Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Klīnisko prasmju un medicīnisko tehnoloģiju katedra
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs: Oļegs Sabeļņikovs
Studiju tips:Pilna laika
Mērķauditorija:Vadībzinātne; Sabiedrības veselība; Pedagoģija; Personu un īpašuma aizsardzība; Tirgzinības un reklāma; Tiesību zinātne; Informācijas un komunikācijas zinātne; Sociālā labklājība un sociālais darbs; Komunikācijas zinātne; Socioloģija; Veselības vadība; Sociālā antropoloģija; Politikas zinātne; Uzņēmējdarbības vadība; Psiholoģija; Tiesību zinātne
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Tiesību zinātne

Mērķis

Pilnveidot studējošo kompetenci civilās un vides aizsardzības jautājumos, atbilstoši MK noteikumiem nr. 716 “Minimālās prasības obligātā civilās aizsardzības kursa saturam un nodarbināto civilās aizsardzības apmācības saturam”, kas pieņemti 15.12.2017.

Priekšzināšanas

Bioloģijja, fizika, ķīmija (vidusskolas kursu līmenī).

Rezultāti

Zināšanas

Studējošiem ir zināšanas par civilās aizsardzības jautājumiem (atbilstoši MK noteikumiem Nr.716, 05.12.2017.)
Studiju kursa apguves rezultātā studentiem būs:
• Apgūtas zināšanas par civilās aizsardzības sistēmas struktūru, tiesisko regulējumu, organizāciju un vadību; zināšanas par valsts, pašvaldību, juridisko un fizisko personu uzdevumiem, tiesībām un pienākumiem civilās aizsardzības jomā; zināšanas par paaugstinātas bīstamības objektiem, apdraudējuma risku novērtēšanu, īpašnieku vai tiesisko valdītāju pienākumiem un tiesībām; zināšanas par pašvaldību civilās aizsardzības komisijām; zināšanas par civilās aizsardzības pasākumu plānošanu; zināšanas par bīstamām vielām, to klasifikāciju un prasībām to glabāšanai un pārvadājumiem; zināšanas par starptautiskās palīdzības lūgšanu un sniegšanu; par individuālajiem aizsardzības līdzekļiem katastrofas gadījumā; zināšanas par īpašiem tiesiskajiem režīmiem un rīcībām specifiskos objektos.
• Izpratne par dažādiem vides faktoriem, to ietekmi uz veselību un drošību, rīcību dažādās ar vidi saistītās ārkārtas situācijās.
• Studiju kursa apguves rezultātā studenti spēs aprakstīt pirmās palīdzības sniegšanas principus dzīvībai kritiskās situācijās (piemēram, bīstamas asiņošanas apturēšana, atdzīvināšanas pasākumi), kā arī organizēt palīdzības izsaukšanu.

Prasmes

Studējošie pratīs sekmīgi demonstrēt pirmās palīdzības sniegšanas prasmes dzīvībai kritiskās situācijās (piemēram, bīstamas asiņošanas apturēšanu, atdzīvināšanas pasākumus), kā arī palīdzības izsaukšanu.
Studiju kursa apguves rezultātā studenti pratīs:
• efektīvi rīkoties nelaimes gadījuma vietā pirms NMP brigādes atbraukšanas;
• veikt cietušo primāro izmeklēšanu pirmshospitālā posmā;
• veikt pamata atdzīvināšanas pasākumus pieaugušajiem un bērniem;
• sniegt pirmo palīdzību svešķermeņa aspirācijas gadījumā;
• veikt ārējās asiņošanas apturēšanu ar tiešā spiediena, spiedošā pārsēja metodēm;
• veikt pretšoka pasākumu kompleksu.
Studiju kursa apguves rezultātā students spēs apzināt dažādus apdraudējumus un to, kā rīkoties dažādās ārkārtas situācijās. Spēs patstāvīgi, kritiski analizēt, atrast informāciju un datus, veicot vides veselības problēmu identifikāciju, kā arī izvērtēt to nozīmi cilvēka veselības saglabāšanā un nostiprināšanā.

Kompetences

Studiju kursa apguves rezultātā students pratīs efektīvi sniegt pirmo palīdzību cietušajam dažādās dzīvībai un veselībai kritiskās situācijās optimālā veidā, izmantojot pieejamos resursus, kā arī pareizi rīkoties dažādās ārkārtas situācijas.

