdzības sistēma pasaulē un Eiropā: • Civilā aizsardzība ANO organizācijas līmenī. OCHA. • ES institūcijas un civilās aizsardzības mehānisms. • Latvijas līdzdalība starptautiskajā sadarbībā.Lekcijas2.00auditorija
2Civilmilitārā sadarbība ar NATO. Citas humānās palīdzības un civilās aizsardzības sadarbības formas starptautiskā līmenī – Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Eiropas lietu un starptautiskās sadarbības nodaļas vadītājs Jānis Ivanovskis.Lekcijas2.00auditorija
3Latvijas civilās aizsardzības institucionālā sistēma – RSU asoc.prof., Dr.iur. Aldis Lieljuksis: • Civilās aizsardzības sistēmas elementi. • Valsts institūciju, pašvaldību un komersantu tiesības civilajā aizsardzībā. • Civilās aizsardzības plānošana. • Iedzīvotāju tiesības un pienākumi civilā aizsardzībā. • Atbildība par pārkāpumiem civilās aizsardzības jomā.Lekcijas1.00auditorija
4Komunikācija krīžu situācijā – RSU Komunikācijas fakultātes bakalaura studiju programmas „Sabiedriskās attiecības" vadītāja lektore Mag. Sc.soc. Ruta Siliņa: • Prasības komunikācijai krīžu situācijās. • Par komunikāciju atbildīgo personu tiesības un pienākumi. • Sadarbība ar krīzes pārvaldībā iesaistītajām personām.Lekcijas1.00auditorija
5Civilās aizsardzības plānošana. RSU asoc.prof., Dr.iur. Aldis Lieljuksis: • Civilās aizsardzības pasākumu plānošana atkarībā no katastrofas veida, apmēra, un objekta. • Riska definēšana un pārvaldība. • Reaģēšanas pasākumi katastrofas gadījumā. • Materiālās rezerves. Lekcijas mērķis: iepazīstināt studentus ar raksturīgākajiem katastrofu veidiem Latvijā, civilās aizsardzības plānošanu, plāna elementiem.Lekcijas1.00auditorija
6Katastrofu medicīnas un pirmās palīdzības sniegšanas sistēmas. Materiālo rezervju izmantošana. Mag.oec. Mārtiņš Šics: • Katastrofu medicīnas sistēma un iespējas. • Pirmās palīdzības sniegšana katastrofu gadījumos. • Materiālo rezervju sistēma un izmantošana katastrofu gadījumos.Lekcijas1.00auditorija
7Rīcība ugunsgrēka vai katastrofas gadījumā. Iedzīvotāju apziņošanas sistēmas. Rīcība ugunsgrēka vai katastrofas gadījumā atrodoties RSU telpās. RSU ugunsdrošības un civilās aizsardzības speciālists Aleksandrs Kočnevs: • Iedzīvotāju apziņošanas sistēmas katastrofu gadījumā. • Rīcība ugunsgrēka un katastrofas gadījumā atrodoties RSU telpās vai ceļā uz/no RSU.Lekcijas2.00auditorija
8Rīcība katastrofu gadījumā (seminārs fakultāšu grupām). Izskatāmie jautājumi atkarībā no fakultātes. Juridiskās fakultātes studentiem: • Pamatojoties uz iegūtajām zināšanām prezentē Valsts civilās aizsardzības plānu. Izskata vadošo un atbalstošo iestāžu kompetences. • Izvērtē Rīgas Stradiņa universitātes objekta civilās aizsardzības plānu. • Izskata iedzīvotāju rīcības variantus dažādās situācijās atkarībā no katastrofas veida.Nodarbības2.00auditorija
9Studenti grupās atbilstoši specialitātei prezentē komandas darbu uzdevumā dotās krīzes situācijas pārvarēšanas organizēšanu un sabiedrības informēšanu. Semināra mērķis: Attīstīt studentos prasmes pielietot iegūtās zināšanas rīcībai katastrofas gadījumā.Nodarbības4.00auditorija
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Civilās aizsardzības un humānās palīdzības sistēma pasaulē un Eiropā: • Civilā aizsardzība ANO organizācijas līmenī. OCHA. • ES institūcijas un civilās aizsardzības mehānisms. • Latvijas līdzdalība starptautiskajā sadarbībā.Lekcijas1.00auditorija
3Latvijas civilās aizsardzības institucionālā sistēma – RSU asoc.prof., Dr.iur. Aldis Lieljuksis: • Civilās aizsardzības sistēmas elementi. • Valsts institūciju, pašvaldību un komersantu tiesības civilajā aizsardzībā. • Civilās aizsardzības plānošana. • Iedzīvotāju tiesības un pienākumi civilā aizsardzībā. • Atbildība par pārkāpumiem civilās aizsardzības jomā.Lekcijas1.00auditorija
