Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Aldis Lieljuksis

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:5.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:16.03.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:JF_374LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Tiesību zinātneMērķauditorija:Tiesību zinātne
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Aldis Lieljuksis
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Juridiskā fakultāte
Struktūrvienības vadītājs:Andrejs Vilks
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, jfatrsu[pnkts]lv, +371 67409218
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)8Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas16
Nodarbības (numurs)4Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas8
Kopā kontaktstundas24
Nepilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)4Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas8
Nodarbības (numurs)2Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas4
Kopā kontaktstundas12
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Juridiskās zinātnes bakalaura studiju programmā apgūtas zināšanas tiesību jomā.
Mērķis:
Iepazīstināt studējošos ar civilās un vides aizsardzības sistēmām un to tiesisko regulējumu pasaulē, ES un Latvijā, bīstamo ķīmisko vielu un citiem apdraudējumiem, risku apzināšanu un kontroli, rīcību, t.sk. komunikāciju katastrofas gadījumā, tiesiskajiem režīmiem. Sniegt studējošajiem zināšanas par vidi apdraudošiem faktoriem un vides ietekmi uz cilvēkiem. Iepazīstināt studējošos ar aktuālām juridiskām problēmām risinot vides aizsardzības jautājumus un ar katastrofas medicīnas pamatiem un komunikāciju krīžu situācijās. Sniegt studējošajiem zināšanas par raksturīgiem traumatisma gadījumiem un rīcību nelaimes gadījumā un iemaņas pirmās palīdzības sniegšanā.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ievadlekcija. Prasības Civilās aizsardzības (CA) kursam. Civilās aizsardzības sistēmu pasaulē un Eiropā aktuālie jautājumi. Civilā aizsardzība ANO organizācijas līmenī. Starptautiskās organizācijas civilās aizsardzības un humānās palīdzības nodrošināšanā. Civilās aizsardzības mehānisms. Civilmilitārā sadarbība ar NATO. Normatīvais regulējums. Latvijas amatpersonu līdzdalība starptautiskajā sadarbībā.Lekcijas2.00auditorija
2Aktuālie jautājumi vides aizsardzības nodrošināšanā pasaulē, ES. Vidi ietekmējoši faktori un vides ietekme uz cilvēku.Lekcijas2.00auditorija
3Tiesiskie režīmi un Latvijas civilās aizsardzības institucionālā sistēma - Tiesiskie režīmi un civilās aizsardzības sistēmas elementi. Valsts institūciju, pašvaldību un komersantu tiesības civilajā aizsardzībā. Civilās aizsardzības plānošana. Iedzīvotāju tiesības un pienākumi civilajā aizsardzībā. Atbildība par pārkāpumiem civilās aizsardzības jomā.Nodarbības1.00auditorija
4Komunikācija krīžu situācijā. Agrīnās brīdināšanas sistēmas. Prasības komunikācijai krīžu situācijās. Par komunikāciju atbildīgo personu tiesības un pienākumi. Krīzes pārvaldībā iesaistīto personu sadarbība.Lekcijas2.00auditorija
5Civilās aizsardzības plānošana. Civilās aizsardzības pasākumu plānošana atkarībā no katastrofas veida, apmēra, un objekta. Riska definēšana un pārvaldība. Reaģēšanas pasākumi katastrofas gadījumā. Materiālās rezerves. Lekcijas mērķis: iepazīstināt studentus ar raksturīgākajiem katastrofu veidiem Latvijā, civilās aizsardzības plānošanu, plāna elementiem. Materiālo rezervju pārvaldīšanas sistēmu.Nodarbības1.00auditorija
6Katastrofu medicīnas un pirmās palīdzības sniegšanas sistēmas. Materiālo rezervju izmantošana katastrofu medicīnā. Katastrofu medicīnas sistēma un iespējas. Pirmās palīdzības sniegšana katastrofu gadījumos. Materiālo rezervju sistēma un izmantošana katastrofu gadījumos.Lekcijas2.00auditorija
7Aktuālie jautājumi tiesiskā regulējuma piemērošanā izdarot likumpārkāpumus pret vidi.Nodarbības1.00auditorija
8Pirmā palīdzība. Rīcība gūstot smagus miesas bojājumus. Atdzīvināšanas pasākumi.Nodarbības1.00auditorija
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ievadlekcija. Prasības Civilās aizsardzības (CA) kursam. Civilās aizsardzības sistēmu pasaulē un Eiropā aktuālie jautājumi. Civilā aizsardzība ANO organizācijas līmenī. Starptautiskās organizācijas civilās aizsardzības un humānās palīdzības nodrošināšanā. Civilās aizsardzības mehānisms. Civilmilitārā sadarbība ar NATO. Normatīvais regulējums. Latvijas amatpersonu līdzdalība starptautiskajā sadarbībā.Lekcijas1.00auditorija