Plānojums

Plānošanas periods:2018. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Biomedicīna 3MaģistrsIerobežota izvēleArdis Bērziņš, Paula Zviedre, Jekaterina Jagodzinska-Peškova, Oļegs Sabeļņikovs, Ivars Vanadziņš
Fotogrāfija1BakalaursObligātsOļegs Sabeļņikovs, Ivars Vanadziņš, Ardis Bērziņš, Jekaterina Jagodzinska-Peškova
Fotogrāfija1BakalaursObligātsPaula Zviedre
Multimediju komunikācija1BakalaursObligātsJekaterina Jagodzinska-Peškova, Darja Smirnova, Paula Zviedre
Multimediju komunikācija1BakalaursObligātsArdis Bērziņš
Organizāciju un menedžmenta socioloģija1BakalaursObligātsPaula Zviedre, Oļegs Sabeļņikovs, Ivars Vanadziņš
Politika un politiskā komunikācija1BakalaursObligātsArdis Bērziņš, Darja Smirnova
Psiholoģija3BakalaursObligātsPaula Zviedre, Ardis Bērziņš
Reģionālā politika un valsts pārvaldība1MaģistrsIerobežota izvēle
Sabiedriskās attiecības1BakalaursObligātsDarja Smirnova, Kaspars Šetlers
Sociālā antropoloģija2MaģistrsIerobežota izvēle
Sociālā antropoloģija4MaģistrsIerobežota izvēle
Sociālo procesu analīze un vadība3MaģistrsIerobežota izvēle
Starptautiskais bizness un ilgtspējīga ekonomika1BakalaursObligātsArdis Bērziņš, Kaspars Šetlers
Starptautiskais mārketings un reklāma1BakalaursObligātsPaula Zviedre, Darja Smirnova, Ardis Bērziņš
Starptautiskā pārvaldība un diplomātija1MaģistrsIerobežota izvēle
Starptautiskās attiecības - Eiropas studijas1BakalaursObligātsDarja Smirnova, Paula Zviedre
Starptautiskās attiecības un diplomātija1MaģistrsIerobežota izvēleDarja Smirnova
Starta uzņēmējdarbības vadība1BakalaursObligāts
Žurnālistika1BakalaursObligātsArdis Bērziņš, Darja Smirnova, Jekaterina Jagodzinska-Peškova
Plānošanas periods:2019. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Komunikācija un mediju studijas2MaģistrsIerobežota izvēleArdis Bērziņš
Komunikācija un mediju studijas4MaģistrsIerobežota izvēle
Rūpnieciskā farmācija2MaģistrsIerobežota izvēleIvars Vanadziņš, Oļegs Sabeļņikovs, Vita Biltauere
Starptautiskais bizness un tiesības2MaģistrsIerobežota izvēleArdis Bērziņš, Darja Smirnova
Starptautiskais bizness un tiesības2MaģistrsIerobežota izvēle
Starptautiskā mārketinga un biznesa vadība2MaģistrsIerobežota izvēle
Starptautiskā mārketinga un biznesa vadība2MaģistrsIerobežota izvēle
Stratēģiskā un sabiedrisko attiecību vadība2MaģistrsIerobežota izvēle
Stratēģiskā un sabiedrisko attiecību vadība4MaģistrsIerobežota izvēleArdis Bērziņš
Veselības vadība2MaģistrsIerobežota izvēlePaula Zviedre, Oļegs Sabeļņikovs
Veselības vadība2MaģistrsIerobežota izvēle
Veselības vadība2MaģistrsIerobežota izvēleArdis Bērziņš, Paula Zviedre
Veselības vadība2MaģistrsIerobežota izvēle
Plānošanas periods:2019. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Farmācija5DoktorantūraIerobežota izvēleOļegs Sabeļņikovs
Fotogrāfija1BakalaursObligātsOlga Zemļanuhina, Oļegs Sabeļņikovs
Fotogrāfija1BakalaursObligātsIvars Vanadziņš, Oļegs Sabeļņikovs, Iveta Vigupe
Juridiskās zinātnes5DoktorantūraIerobežota izvēleOļegs SabeļņikovsIvars Vanadziņš,
Komunikācijas kultūra un multimediji5DoktorantūraIerobežota izvēleOļegs Sabeļņikovs, Ivars Vanadziņš
Medicīna5DoktorantūraIerobežota izvēleOļegs Sabeļņikovs
Multimediju komunikācija1BakalaursObligātsArdis Bērziņš, Jekaterina Jagodzinska-Peškova
Multimediju komunikācija1BakalaursObligātsDarja Smirnova, Paula Zviedre