6Katastrofu medicīnas un pirmās palīdzības sniegšanas sistēmas. Materiālo rezervju izmantošana. Mag.oec. Mārtiņš Šics: • Katastrofu medicīnas sistēma un iespējas. • Pirmās palīdzības sniegšana katastrofu gadījumos. • Materiālo rezervju sistēma un izmantošana katastrofu gadījumos.Lekcijas1.00auditorija
7Rīcība ugunsgrēka vai katastrofas gadījumā. Iedzīvotāju apziņošanas sistēmas. Rīcība ugunsgrēka vai katastrofas gadījumā atrodoties RSU telpās. RSU ugunsdrošības un civilās aizsardzības speciālists Aleksandrs Kočnevs: • Iedzīvotāju apziņošanas sistēmas katastrofu gadījumā. • Rīcība ugunsgrēka un katastrofas gadījumā atrodoties RSU telpās vai ceļā uz/no RSU.Lekcijas1.00auditorija
9Studenti grupās atbilstoši specialitātei prezentē komandas darbu uzdevumā dotās krīzes situācijas pārvarēšanas organizēšanu un sabiedrības informēšanu. Semināra mērķis: Attīstīt studentos prasmes pielietot iegūtās zināšanas rīcībai katastrofas gadījumā.Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Studiju kursa vielas apguve tiks vērtēta ar sekojošu pārbaudes formu palīdzību: 1. Līdzdalība lekcijās, semināros, prezentāciju sagatavošanā un izklāstā. 2. Visiem prezentācijas grupas dalībniekiem jābūt vienlīdz labi sagatavotiem materiāla prezentācijai. 3. Personas, kas nebūs piedalījušas prezentācijas materiāla sagatavošanā, kārto eksāmenu testa formā "Rīcība ugunsgrēka vai katastrofas gadījumā. Iedzīvotāju apziņošanas sistēmas. Rīcība ugunsgrēka vai katastrofas gadījumā atrodoties RSU telpā. Rīcība ugunsgrēka vai katastrofas gadījumā. Iedzīvotāju apziņošanas sistēmas. Rīcība ugunsgrēka vai katastrofas gadījumā atrodoties RSU telpā." 4. Gala rezultāts tiek novērtēts ar atzīmi 10 ballu sistēmā ņemot vērā temata apguvē sasniegtos rezultātus.
Vērtēšanas kritēriji:
Kursa apguves ietvaros būs nepieciešams izmanot interneta resursus. Prasības kredītpunktu iegūšanai: 1) Darbs grupās. Izstrādāt un sagatavot prezentācijas atbilstoši uzdevumam. 2) Līdzdalība prezentācijas sagatavošanā un semināra nodarbībās. 3) Nodarbību apmeklētība.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studējošie gūst izpratni par studiju kursa saturā iekļautajām tēmām.
Prasmes:Prasmes pielietot iegūtās zināšanas saskaroties ar katastrofu situācijām. Vispārējas zināšanas par katastrofu pārvaldību un iesaistīto institūciju sadarbību.
Kompetences:Komunicēt ar citiem bakalaura programmas studentiem par problemātiku, demonstrēt sociālās prasmes un emocionālo inteliģenci. Ievirze tālākās mācīšanās prasmēm – pastāvīgi strukturēt savu mācīšanos, analizēt savu zināšanu līmeni un to racionāli papildināt, atlasīt un izvērtēt literatūras avotus. Citas vispārējās prasmes – uzņemties atbildību par saviem lēmumiem un darbību, pieņemt kritiski izvērtētus lēmumus un rast risinājumus iepriekš neparedzētos un mainīgos apstākļos, pielāgoties jaunām situācijām un būt atvērtam pārmaiņām, uzņemties vadību un iniciatīvu un atbildēt par sekām, ievērot ētikas normas, demonstrēt plašas vispārējās zināšanas un kompetences.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Jemeļjanovs A., Šķepasts V. Civilās aizsardzības pamati. Lekciju konspekts, RTU. 1996.-200 lpp.
2Eiropas Savienības Direktīva 96/82/EK “Par lielo avāriju, kur iesaistītas bīstamas vielas, bīstamības kontrole, risku vadība. 1996.g. decembris.
3Bīstamības avotu noteikšana un novērtēšana vietējā sabiedrībā. Rīga, RTU. 1994.-87 lpp.
4Jemeļjanovs A. Jaunais ekoloģijā un ugunsdrošībā, RTU, 1997. –106 lpp