2Aktuālie jautājumi vides aizsardzības nodrošināšanā pasaulē, ES. Vidi ietekmējoši faktori un vides ietekme uz cilvēku.Lekcijas1.00auditorija
3Tiesiskie režīmi un Latvijas civilās aizsardzības institucionālā sistēma - Tiesiskie režīmi un civilās aizsardzības sistēmas elementi. Valsts institūciju, pašvaldību un komersantu tiesības civilajā aizsardzībā. Civilās aizsardzības plānošana. Iedzīvotāju tiesības un pienākumi civilajā aizsardzībā. Atbildība par pārkāpumiem civilās aizsardzības jomā.Nodarbības0.50auditorija
4Komunikācija krīžu situācijā. Agrīnās brīdināšanas sistēmas. Prasības komunikācijai krīžu situācijās. Par komunikāciju atbildīgo personu tiesības un pienākumi. Krīzes pārvaldībā iesaistīto personu sadarbība.Lekcijas1.00auditorija
5Civilās aizsardzības plānošana. Civilās aizsardzības pasākumu plānošana atkarībā no katastrofas veida, apmēra, un objekta. Riska definēšana un pārvaldība. Reaģēšanas pasākumi katastrofas gadījumā. Materiālās rezerves. Lekcijas mērķis: iepazīstināt studentus ar raksturīgākajiem katastrofu veidiem Latvijā, civilās aizsardzības plānošanu, plāna elementiem. Materiālo rezervju pārvaldīšanas sistēmu.Nodarbības0.50auditorija
6Katastrofu medicīnas un pirmās palīdzības sniegšanas sistēmas. Materiālo rezervju izmantošana katastrofu medicīnā. Katastrofu medicīnas sistēma un iespējas. Pirmās palīdzības sniegšana katastrofu gadījumos. Materiālo rezervju sistēma un izmantošana katastrofu gadījumos.Lekcijas1.00auditorija
7Aktuālie jautājumi tiesiskā regulējuma piemērošanā izdarot likumpārkāpumus pret vidi.Nodarbības0.50auditorija
8Pirmā palīdzība. Rīcība gūstot smagus miesas bojājumus. Atdzīvināšanas pasākumi.Nodarbības0.50auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Referāts – 9 lpp. atbilstoši RSU noteikumiem pētnieciskā darba rakstīšanā un noformēšanā. Tēma – civilās aizsardzības sistēmas izvērtējums, atbildības piemērošana par pārkāpumiem CA. Prezentāciju sagatavošana un izklāsts. Kursa apguves ietvaros būs nepieciešams patstāvīgi izmanot interneta resursus.
Vērtēšanas kritēriji:
Prasības kredītpunktu iegūšanai: 1) Lekciju un praktisko nodarbību apmeklējums. 2) Pozitīvi novērtēts referāts. 3) Pozītīvi nokārtots eksāmens. Mācību vielas apguve tiks vērtēta ar sekojošu pārbaudes formu palīdzību: 1. Līdzdalība lekcijās, semināros, prezentāciju sagatavošanā un izklāstā. 2. Personām, kas nebūs piedalījušā lekcijā "Vides aizsardzība", būs jāraksta referāts par šo tematu. 3. Praktiskās nodarbības pirmās palīdzības sniegšanā ir obligātas. 4. Gala rezultāts tiek novērtēts ar atzīmi 10 ballu sistēmā ņemot vērā temata apguvē sasniegtos rezultātus.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studiju kursa apguves rezultātā studējošie spēj interpretēt studiju kursa saturā iekļautās tēmas.
Prasmes:Studiju kursa apguves rezultātā studējošie pielieto iegūtās zināšanas saskaroties ar katastrofu situācijām un vides apdraudējumiem. Demonstrē vispārējas zināšanas par civilo katastrofu pārvaldību un iesaistīto institūciju sadarbību un praktiskas iemaņas atdzīvināšanas procesā.
Kompetences:Studiju kursa apguves rezultātā studējošie izprot civilās un vides aizsardzības sistēmas institucionālo regulējumu un darbību starptautiskā un nacionālā līmenī. Saprot apkārtējo vidi un drošību ietekmējošos faktorus, novērtē apstākļus un rīkojas ārkārtas situācijās.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Jemeļjanovs A., Šķepasts V. Civilās aizsardzības pamati. Lekciju konspekts, RTU. 1996.-200 lpp.
2Eiropas Parlamenta un Padomes lēmums, 1313/2013/ES,
3Bīstamības avotu noteikšana un novērtēšana vietējā sabiedrībā. Rīga, RTU. 1994.-87 lpp.
4Jemeļjanovs A. Jaunais ekoloģijā un ugunsdrošībā, RTU, 1997. –106 lpp
5Ārstniecības likums
62011.gada 13. decembra Ministru kabineta noteikumi Nr. 948 Katastrofu medicīnas sistēmas organizēšanas noteikumi
7Nacionālās drošības likums.
8Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likums un tam pakārtotie MK noteikumi
9Vides aizsardzības likums un tam pakārtotie tiesību akti
10Valsts materiālo rezervju likums