Organizāciju un menedžmenta socioloģija1BakalaursObligātsArdis Bērziņš, Oļegs Sabeļņikovs
Politika un politiskā komunikācija1BakalaursObligātsOlga Zemļanuhina
Politikas zinātne5DoktorantūraIerobežota izvēleOļegs Sabeļņikovs
Psiholoģija5DoktorantūraIerobežota izvēleOļegs Sabeļņikovs
Reģionālā politika un valsts pārvaldība3MaģistrsIerobežota izvēlePaula Zviedre, Kaspars Šetlers, Olga Zemļanuhina, Oļegs Sabeļņikovs, Ivars Vanadziņš
Sabiedriskās attiecības1BakalaursObligātsDarja Smirnova, Paula Zviedre
Sociālā antropoloģija2MaģistrsIerobežota izvēleJekaterina Jagodzinska-Peškova
Sociālā antropoloģija4MaģistrsIerobežota izvēleIvars Vanadziņš, Oļegs Sabeļņikovs
Sociālo procesu analīze un vadība3MaģistrsIerobežota izvēle
Socioloģija5DoktorantūraIerobežota izvēleOļegs Sabeļņikovs
Starptautiskais bizness un ilgtspējīga ekonomika1BakalaursObligātsOlga Zemļanuhina
Starptautiskais mārketings un reklāma1BakalaursObligātsDarja Smirnova
Starptautiskā pārvaldība un diplomātija1MaģistrsIerobežota izvēlePaula Zviedre, Oļegs Sabeļņikovs
Starptautiskās attiecības - Eiropas studijas1BakalaursObligātsArdis Bērziņš, Jekaterina Jagodzinska-Peškova, Vita Biltauere
Starptautiskās attiecības un diplomātija1MaģistrsIerobežota izvēleDarja Smirnova
Starta uzņēmējdarbības vadība1BakalaursObligātsArdis Bērziņš
Vadībzinātne5DoktorantūraIerobežota izvēleOļegs Sabeļņikovs, Ivars Vanadziņš
Žurnālistika1BakalaursObligātsOlga Zemļanuhina, Iveta Vigupe
Plānošanas periods:2020. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Komunikācija un mediju studijas2MaģistrsIerobežota izvēleOlga Zemļanuhina, Paula Zviedre, Kaspars Šetlers, Vita Biltauere, Darja Smirnova
Rūpnieciskā farmācija2MaģistrsIerobežota izvēleIvars Vanadziņš, Oļegs Sabeļņikovs
Starptautiskais bizness un tiesības2MaģistrsIerobežota izvēle
Starptautiskais bizness un tiesības2MaģistrsIerobežota izvēle
Starptautiskā mārketinga un biznesa vadība2MaģistrsIerobežota izvēle
Starptautiskā mārketinga un biznesa vadība2MaģistrsIerobežota izvēle
Stratēģiskā un sabiedrisko attiecību vadība2MaģistrsIerobežota izvēleKaspars Šetlers
Veselības komunikācija3MaģistrsIerobežota izvēleOlga Zemļanuhina
Veselības vadība2MaģistrsIerobežota izvēleOļegs Sabeļņikovs, Vita Biltauere
Veselības vadība2MaģistrsIerobežota izvēle
Veselības vadība2MaģistrsIerobežota izvēleOļegs Sabeļņikovs, Darja Smirnova
Veselības vadība2MaģistrsIerobežota izvēleOļegs Sabeļņikovs, Darja Smirnova
Plānošanas periods:2020. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Biomedicīna 3MaģistrsIerobežota izvēleArdis Bērziņš, Paula Zviedre, Ivars Vanadziņš, Jekaterina Jagodzinska-Peškova, Oļegs Sabeļņikovs
Farmācija5DoktorantūraIerobežota izvēleOļegs Sabeļņikovs, Ivars Vanadziņš
Fotogrāfija1BakalaursObligātsOlga Zemļanuhina, Oļegs Sabeļņikovs, Ivars Vanadziņš
Fotogrāfija1BakalaursObligātsIveta Vigupe, Ivars Vanadziņš, Oļegs Sabeļņikovs, Darja Smirnova, Kaspars Šetlers, Olga Zemļanuhina, Paula Zviedre, Vita Biltauere, Ardis Bērziņš
Juridiskās zinātnes5DoktorantūraIerobežota izvēleIvars Vanadziņš, Oļegs Sabeļņikovs
Komunikācijas kultūra un multimediji5DoktorantūraIerobežota izvēleIvars Vanadziņš, Oļegs Sabeļņikovs
Medicīna5DoktorantūraIerobežota izvēleOļegs Sabeļņikovs, Ivars Vanadziņš
Multimediju komunikācija1BakalaursObligātsArdis Bērziņš, Jekaterina Jagodzinska-Peškova
Multimediju komunikācija1BakalaursObligātsPaula Zviedre, Darja Smirnova
Organizāciju un menedžmenta socioloģija1BakalaursObligātsArdis Bērziņš, Oļegs Sabeļņikovs
Politika un politiskā komunikācija1BakalaursObligātsOlga Zemļanuhina
Politikas zinātne5DoktorantūraIerobežota izvēleOļegs Sabeļņikovs, Ivars Vanadziņš
Psiholoģija5DoktorantūraIerobežota izvēleOļegs Sabeļņikovs, Ivars Vanadziņš
Psiholoģija3DoktorantūraIerobežota izvēleOļegs Sabeļņikovs, Ivars Vanadziņš
Reģionālā politika un valsts pārvaldība3MaģistrsIerobežota izvēleKaspars Šetlers, Paula Zviedre, Olga Zemļanuhina, Ivars Vanadziņš, Oļegs Sabeļņikovs
Sabiedriskās attiecības1BakalaursObligātsPaula Zviedre, Darja Smirnova
Sociālā antropoloģija2MaģistrsIerobežota izvēleIvars Vanadziņš, Jekaterina Jagodzinska-Peškova, Oļegs Sabeļņikovs
Sociālo procesu analīze un vadība3MaģistrsIerobežota izvēleDarja Smirnova, Ivars Vanadziņš
Socioloģija5DoktorantūraIerobežota izvēleOļegs Sabeļņikovs, Ivars Vanadziņš
Starptautiskais bizness un ilgtspējīga ekonomika1BakalaursObligātsOlga Zemļanuhina
Starptautiskais bizness un jaunuzņēmumu darbība1BakalaursObligātsIvars Vanadziņš, Oļegs Sabeļņikovs, Jekaterina Jagodzinska-Peškova
Starptautiskais bizness un jaunuzņēmumu darbība1BakalaursObligātsIvars Vanadziņš, Oļegs Sabeļņikovs, Olga Zemļanuhina
Starptautiskais mārketings un reklāma1BakalaursObligātsDarja Smirnova
Starptautiskā pārvaldība un diplomātija1MaģistrsIerobežota izvēlePaula Zviedre, Oļegs Sabeļņikovs, Ivars Vanadziņš
Starptautiskās attiecības - Eiropas studijas1BakalaursObligātsVita Biltauere, Ardis Bērziņš, Jekaterina Jagodzinska-Peškova
Starptautiskās attiecības un diplomātija1MaģistrsIerobežota izvēleDarja Smirnova
Starta uzņēmējdarbības vadība1BakalaursObligātsArdis Bērziņš, Oļegs Sabeļņikovs
Vadībzinātne5DoktorantūraIerobežota izvēleIvars Vanadziņš, Oļegs Sabeļņikovs
Veselības komunikācija3MaģistrsIerobežota izvēleOļegs Sabeļņikovs, Kaspars Šetlers, Ivars Vanadziņš
Žurnālistika1BakalaursObligātsIveta Vigupe, Olga Zemļanuhina
Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Komunikācija un mediju studijas2MaģistrsIerobežota izvēleVita Biltauere, Kaspars Šetlers, Paula Zviedre, Darja Smirnova, Olga Zemļanuhina
Sociālā antropoloģija1MaģistrsIerobežota izvēleIvars Vanadziņš, Jekaterina Jagodzinska-Peškova, Oļegs Sabeļņikovs
Sociālā antropoloģija3MaģistrsIerobežota izvēleIvars Vanadziņš, Jekaterina Jagodzinska-Peškova, Oļegs Sabeļņikovs
Starptautiskais bizness un tiesības2MaģistrsIerobežota izvēleOļegs Sabeļņikovs, Darja Smirnova, Ivars Vanadziņš
Starptautiskais bizness un tiesības2MaģistrsIerobežota izvēleIvars Vanadziņš, Oļegs Sabeļņikovs
Starptautiskā mārketinga un biznesa vadība2MaģistrsIerobežota izvēleIvars Vanadziņš, Oļegs Sabeļņikovs
Starptautiskā mārketinga un biznesa vadība2MaģistrsIerobežota izvēleIvars Vanadziņš, Oļegs Sabeļņikovs
Stratēģiskā un sabiedrisko attiecību vadība2MaģistrsIerobežota izvēleKaspars Šetlers
Veselības komunikācija3MaģistrsIerobežota izvēleOlga Zemļanuhina, Ivars Vanadziņš, Oļegs Sabeļņikovs
Veselības vadība2MaģistrsIerobežota izvēleVita Biltauere, Oļegs Sabeļņikovs
Veselības vadība2MaģistrsIerobežota izvēleDarja Smirnova, Oļegs Sabeļņikovs
Veselības vadība2MaģistrsIerobežota izvēleDarja Smirnova, Oļegs Sabeļņikovs
Veselības vadība2MaģistrsIerobežota izvēleDarja Smirnova, Ardis Bērziņš, Iveta Vigupe